897/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag angående ändring av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 §, 45 § 3 mom., 46 § 2 mom., 48 § 3 mom. och 49 § 2 mom. lagen den 8 juli 1961 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (404/61) samt

fogas till lagen en ny 11 a §, till 54 §, sådan den lyder i lag av den 31 juli 1974 (648/74), nya 2 och 3 mom. samt till lagen en ny 54 a § som följer:

11 §.

Av offentliggjort verk får envar framställa enstaka exemplar för sitt enskilda bruk. Sålunda framställt exemplar får ej nyttjas för annat ändamål.

Framställning av exemplar för uppdragsgivarens enskilda bruk får även uppdragas åt utomstående.

Vad i 2 mom. är stadgat gäller inte framställning av exemplar av musikaliskt verk, filmverk, bruksföremål eller skulptur, ej heller efterbildande av annat konstverk genom konstnärligt förfarande.

Stadgandena i denna paragraf gäller inte utförande av byggnadsverk.

11 a §.

Den som av organisation, som företräder ett flertal finska upphovsmän inom ett visst område, har erhållit tillstånd att genom fotokopiering eller motsvarande förfarande framställa exemplar av utgivna verk, har rätt att genom dylikt förfarande framställa exemplar även av sådant till samma art hanterligt utgivet verk vars upphovsman inte företräds av organisationen. Vid framställandet av exemplar skall villkoren i tillståndet iakttagas.

Vad i 1 mom. avsedd organisation kan ha bestämt om fördelning av ersättning för framställning av exemplar till upphovsmän som företräds av organisationen eller om nyttjande av ersättningar för ändamål, gemensamma för sådana upphovsmän, skall äga motsvarande tillämpning på upphovsmän som inte företräds av organisationen.

Ger organisationens i 2 mom. avsedda bestämmelser inte de av organisationen företrädda upphovsmännen rätt till individuell ersättning, har upphovsman som inte företräds av organisationen dock rätt att kräva sådan. Ersättningen betalas av den i 1 mom. avsedda organisation som beviljat tillstånd. Rätt till individuell ersättning har dock förfallit, om inte krav på sådan bevisligen framförts inom två år räknat från utgången av det kalenderår under vilket framställning av exemplar ägt rum.

45 §.

Beträffande upptagning, utsändning och överföring som avses i denna paragraf skall vad i 3 §, 11 § 1―3 mom., 14 § 1 mom., 17, 20 och 21 §§, 22 § 1 mom., 27―29 §§ samt 41 och 42 §§ stadgats äga motsvarande tillämpning.

46 §.

Beträffande förfarande, som enligt 1 mom. är beroende av framställarens samtycke, skall vad i 11 § 1―3 mom., 14 § 1 mom., 17 och 21 §§ samt 22 § 1 mom. är stadgat äga motsvarande tillämpning.

48 §.

I fall som avses i 1 och 2 mom. skall vad i 11 § 1―3 mom., 14 § 1 mom., 17, 20 och 21 §§ samt 22 § 1 mom. är stadgat äga motsvarande tillämpning.

49 §.

Beträffande i 1 mom. avsett arbete skall vad i 11 § 1 och 2 mom., 11 a § och 14 § är stadgat äga motsvarande tillämpning. Är sådant arbete eller del därav föremål för upphovsrätt kan denna även göras gällande.

54 §.

Fråga om beviljande av ovan i 11 a § avsett tillstånd och om villkoren för detta, för så vitt saken gäller framställning av exemplar för nyttjande i undervisningsverksamhet, avgörs i händelse av meningsskiljaktighet genom skiljemannaförfarande på sätt genom förordning stadgas.

Tillstånd som givits med stöd av 2 mom äger samma verkan som i 11 a § avsett tillstånd.

54 a §.

Vad i denna lag är stadgat om undervisningsverksamhet tillämpas inte på undervisningsverksamhet som utövas i förvärvssyfte.


Denna lag träder i kraft den 29 december 1980.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Pär Stenbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.