Ursprungliga författningar: 1981

1059/1981
Förordning om ändring av byggnadsförordningen
1050/1981
Förordning angående ändring av förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1049/1981
Förordning angående ändring av förordningen om förskottsuppbörd
1027/1981
Lag angående ändring av 2 och 28 §§ lagen om olycksfallsförsäkring
1007/1981
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
976/1981
Lag angående ändring av lagen om allmän rättshjälpsverksamhet
974/1981
Lag angående ändring av 3 § lagen om verkställighet av bötesstraff
973/1981
Lag angående ändring av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel
972/1981
Lag angående ändring av lagen om parkeringsbot
971/1981
Lag angående ändring av 7 a § lagen om högsta domstolen
956/1981
Förordning angående ändring av förordningen om statsbidrag för arkiv av privat karaktär
953/1981
Lag angående ändring av lagen om statsbidrag för arkiv av privat karaktär
935/1981
Lag angående ändring av lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder
933/1981
Förordning om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden
932/1981
Förordning om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden
922/1981
Lag om ändring av byggnadslagen
913/1981
Lag angående ändring av 12 och 13 §§ lagen om pension för lantbruksföretagare
896/1981
Lag om ändring av 103 § beskattningslagen
895/1981
Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd
875/1981
Lag angående ändring av lagen om barndagvård
870/1981
Förordning angående ändring av 14 § förordningen om enskilda vägar
859/1981
Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
856/1981
Lag angående ändring av lagen om revision av statshushållningen
835/1981
Förordning om ändring av handelsregisterförordningen
834/1981
Lag om ändring av 1 och 31 §§ handelsregisterlagen
833/1981
Lag om ändring av 29 och 30 c §§ sjukförsäkringslagen
828/1981
Lag om folkhälsoinstitutet
825/1981
Förordning om ändring av penningautomatförordningen
812/1981
Lag angående ändring av lagen om statsgarantier åt industrin för investeringar i vattenvård.
811/1981
Lag angående ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar rederirörelse
809/1981
Lag angående ändring av 8 och 10 §§ lagen om statens pensioner
808/1981
Lag angående ändring av lagen om statens pensioner
801/1981
Lag angående ändring av 9 a § lagen om statens pensioner
794/1981
Lag om ändring av 6 och 10 §§ inkomstskattelagen för gårdsbruk
793/1981
Lag angående ändring av 11 § lagen om underhåll för barn
783/1981
Lag angående ändring av lagen om lärarutbildning
747/1981
Lag angående ändring av 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare
741/1981
Lag om ändring av 108 § beskattningslagen
740/1981
Lag angående ändring av lagen om skatteuppbörd
738/1981
Lag om ändring av 23 § Regeringsformen för Finland
704/1981
Förordning om ändring av gruvförordningen
701/1981
Förordning angående ändring av 1 § förordningen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter
695/1981
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen
685/1981
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål
676/1981
Lag om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden
675/1981
Lag angående ändring av lagen om inrättande av vissa nya naturskyddsområden på staten tillhörig mark
674/1981
Lag om avsättande av staten tillhöriga områden till nationalparker och naturparker
630/1981
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen
628/1981
Förordning angående ändring av 1 § förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (Regler för inre farvatten 1978)
594/1981
Lag angående ändring av lagen om naturskydd
556/1981
Lag om ändring av byggnadslagen
555/1981
Marktäktslag
528/1981
Lag angående ändring av 3 och 4 §§ lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter
526/1981
Lag angående ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
499/1981
Lag om ändring av byggnadslagen
495/1981
Lag om ändring av 11 § sjukförsäkringslagen
494/1981
Lag om främjande av skärgårdens utveckling
490/1981
Förordning angående ändring av 5 § förordningen om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall
486/1981
Lag angående ändring av lagen om skatt på motorfordon
485/1981
Lag angående ändring av 13 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
482/1981
Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd
476/1981
Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner
473/1981
Lag angående ändring av 1 och 4 §§ lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
472/1981
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare
471/1981
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
455/1981
Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut angående avstående från indrivning av särskilda smärre fordringar
444/1981
Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff
435/1981
Lag angående ändring av 70 § lagen om skatt på arv och gåva
434/1981
Lag om ändring av 121 och 123 §§ beskattningslagen
418/1981
Statsrådets beslut om ordningsregler för skeppsarbete
417/1981
Statsrådets beslut Om arbetsmiljön på fartyg
387./1981
Lag te1>angående ändring av 22 § förordningen om införande av strafflagen
385/1981
Lag angående ändring av lagen om verkställighet av bötesstraff
379/1981
Lag om utomlands verksam privat skola som motsvarar grundskolan
373/1981
Lag om ändring av 10 § handelsregisterlagen
371/1981
Lag angående ändring av lagen om andelslag
341/1981
Skatteavräkningslag
287/1981
Förordning angående bringande i kraft och tillämpning av den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål och ikraftträdandet av lagen angående godkännande av konventionens vissa bestämmelser samt om finsk och utländsk myndighets inbördes rättshjälp i brottmål i vissa fall
267./1981
Vägtrafiklag
260/1981
Lag angående ändring av 13 § lagen om olycksfallsförsäkring
259/1981
Lag angående ändring av 17 § lagen om pension för lantbruksföretagare
258/1981
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
257/1981
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare
248/1981
Lag angående ändring av 12 kap. 7 § lagen om aktiebolag
227/1981
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om statens arbetstagares semester
222/1981
Förordning angående ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän
205/1981
Lag angående ändring av 1 § lagen om Finlands fiskezon
200/1981
Förordning angående ändring av förordningen om skifte
188/1981
Förordning angående ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
187/1981
Förordning om delegationen för havsmiljön
137/1981
Förordning om lönegaranti för sjömän
133/1981
Förordning om ändring av varumärkesförordningen
115/1981
Förordning angående ändring av förordningen om allmänna vägar
108/1981
Förordning om glass
90/1981
Förordning angående ändring av 13 § förordningen om skatteuppbörd
89/1981
Förordning om ändring av 7 a § sjukförsäkringsförordningen
76/1981
Förordning angående ändring av 3 och 4 §§ förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärstipendier
68/1981
Förordning angående ändring av pensionsförordning för evangelisk-lutherska kyrkan
51/1981
Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.
23/1981
Lag angående ändring av 20 och 21 55 lagen om lägenheters samfällda vägars och avloppsdikens samt med dem jämförbara områdens upphörande att vara samfälligheter
20/1981
Förordning angående ändring av 4 § förordningen om statens pensioner
15/1981
Lag angående ändring av 7 § lagen om statens pensioner
13/1981
Lag om ändring av 5 § lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner
12/1981
Lag angående ändring av 7 och 20 §§ lagen om statens familjepensioner
11/1981
Lag angående ändring av lagen om statens pensioner
1/1981
Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.