1085/1980

Given i Helsingfors den 30 december 1980.

Lag angående ändring av lagen om frontmannapension.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 och 2 mom., 8 § 3 mom. 7 punkten och 4 mom. samt 9 § lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77) som följer:

1 §.

Frontman är berättigad till frontmannapension och fronttillägg; samt kvinna, som deltagit i fronttjänst, till fronttillägg i enlighet med vad i denna lag stadgas.

Med frontman avses person som tilldelats fontmannatecken, och med kvinna, som deltagit i fronttjänst, person som tilldelats fronttjansttecken i enlighet med vad om dessa tecken är särskilt stadgat.


8 §.

Såsom årsinkomst räknas icke:


7) liv- och tilläggsränta i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), ej heller extra krigspensioner;


Åtnjuter make till mottagare av frontmannapension inte folkpension, beaktas av makens arbetsinkomst såsom årsinkomst endast den del som överstiger 12 040 mark. Vad som avses med arbetsinkomst stadgas genom förordning.

9 §.

Till frontman som uppbär folkpension utgår fronttillägg till ett belopp av 852 mark om året.

Under samma förutsättningar som i fråga om frontman beviljas fronttillägg åt sådan person, vilken såsom finsk medborgare deltagit i 1918 års krig och på grund därav erhållit veterantecken i enlighet med vad närmare stadgas genom förordning.

Fronttillägg beviljas under de i 1 mom. nämnda förutsättningarna även kvinna, som deltagit i fronttjänst och som tilldelats fronttjänsttecken.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Tidigare beviljade frontmannapensioner och fronttillägg ändras räknat från den 1 juli 1981 så att de överensstämmer med denna lag.

De markbelopp som stadgats i 8 § 4 mom. och 9 § 1 mom. anses motsvara det poängtal i det officiella levnadskostnadsindexet, enligt vilket det folkpensionsbelopp som utbetalades i oktober 1976 har uträknats.

Helsingfors den 30 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.