444/1981

Given i Helsingfors den 18 Juni 1981

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

upphävs 56 §, 58 § 1 mom. samt 71 a och 71 b §§ förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff,

av dessa lagrum 58 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 30 mars 1978 (235/78), 71 a § sådan den lyder i förordning av den 18 maj 1979 (477/79) och 71 b § sådan den lyder i förordning av den 17 mars 1978 (209/78),

ändras 1 § 2 mom., 4 § 1 mom., 7 och 8 a §§, av vilka den sistnämnda samtidigt överförs till 2 kap., 9 § 1 och 5 mom., 11 § 1 mom., 13 § 1 mom., 17 § 1 mom., 20 § 3 mom., 21 § 1 mom., 21 a och 21 b §§, 23 a―23 c §§, 24 §, 29 § 1 mom., 30 § 2 mom., 33 §, 37 § 2 mom., 41 §, 42 § 2 mom., 50 och 51 §§, 52 a § 1 mom. samt 54, 55, 62, 63 och 66 §§,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 12 december 1975 (939/75), 4 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 22 december 1978 (1069/78), 8 a § sådan den lyder i förordning av den 28 oktober 1977 (763/77), 9 § 1 mom., 11 § 1 mom., 17 § 1 mom., 20 § 3 mom., 21 a, 21 b, 23 a och 23 b §§, 29 § 1 mom., 30 § 2 mom., 33 §, 37 § 2 mom. och 42 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 16 december 1977 (936/77), 9 § 5 mom. sådant det lyder i förordning av den 5 juni 1970 (376/70), 21 § 1 mom., 23 c § och 52 a § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 6 april 1979 (398/79), 24 och 66 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda förordning av den 16 december 1977 samt 62 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 30 mars 1978, samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 10 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till förordningen nya 24 a, 27 a, 57 a och 67 a §§ som följer:

1 §

Verkställighetshandlingar är:

1) avskrift av meddelande om utslag;

2) utdrag ur saköreslängd;

3) indrivningsblankett för strafforderärenden;

4) avskrift av strafforder; samt

5) avskrift av domstols eller annan myndighets utslag eller protokoll eller transumt därav.

Verkställighetshandling som upprättas medelst datamaskin skall styrkas med den tjänstemans underskrift, som svarar för upprättandet. Underskriften kan anbringas maskinellt.


4 §

Meddelandena om utslag och avgörandena i strafforderärenden (A-exemplaret) skall sändas till justitieministeriet. Ministeriet skickar avskrifter av meddelandena om utslag till länsstyrelsen i det län där underrättens ordinarie sammanträdesplats är belägen. Har hovrätt handlagt målet i första instans, skall en avskrift tillställas länsstyrelsen i det län där hovrätten har sitt säte. Meddelande om avgöranden i strafforderärenden skall insändas även i det fall att strafforderdomaren ansett att strafforder ej kan utfärdas i ärendet.


7 §

I mål angående tullbrott skall allmän underrätt, hovrätt eller strafforderdomare göra anteckning i distributionsanvisningarna för meddelande om utslag eller i strafforder om att avskriften skall insändas till tullstyrelsen. Högsta domstolen skall i mål angående tullbrott inom den i 5 § stadgade tiden sända avskrift av utslaget i två exemplar till tullstyrelsen.

2 kap.

Verkställighet av böter samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och fordran

8a §

Länsstyrelserna ombesörjer verkställigheten av andra än genom strafforder utdömda böter, förverkandepåföljder och fordringar.

Justitieministeriet ombesörjer verkställigheten av böter, förverkandepåföljder och fordringar som utdömts genom strafforder. Inom ministeriet ankommer verkställighetsuppgifterna enligt denna förordning på datasystemsenheten.

9 §

Den som blivit dömd till böter eller skyldig att betala fordran skall beredas tillfälle att omedelbart betala det penningbelopp som enligt beslutet skall erläggas. I detta syfte skall i första instans dömande domstol eller annan myndighet lämna den dömde meddelande angående bötes- eller fordringsbeloppet. Meddelande lämnas inte, om i 65 § avsedd statlig myndighet eller anstalt anmält sig ombesörja utfärdandet därav. På det postgiroinbetalningskort som ansluter sig till meddelandet skall tillika göras de anteckningar som behövs för betalningens fullgörande.


Anser åklagaren i ett strafforderförfarande att det inte är skäl att göra det ärende, som avses i det straffanspråk som redan delgivits den åtalade, till föremål för avgörande genom strafforder, skall åklagaren anmäla detta till justitieministeriet i och för restitution till vederbörande av det belopp av böterna eller fordringen som måhända redan har betalts. I anmälan skall ingå indrivningsnumret för straffanspråket, den åtalades namn och adress samt det yrkade beloppet av böterna eller fordringen.

10 §

Då meddelande om avgörande i strafforderärende inkommit till justitieministeriet, skall ministeriet kontrollera, om böterna eller fordringen har betalts i förväg. Är böterna eller fordringen helt eller delvis obetalda, kan justitieministeriet uppmana den dömde att inbetala det utestående penningbeloppet på ministeriets postgirokonto inom den betalningstid på två veckor som bestäms i betalningsuppmaningen. Leder inte betalningsuppmaningen till resultat, skall justitieministeriet sända verkställighetshandlingen till vederbörande utmätningsman för verkställighet.


11 §

I denna förordning avsedda verkställighetsärenden skall verkställas i skyndsam ordning. Utmätning skall förrättas och den utmätta egendomen säljas i så god tid att de för betalning av böter influtna medlen kan redovisas för den myndighet som anhållit om verkställighet inom sex månader och de för betalning av fordran influtna medlen inom ett år från det ansökningen om utsökning eller annan utmätningsmans skrivelse om överförande av ärendet kom utmätningsmannen till hända. Har verkställigheten förbjudits eller visar den dömde sig ha erhållit betalningstid eller har annat laga hinder yppat sig, skall slutredovisning avges inom sex månader efter det förbudet eller betalningstiden utlöpte eller hindret upphörde. Utmätningsmannen får förelägga exekutionsbiträde viss tid för utförandet av verkställighetsuppdrag.


13 §

Länsstyrelserna och justitieministeriet skall ha nödigt antal postgiroinbetalningskonton för inbetalning av böter och fordringar.


17 §

Följer av beviljandet av betalningstid eller av annat laga skäl att slutredovisningen dröjer utöver stadgad redovisningstid, skall utmätningsmannen utan dröjsmål därom underrätta den myndighet som anhållit om verkställighet.


20 §

Då utmätningsmannen överför ärende på annan, skall han till sin skrivelse foga verkställighetshandlingen och, om lön utmätts, utdrag ur utmätningsprotokollet. Duplettexemplaret av skrivelsen skall såsom slutredovisning insändas till den myndighet som anhållit om verkställighet.

21 §

Kan böter inte uttagas ur den dömdes egendom och är den dömdes vistelseort inte känd, skall utmätningsmannen ofördröjligen återställa verkställighetshandlingen till den myndighet som ansökt om verkställighet för efterlysning.


21 a §

Då verkställighetshandling av orsak som anges i 20 eller 21 § sänds till annan utmätningsman eller återställs till länsstyrelsen eller till justitieministeriet, skall till den fogas intyg angående hinder som mött verkställigheten och angående den dömdes vistelseort, som utfärdas av den utmätningsman eller det exekutionsbiträde som vidtagit verkställighetsåtgärden.

21 b §

Finner utmätningsman att ansökan om den dömdes försättande i konkurs eller annan särskild åtgärd för indrivning av fordran är av nöden, skall han ofördröjligen därom göra anmälan till den myndighet som anhållit om verkställighet och tillställa denna de i saken erhållna utredningarna. Då den dömde misstänks ha företagit sådan rättshandling som avses i 3 kap. 35 § utsökningslagen eller 46 § konkursstadgan och vid behov även annars, skall den myndighet som anhållit om verkställighet även tillställas avskrifter av handlingarna i saken.

23 a §

Då utmätningsman konstaterar att den dömde saknar medel för betalning av fordringen, skall han återställa verkställighetshandlingen, försedd med hinderintyg till den myndighet som anhållit om verkställighet. Då det senare yppar sig anledning att fortsätta verkställigheten, skall myndigheten ånyo sända fordringen för att verkställas.

Får utmätningsman vetskap om sådana omständigheter, på grund av vilka det skulle vara möjligt att indriva fordran, som baserar sig på verkställighetshandling vilken återställts med hinderintyg, skall han återbegära verkställighetshandlingen för påbörjande av indrivning.

23 b §

Är fordringen eller utestående del därav mindre än tio mark, får länsstyrelsen eller justitieministeriet avstå från verkställigheten.

Är fordringen eller den utestående delen därav mindre än tvåtusen mark, får länsstyrelsen eller justitieministeriet avstå från verkställigheten, om tio år har förflutit från dagen för avkunnandet eller meddelandet av laga kraft vunnet beslut beträffande fordringen och det är sannolikt att fordringen ej kan indrivas.

23 c §

Då verkställighetshandlingen beträffande fordran återställs till länsstyrelsen eller justitieministeriet försedd med hinderintyg, och länsstyrelsen eller justitieministeriet med stöd av 23 b § inte avstår från verkställigheten, skall länsstyrelsen eller justitieministeriet göra anmälan beträffande fordringen till det fordringsregister som förs i anslutning till efterlysningsregistret.

Länsstyrelserna och justitieministeriet skall till föraren av fordringsregistret sända meddelande om influtna betalningar, om upphörandet av rätt till indrivning av fordran och om andra ändringar i de upplysningar som ingår i registret.

24 §

Understiger det penningbelopp eller den ränta som skall betalas enligt 24 § lagen om verkställighet av bötesstraff tio mark, betalas inte återbäring eller ränta.

Finner utmätningsman att belopp som den dömde erlagt skall återbetalas till honom, skall utmätningsmannen därom och om den dömdes adress underrätta den myndighet som ombesörjer verkställigheten.

24 a §

Skall myndighet som borde återbära medel enligt 24 § lagen om verkställighet av bötesstraff verkställa andra böter eller fordringar som gäller samma person, får det penningbelopp som skall återbetalas jämte ränta kvittas med dylika böter och fordringar. Är böter eller fordringar hos utmätningsman för verkställighet, skall vid behov begäran om verkställighet återkallas och verkställighetshandling återbegäras för förrättande av kvittning. Om förrättad kvittning skall den dömde ofördröjligen underrättas.

27 a §

Skjutvapen och skjutförnödenheter som dömts förbrutna skall sedan beslutet vunnit laga kraft tillställas polisvapendepån.

29 §

Då bötfälld instäms till rättegång om bestämmande av förvandlingsstraff för böter, skall till honom utfärdas bevis över instämmandet. Stämningsbeviset avfattas på en enligt fastställt formulär uppgjord blankett, och därpå skall även antecknas uppgifter om den bötfällde och de utestående böterna som blankett förutsätter. Av beviset skall ett exemplar tillsändas domstolen, åklagaren, utmätningsmannen, justitieministeriets datasystemsenhet samt, då länsstyrelse har anhållit om verkställighet av böterna eller utfärdat efterlysning därom, även denna länsstyrelse. Utmätningsmannen skall foga verkställighetshandlingen rörande böterna till det exemplar som tillsänds åklagaren. Det exemplar av Stämningsbeviset som utmätningsmannen tillsänder den myndighet som anhållit om verkställighet anses såsom slutlig redovisning för böterna.


30 §

Åklagaren skall före rättegången från justitieministeriets straffregisterbyrå skaffa utredning om förvandlingsstraff som möjligen bestämts för den bötfällde. Framgår det härvid att den bötfällde med stöd av 7 kap. 8 a § 2 mom. strafflagen befriats från att som förvandlingsstraff erlägga i stämningen omnämnda böter, skall åklagaren ofördröjligen ombesörja att den delgivna stämningen återkallas. Åklagaren skall om saken underrätta den myndighet som sänt böterna för att verkställas eller utfärdat efterlysning härom samt till meddelandet foga verkställighetshandlingen beträffande böterna. Saken skall även meddelas utmätningsmannen på stämningsorten.

33 §

Länsstyrelsen och justitieministeriet skall, sedan de fått kännedom om att den efterlyste instämts, ofördröjligen insända verkställighetshandlingen beträffande böterna till åklagaren på den ort till vars underrätt den bötfällde instämts att svara.


37 §

Finner underrätten i ärende som angår bestämmande av förvandlingsstraff att målet inte kan avgöras, skall underrätten återställa handlingarna till allmänna åklagaren och bifoga meddelande om sitt beslut.

41 §

När det beslut genom vilket förvandlingsstraffet bestämts vunnit laga kraft, skall länsstyrelsen i och för verkställighet sända verkställighetshandlingen beträffande förvandlingsstraffet till utmätningsmannen på den ort där den dömde bor eller vistas. Öm bestämmandet av förvandlingsstraff skall även den myndighet underrättas som sänt de till fängelse förvandlade böterna för verkställighet.

42 §

Beträffande överförande av verkställighetsuppdrag på annan utmätningsman och beträffande återställande av handlingar till den länsstyrelse som ombesörjer verkställigheten i och för utfärdande av efterlysning samt beträffande efterlysning och återkallelse därav är i tillämpliga delar gällande vad i 20, 21, 21 a, 22 och 23 §§ är stadgat. I efterlysningen skall även anges det obetalda penningbeloppet av de förvandlade böterna.


50 §

Exekutionsbiträde skall utan dröjsmål och senast under den öppethållningsdag för statens ämbetsverk som följer efter indrivningen insätta de till honom influtna medlen på postgirokontot för utmätningsmannens tjänstemedel eller tillställa utmätningsmannen dessa medel samt på tider som av utmätningsmannen fastställs redovisa medlen, likväl minst en gång i veckan, och redogöra för hinder som till äventyrs mött verkställigheten.

51 §

Utmätningsman skall utan dröjsmål insätta till honom influtna medel på sitt postgirokonto för tjänstemedel och därefter inleverera dem till den myndighet som anhållit om verkställighet; denna skall också tillställas redovisningen för dem. I redovisningen skall även nämnas huruvida böterna eller fordringen indrivits helt eller delvis samt när medlen uppburits hos den dömde.

När bötesbelopp blivit helt och hållet indrivet eller verkställigheten rörande fordran, visst föremål eller annan egendom som dömts förbruten slutförts, skall verkställighetshandlingen jämte redovisningen återställas till den myndighet som anhållit om verkställighet.

52 a §

Då polisman mottagit betalning av person som är efterlyst för böter eller av dömd person som är antecknad i fordringsregistret, skall han inom tid som föreskrivits av polisdistriktets eller -formationens chef redovisa de influtna medlen för polisdistriktets eller -formationens redogörare. Denne skall redovisa medlen för den myndighet som utfärdat efterlysningen, antingen för länsstyrelsen eller justitieministeriet. Om redovisningen gäller i tillämpliga delar vad om utmätningsmans redovisning ovan är stadgat. Polisman vid rörliga polisen får redovisa medlen också för redogörare vid den lokala polisen.


54 §

Befrias person, som dömts till böter eller förvandlingsstraff, med stöd av 7 kap. 8 a § 2 mom. strafflagen eller av annan orsak från att betala böter eller utstå förvandlingsstraff, skall om verkställighetens förfallande anteckning göras i verkställighetshandlingen och i saken sändas slutlig redovisning till den myndighet som anhållit om verkställighet.

55 §

Har person som dömts till böter eller förvandlingsstraff avlidit och straffet med anledning därav förfallit innan verkställigheten slutförts, skall, då redovisning i saken sker och då de i saken före dödsfallet till äventyrs influtna medlen tillställs den myndighet som anhållit om verkställighet, till redovisningen fogas ämbetsbetyg som utvisar den dömdes dödsdag.

57 a §

Angående de böter, förverkandepåföljder och fordringar som är hos justitieministeriet för verkställighet skall justitieministeriet införa i 57 § 1 och 2 mom. nämnda uppgifter i det register som förs med hjälp av automatisk databehandling.

62 §

Länsstyrelserna skall under varje redovisningsår med avseende på föregående redovisningsår meddela statens revisionsverk

1) beloppen av de böter eller fordringar som upptagits eller ånyo upptagits bland passiva;

2) beloppen av betalda böter eller fordringar;

3) beloppen av de böter eller fordringar som till följd av preskription avskrivits;

4) beloppen av de böter som avskrivits till följd av förvandlingsstraff; samt

5) antalet böter och fordringar som utestod vid årets utgång samt beloppen därav, fördelade på ettvart år.

63 §

Vid redovisning av influtna medel skall dessutom iakttagas vad om statens räkenskapsföring i övrigt är stadgat.

66 §

Då anteckning om en i 65 § avsedd anmälan av statlig myndighet eller anstalt gjorts i verkställighetshandling som inkommit till länsstyrelse, skall denna utan att upptaga ärendet bland passiva i räkenskaperna sända verkställighetshandlingen rörande den i anmälningen avsedda fordringen eller utdrag ur handlingen till sagda statliga myndighet eller anstalt, som hos vederbörande utmätningsman skall anhålla om verkställighet av fordringen. Sedan verkställighet ägt rum, skall utmätningsmannen redovisa de influtna medlen för den myndighet eller anstalt som anhållit om verkställighet. Länsstyrelsen skall underrätta den myndighet eller anstalt som indriver dylik fordran om erlagda i 9 § avsedda förskottsbetalningar.

Kan fordran inte uttagas ur den dömdes egendom, kan den myndighet eller anstalt som anhållit om verkställighet meddela länsstyrelsen detta för antecknande i fordringsregistret. I fordringsregistret skall införas den statliga myndighet eller anstalt för vilken de vid verkställigheten influtna medlen skall redovisas och numret på denna myndighets eller anstalts postgirokonto.

67 a §

Justitieministeriet skall i enlighet med Justitiekanslerns anvisningar, månatligen tillsända Justitiekanslern de avskrifter av meddelanden om utslag och strafforder som behövs för kontrollen av ådömande och verkställighet av straff.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1981. Förordningen tillämpas på böter, förverkandepåföljder och fordringar som utdömts genom strafforder, om straffordern fastställts efter förordningens ikraftträdande.

Böter, förverkandepåföljder och fordringar, som utdömts genom strafforder vilken fastställts före förordningens ikraftträdande, verkställs i enlighet med de stadganden som var gällande vid denna förordnings ikraftträdande.

Länsstyrelserna skall för år 1979 lämna redovisning för böter i enlighet med de stadganden som var gällande vid denna förordnings ikraftträdande. För år 1980 skall länsstyrelserna lämna statens revisionsverk i 62 § stadgade uppgifter.

Helsingfors den 18 juni 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Lasse Äikäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.