930/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag om ändring av folkhälsolagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) 7 och 8 §§ samt 47 § 4 mom.,

av dessa lagrum 47 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 27 augusti 1976 (737/76),

ändras 5 § 2 mom., 6 § 3 och 4 mom. samt 20 och 24 §§,

av dessa lagrum 5 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 27 augusti 1976 och 20 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, samt

fogas till 6 § ett nytt 5 mom. och till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 2 september 1976 och den 29 september 1978 (788/76 och 744/78), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

5 §.

Kommunerna kan med länsstyrelsens samtycke gemensamt omhänderha i 1 mom. avsedd verksamhet genom att för denna uppgift grunda ett kommunalförbund. Med länsstyrelsens samtycke kan kommun även överenskomma med annan kommun om att denna sköter en del av de i 1 mom. avsedda funktionerna.


6 §.

Sektion i hälsovårdsnämnd kan bemyndigas att avgöra även andra än i 71 § 2 mom. kommunallagen (953/76) avsedda ärenden.

I kommun kan i stället för hälsovårdsnämnd finnas en gemensam social- och hälsovårdsnämnd. Härvid tillämpas på social- och hälsovårdsnämnden i avseende på folkhälsoarbetet vad om hälsovårdsnämnd är stadgat.

Har hälsovårdsnämnd fem eller flera sektioner kan i instruktionen bestämmas att medlem och suppleant i sektion är en av fullmäktige särskilt för uppgiften vald extra medlem i nämnden och dennes suppleant, vilka likväl inte får utgöra majoritet i sektionen.

14 §.

Kommun är skyldig att förordna läkare vid hälsovårdscentral att giva polis handräckning för utförande av rättsmedicinsk undersökning beträffande klinisk undersökning av levande person och yttre besiktning av avliden. Kommun är likaså skyldig att förordna läkare vid hälsovårdscentral att fungera som läkare vid undersökning av värnpliktiga då uppbådsmyndighet anhållit därom hos hälsovårdsnämnden.


20 §.

Om folkhälsoarbetets anordnande bestäms närmare i instruktion.

24 §.

Länsstyrelsen kan med kommun som upprätthåller hälsovårdscentral ingå avtal om vård av förs vars väsendets eller annan statlig inrättnings patienter i hälsovårdscentralen. Fås inte avtal till stånd, kan social- och hälsovårdsministeriet ålägga kommunen att intaga dylika patienter för vård i hälsovårdscentralen eller på dess vårdplatser i den utsträckning det med beaktande av kommunens eget behov är möjligt. Till kommun och kommunalförbund skall av statsmedel utges ersättning, som motsvarar det fulla beloppet av vårdkostnaderna för dessa patienter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Då denna lag träder i kraft skall vid medicinalstyrelsen anhängigt ärende där slutbehandlas i enlighet med tidigare gällande stadganden.

Med stöd av folkhälsolagen fastställda reglementen iakttages tills de instruktioner som avses i denna lag har godkänts i stadgad ordning. Kommunfullmäktige kan dock innan instruktion fastställs besluta om undantag från bestämmelse i reglementet genom att utfärda en ny bestämmelse. Instruktioner som avses i denna lag bör dock godkännas att träda i kraft senast den 1 januari 1985.

Vad som annorstädes i lag är stadgat om hälsovårdsnämnds avdelning tillämpas efter det denna lag trätt i kraft på hälsovårdsnämnds sektion.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.