258/1981

Given i Helsingfors den 10 april 1981

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 1 mom. och 11 § 2 mom. lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62),

dessa lagrum sådana de lyder, 7 § 1 mom. i lag av den 9 februari 1979 (152/79) och 11 § 2 mom. i lag av den 22 november 1963 (526/63), samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 29 december 1972 och den 28 juli 1978 (935/72 och 594/78), ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 mom. blir 7 mom., som följer:

5 §

Har i 8 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsett annat arbets- eller tjänsteförhållande än sådant varom stadgas i denna lag eller annan än däri avsedd företagarverksamhet fortgått under sådant kalenderår, eller i nämnda moment avsedd pension under minst tre på varandra följande sådana kalenderår, varunder arbetstagaren i arbete som avses i denna lag har förtjänat minst 800 mark, sammanräknas för bestämmande av samordningsgrunden den i arbete som avses i denna lag uppburna lönen motsvarande pensionsgrundande lön eller arbetsinkomst eller pension enligt annan ovan i detta moment avsedd lag, på sätt som stadgas i 8 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare. Härvid används såsom lön som erhållits i arbete som avses i denna lag genomsnittet per månad av de under ifrågavarande parallella kalenderår i dylikt arbete uppburna faktiska lönerna. Vad ovan är stadgat utgör ej hinder för användande av ovan i 5 mom. avsedd medellön såsom samordningsgrund, om detta leder till ett förmånligare resultat för arbetstagaren.


7 §

Har till invalidpension berättigad arbetstagare omedelbart före inträdet av den sjukdom eller uppkomsten av det lyte eller den skada som utgör den huvudsakliga orsaken till invaliditeten, under en tid av 540 sådana dagar för vilka han icke erhållit i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor (125/34) avsett dagunderstöd eller i lagen om studieledighet (273/ 79) avsedd studieledighet, i arbete som avses i denna lag förtjänat minst 800 mark, beaktas såsom pensionsgrundande lön även den lön, som han skulle ha förtjänat från invaliditetens början till dess han uppnått pensionsåldern. På samma sätt förfars om kvinnlig arbetstagare under den tid av högst nio år omedelbart före inträdet av den sjukdom eller uppkomsten av det lyte eller den skada som utgör den huvudsakliga orsaken till invaliditeten haft i 4 § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare avsett barn som är yngre än tre år och den i första meningen avsedda tidsperioden om 540 dagar under sagda tid löpt till ända, om inte den tid som återstår till pensionsålderns uppnående eller motsvarande arbetsförtjänst, utan beaktande av sagda barnavårdstid, skall räknas såsom berättigande till pension på grund av annat arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet. Det årliga beloppet av ovan sagda lön förutsätts uppgå till samma i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade markbelopp, för vilket på grund av arbetstagarens arbetsförhållande i genomsnitt erlagts försäkringspremie i enlighet med denna lag under de kalenderår under vilka han i arbete, som avses i denna lag, förtjänat minst 800 mark, eller, om han under inget kalenderår förtjänat minst detta belopp, till samma belopp som nämnda gränsbelopp. Löner, vilka införtjänats före 23 års ålder, beaktas dock endast, om de förtjänats under det kalenderår under vilket den sjukdom, det lyte eller den skada, som utgör den huvudsakliga orsaken till invaliditeten, uppkommit, eller under vilket den ovan i andra meningen avsedda tidsperioden om 540 dagar löpt till ända, eller under tre kalenderår omedelbart före förstnämnda år. Vid beräkning av ovan avsedda markbelopp för vilket i genomsnitt erlagts försäkringspremie, beaktas inte tid för vilken arbetstagaren före början av det kalenderår som omedelbart föregått pensionsfallet erhållit dagunderstöd i enlighet med lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor. Angående beräkningen av markbeloppet stadgas närmare genom förordning.


11 §

Placeringarna skall göras med beaktande av säkerhet, avkastning och arbetspensionskassans likviditet. Vid bedömningen av säkerhet bör avseende även fästas vid bevarandet av placeringarnas realvärde. Såframt säkerheten för placering inte utgör i 10 kap. 3 § 1 mom. 1―4 punkterna lagen om försäkringsbolag (1062/79) nämnda eller till sin art och säkerhet därmed likställbara värdepapper eller förbindelser eller fast egendom, som till sitt värde motsvarar placeringen, skall som säkerhet för placeringen upptagas placeringskreditförsäkring i pensionsskyddscentralen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Lagens 11 § tillämpas likväl från och med den 1 januari 1980.

Denna lags 5 § 6 mom. tillämpas på pension som grundar sig på pensionsfall som inträffat under lagens giltighetstid.

I 5 § 6 mom. och 7 § 1 mom. av denna lag stadgade markbelopp motsvarar det för år 1962 fastställda löneindextalet.

Regeringens proposition 180/80
Socialutsk. bet. 2/81
Stora utsk. bet. 12/81

Helsingfors den 10 april 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.