1037/1980

Given i Helsingfors den 30 december 1980.

Lag angående ändring av lagen om avträdelsepension.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74) 1 § 3 mom., 2 § 1 mom. 4 punkten, 6 § 1 och 2 mom., 15 § 3 mom., 16 § 1 mom. och 23 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 3 mom., 2 § 1 mom. 4 punkten, 15 § 3 mom., 16 § 1 mom. och 23 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 7 januari 1977 (18/77), 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 23 april 1976 (356/76) och 6 § 2 mom. sådant det lyder ändrat genom sistnämnda lag och nämnda lag av den 7 januari 1977, samt

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 §.

Brukningsenhet kan avträdas även för nedan i 6 § 1 mom. 4 eller 5 punkten nämnt ändamål.

1 a §.

Brukningsenhet betraktas som fortbeståndsduglig om den, i det fall att den är belägen inom den i 67 § lagen om gårdsbruksenheter (188/77) nämnda första eller andra zonen eller i landskapet Åland, omfattar 5 hektar åker, då den är belägen inom den tredje zonen omfattar 6 hektar åker och då den är belägen inom den fjärde zonen omfattar 8 hektar åker, samt så mycket skogsmark, att skogens skatteavkastning vid normal växt är minst 85 kubikmeter per år. Omfattar brukningsenhet mindre åker eller skogsmark än vad ovan är sagt, kan åkern och skogsmarken ersätta varandra på sätt som närmare stadgas genom förordning.

Därtill skall brukningsenhets byggnader till storlek och skick uppfylla de krav som jordbruksstyrelsen uppställt.

De ovan i 1 mom. nämnda kraven beträffande brukningsenhetens areal kan sänkas, om åkrarnas läge och beskaffenhet, byggnaderna eller övriga produktionsförutsättningar är avsevärt bättre än normalt, om överlåtelsetagaren har yrkesutbildning inom lantbruket eller om specialproduktion bedrivs på brukningsenheten. Likaså får kraven beträffande arealerna höjas, om brukningsenhetens produktionsförutsättningar är avsevärt sämre än normalt. Angående förutsättningarna för sänkning och höjning stadgas närmare genom förordning.

2 §.

Förutsättning för erhållande av pension är:


4) att avträdelsen har skett efter år 1973 men före år 1986.


6 §.

Brukningsenhets ägare anses ha avstått från att bedriva jordbruk på sätt i denna lag åsyftas, om han överlåter sin brukningsenhet

1) till jordbruksstyrelsen;

2) som tillskottsområde till enskild odlare, dock inte om överlåtelsetagarens brukningsenhet till följd av förvärvet av tillskottsområdet blir väsentligt större än sådant familjejordbruk som avses i lagen om gårdsbruksenheter;

3) till person, som i enlighet med 52 § 3 mom. lagen om gårdsbruksenheter kan få jordinköpslån för förvärvande av ifrågavarande lägenhet;

4) som tillskottsområde till samfälld skogs delägarlag; eller

5) till forststyrelsen under förutsättning att jordbruksstyrelsen eller i 2 punkten avsedd odlare inte köper området för att använda det som skogstillskottsområde.

Brukningsenhets ägare anses likaså ha avstått från att bedriva jordbruk på sätt i denna lag åsyftas, om han

1) till ovan i 1 mom. nämnd överlåtelsetagare överlåter sin brukningsenhets åker och samtidigt förbinder sig att inte överlåta skogsmark som han förbehållit sig av lägenheten, ej heller dess impediment, till annan än i 1 mom. 1―4 punkterna avsedd överlåtelsetagare, till den kommun där det förbehållna området är beläget, eller, under förutsättning att jordbruksstyrelsen inte köper skogsmarken för att använda den som skogstillskottsområde, till forststyrelsen (försäljningsbegränsningsförbindelse); eller

2) förbinder sig att inom tre år från det han avgivit förbindelsen på sin lägenhet beskoga sådan åker som inte har ändamålsenlig användning som åkertillskottsområde (beskogningsförbindelse), överlåter annan åker till ovan i 1 mom. 1―4 punkterna nämnd överlåtelsetagare samt avger i 1 punkten avsedd försäljningsbegränsningsförbindelse angående den skogsmark och det impediment som han förbehållit sig av sin lägenhet.


15 §.

Jordbruksstyrelsen kan inom de gränser den bestämmer överföra i 2 mom. avsedd beslutanderätt på lantbruksdistriktens lantbruksbyråer. Anser lantbruksbyrå att i 1 § 2 mom., 1 a §, 6 §, 6 a § eller 7 § 2 mom. avsedda förutsättningar för erhållande av avträdelsepension inte föreligger, avges utlåtande till pensionsanstalten dock alltid av jordbruksstyrelsen.

16 §.

Pensionsanstalten avgör pensionsansökningar samt handhar andra uppgifter i anslutning till fastställandet och utanordningen av pensioner. Pensionsanstalten har inte rätt att i sina beslut avvika från ovan i 15 § 2 eller 3 mom. nämnt utlåtande till den del detta gäller i 1 § 2 mom., 1 a §, 6 §, 6 a § eller 7 § 2 mom. avsedda förutsättningar för erhållande av avträdelsepension.


23 §.

Har pensionsansökan avslagits på grund av att i 1 § 2 mom., 1 a §, 6 §, 6 a § eller 7 § 2 mom. avsedda förutsättningar för erhållande av pension inte föreligger, får ändring i beslutet inte sökas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Denna lag tillämpas om avträdelsen sker eller, då pensionen baserar sig på ett i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut ges den 1 januari 1981 eller därefter.

Helsingfors den 30 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.