473/1981

Given i Nådendal den 26 juni 1981

Lag angående ändring av 1 och 4 §§ lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 1 § 1 mom. och 4 § 3 mom.,

av sagda lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 20 september 1974 (750/74) och 4 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1972 (935/72), som följer:

1 §

För arbetstagare som är sysselsatt i skogsarbete, flottningsarbete, olika till gårdsbruk och trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller som tjänstgör på fartyg i inrikesfart eller, enligt vad därom genom förordning stadgas, arbetar inom annat sådant område som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet samt åt sådan arbetstagares anhöriga familjepensionsskydd i enlighet med denna lag. Såvida inte i denna lag annorlunda stadgas, gäller i övrigt i tillämpliga delar vad i 3 § 2―4 mom., 4 § 1, 3, 5 och 6 mom., 4 a―4 d §§. 5 b § 3 och 4 mom., 7 a―10 §§, 12 §, 13 § 3 mom., 14 §, 15 a―18 §§ och 19 a―23 §§ lagen om pension för arbetstagare är stadgat.


4 §

Invalidpension beviljas, om inte annorlunda är stadgat, för viss tid eller tills vidare från ingången av den månad som följer näst efter den under vilken rätten till pension uppkommit, dock inte retroaktivt för längre tid än ett år före den månad som följer näst efter ansökningen om pension. Invalidpension indrages då pensionstagaren återfått sm arbetsförmåga i sådan grad att han inte längre uppfyller villkoren för erhållande av pensionen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lag tillämpas inte på tidigare beviljad invalidpension som utan avbrott löper efter lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 54/81
Socialutsk. bet. 12/81
Stora utsk. bet. 68/81

Nådendal den 26 juni 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Kale vi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.