476/1981

Given i Nådendal den 26 juni 1981

Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) 26 § 2 mom. och 28 § 3 mom.,

sagda lagrum sådana de lyder i lag av den 30 december 1966 (739/66), samt

fogas till 28 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 30 december 1966 och lag av den 11 december 1970 (768/70), nya A―8 mom. som följer:

26 §

Invaliditetspension utgår, om inte av stadgandena i 28 § 4―8 mom. annat följer, från ingången av den månad som närmast följer efter den under vilken rätten till pension uppkommit, dock inte retroaktivt för längre tid än det år som föregått månaden efter det att pensionen söktes.


28 §

Full invaliditetspension utgår, om inte nedan i denna paragraf är annorlunda stadgat, tidigast från början av den kalendermånad som först följer efter den i 27 § sjukförsäkringslagen avsedda primärtiden för dagpenningen, nämligen de 150 första betalningsdagarna och de påföljande i sagda paragraf närmare angivna fem eller fyra fulla kalendermånaderna.

Utan hinder av vad i 3 mom. är stadgat skall full invaliditetspension utgå i enlighet med 26 § 1 mom., såvida pensionsansökan gjorts innan i sjukförsäkringslagen avsedd dagpenning betalts för de i 3 mom. nämnda 150 första betalningsdagarna. Härvid förutsätts likväl, att före utgången av den kalendermånad som följer efter pensionsansökan eller, om under denna tid ansökts om dagpenning som avses i sjukförsäkringslagen, före utgången av den kalendermånad som följer efter ansökan, inte beviljats sådan under minst en månad utan avbrott utgående dagpenning, vilken hänför sig till tiden efter arbetsoförmågans inträdande eller, såvida dagpenningsansökan som hänför sig till denna tid avslagits, till tiden efter avslaget.

I det fall att arbetsförmågan hos arbetstagare som uppbär såsom delpension beviljad invaliditetspension undergår sådan förändring att han får rätt till full invaliditetspension, skall på denna fulla pension tillämpas stadgandena i 3 mom. Om arbetsoförmågan fortgår, skall invaliditetspensionen utbetalas såsom delpension till dess att full invaliditetspension börjar utgå.

Beviljas full invaliditetspension retroaktivt enligt 3 mom., skall pensionen betalas till sjukförsäkringsfonden till den del den motsvarar för samma tid utbetald, i sjukförsäkringslagen avsedd dagpenning.

Beviljas invaliditetspension retroaktivt enligt 4 mom. eller såsom delpension och har för samma tid utbetalts dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, skall pensionen utbetalas endast till den del dess belopp överstiger beloppet av dagpenning som utbetalts för samma tid.

Utbetalas invaliditetspension enligt 22 § 2 mom. i ett för allt, skall på pensionen inte tillämpas vad ovan i denna paragraf är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lag tillämpas inte på tidigare beviljad invaliditetspension som utan avbrott löper efter lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 54/81
Socialutsk. bet. 12/81
Stora utsk. bet. 68/81

Nådendal den 26 juni 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.