866/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag angående ändring av lagen om bostadsbidrag.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75) 3 § 1 mom. 4 punkten, 4 och 5 §§, 6 § 2 och 3 mom., 8 §, 10 § 1 mom., 15 § 1, 2 och 4 mom., 19 § 1 och 3―5 mom., 20 § 1 mom. samt 22 § 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. 4 punkten, 4 och 5 §§, 6 § 2 och 3 mom., 8 §, 10 § 1 mom. 15 § 1, 2 och 4 mom., 19 § 1 och 3―5 mom. samt 20 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 27 maj 1976 (421/76), som följer:

3 §.

Förutsättning för erhållande av bostadsbidrag som betalas till familj är:


4) att den beskattningsbara förmögenheten för de personer som hör till familjen inte under det beskattningsår, för vilket de i 3 punkten avsedda skattörena påförts, sammanlagt överstiger ett av statsrådet årligen fastställt belopp.


4 §.

Utan hinder av vad i 3 § 1 mom. 3 och 4 punkterna är stadgat kan bostadsbidrag beviljas, om de till familjen hörande personernas inkomster, med undantag av sådana skattefria inkomster angående vilka stadgas genom förordning, varaktigt har nedgått så, att de inte kan uppskattas överstiga de inkomster som förutsätts av det antal skattören som statsrådet fastställt med stöd av 3 § 1 mom. 3 punkten, och om de till familjen hörande personernas förmögenhet har minskat så, att den inte överstiger ett av statsrådet med stöd av 3 § 1 mom. 4 punkten fastställt belopp.

Bostadsbidrag kan förvägras eller i samband med kontroll som avses i 15 § 1 mom. indragas, såframt de till familjen hörande personernas inkomster, med undantag av sådana skattefria inkomster angående vilka stadgas genom förordning, är tydligt större eller deras ekonomiska förhållanden eljest tydligt bättre än vad det för dem fastställda antalet skattören förutsätter eller såframt någon annan särskild orsak det föranleder.

5 §.

Bostadsbidrag utgår till familj med 80 procent av det belopp av de skäliga boendeutgifter, som överstiger den i markbelopp uttryckta bassjälvriskandelen, vilken beror på familjens storlek samt det sammanlagda antal skattören som påförts de till familjen hörande personerna.

Statsrådet fastställer årligen de i 1 mom. avsedda markbeloppen för bassjälvriskandelarna.

6 §.

Till boendeutgifterna för familj, som bor i egen bostad, räknas det vederlag som erläggs till bostadsaktiebolag eller motsvarande samfund samt särskilt erlagda uppvärmningskostnader och vattenavgifter eller utgifter, föranledda av fastighetens skötsel. Till boendeutgifter räknas även årliga avkortningar och räntor på personliga lån för anskaffande och grundreparation av bostaden, om lånet beviljats av offentlig tillsyn underställd inrättning som bedriver kreditverksamhet eller av staten, kommun eller församling. Beträffande avkortningarna beaktas årligen såsom boendeutgifter två procent av sådant vid en av statsrådet bestämd tidpunkt resterande lånekapital, nå vilket avkortningar enligt lånevillkoren förfaller till betalning under ifrågavarande år. Av de årliga låneräntorna, som på det lånekapital vilket resterar, vid en av statsrådet bestämd tidpunkt beräknas enligt högst det räntebelopp som allmänt uppbärs för långfristiga lån, beaktas såsom boendeutgifter en andel som statsrådet bestämmer med beaktande av rätten att avdraga räntor vid beskattningen.

Statsrådet kan bestämma hur de utgifter för fastighetens skötsel som räknas till boendeutgifterna skall beräknas samt till vilket belopp särskilt erlagda uppvärmningskostnader och vattenavgifter räknas till boendeutgifterna.

8 §.

Såsom skäliga boendeutgifter beaktas de i 6 § avsedda boendeutgifterna, dock inte till den del de överstiger de i 7 § avsedda maximala boendeutgifterna eller det skäliga antalet kvadratmeter av bostadens areal.

10 §.

Har de till familjen hörande personernas inkomster, med undantag av sådana skattefria inkomster angående vilka stadgas genom förordning, varaktigt nedgått så, att de inte motsvarar de inkomster som förutsätts av det för dem fastställda antalet skattören, kan bostadsbidrag beviljas i motsvarighet till de minskade inkomsterna.


15 §.

Socialnämnd skall minst en gång om året kontrollera att förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag alltjämt föreligger samt bidragets belopp, med beaktande av de ändringar som vid tidpunkter, som statsrådet bestämt, ägt rum i faktorer som inverkar på bidragets belopp. Statsrådet bestämmer även den tidpunkt, från vilken bostadsbidrag med stöd av detta moment indrages eller utges justerat.

Bostadsbidrag skall indragas före ovan i 1 mom. avsedd kontroll:

1) om de i 3 § 1 mom. 1 och 2 punkterna avsedda förutsättningarna inte längre föreligger; eller

2) om familjen flyttar från bostad, för vilken bidrag beviljats, eller om äganderätten till bostad eller till aktier, vilka berättigar till besittningen av denna, övergår till person som inte hör till familjen. Bostadsbidraget indrages med stöd av detta moment från ingången av den månad som följer näst efter förändringen i förhållandena.


Den som erhåller bostadsbidrag är skyldig att ofördröjligen meddela socialnämnden ovan i 2 mom. avsedd förändring i förhållandena samt att lämna nämnden de uppgifter som erfordras för kontrollen av förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag och bidragets belopp. Lämnar bidragstagaren inte på socialnämndens uppmaning inom skälig tid de uppgifter som erfordras för kontrollen av förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag och bidragets belopp, skall bostadsbidraget indragas från ingången av den månad då justeringarna i bostadsbidragen träder i kraft.

19 §.

Grundar sig laga kraft vunnet beslut, som fattats av socialnämnden eller under denna lydande tjänsteinnehavare och som gäller beviljande eller indragande av bostadsbidrag eller justering av bidragets belopp, på felaktig uppgift rörande faktor som inverkar på erhållandet av bostadsbidrag och bidragets belopp, eller har beslut fattats genom uppenbart oriktig tillämpning av lag, skall socialnämnden eller under denna lydande tjänsteinnehavare utan ansökan och utan särskilt förordnande handlägga ärendet på nytt. Bostadsbidrag beviljas i enlighet med det nya beslutet från ingången av månaden efter den, under vilken beslutet fattades.


Har bostadsbidrag genom socialnämndens eller under denna lydande tjänsteinnehavares beslut beviljats till ett högre belopp än vad som borde ha beviljats enligt denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser, och har bostadsbidrag utbetalts till ett högre belopp än vad det med stöd av denna lag fattade beslutet om beviljande av bostadsbidrag skulle ha förutsatt, skall det bostadsbidrag som utbetalts till ett för högt belopp återindrivas från de bostadsbidragsrater som utbetalas senare, såvida inte ansökan om att beloppet måtte lämnas oindrivet görs till länsrätten. Statsrådet kan dock fastställa ett markbelopp, under vilket bostadsbidrag som utbetalts till ett för högt belopp inte behöver återindrivas, om de kostnader som återindrivningen förorsakar är oskäligt stora med hänsyn till det belopp som skall återindrivas.

Kan i 3 mom. avsett bostadsbidrag som utbetalts till ett för högt belopp eller del därav inte återindrivas från de bostadsbidragsrater som skall utbetalas senare, skall socialnämnden eller under denna lydande tjänsteinnehavare i länsrätten yrka, att den som lyft bidraget skall åläggas att till staten återbära det överbetalda beloppet, såvida inte yrkande som rör samma fordran framställs vid allmän domstol.

Länsrätten kan på framställning av socialnämnden eller på ansökan av den som lyft bidraget eller i samband med ovan i 4 mom. avsedd behandling besluta att bostadsbidrag som utbetalts till ett för högt belopp helt eller delvis får lämnas oindrivet till staten, om det med beaktande av sökandens ekonomiska omständigheter och de faktorer som inverkat på beviljandet av det bidrag som skall återindrivas måste anses skäligt att beloppet inte indrivs.

20 §.

Har till bostadsstyrelsens kännedom kommit att sådant laga kraft vunnet beslut rörande bostadsbidrag, som fattats av socialnämnden eller under denna lydande tjänsteinnehavare, grundar sig på felaktig uppgift om faktor som inverkar på erhållandet av bostadsbidrag och bidragets belopp, att beslutet fattats genom oriktig tillämpning av lag eller att bostadsbidrag har utbetalts på annat satt än vad som skulle ha förutsatts av beslutet om beviljande av bostadsbidrag, skall bostadsstyrelsen, om felet inte är ringa, uppmana socialnämnden eller under denna lydande tjänsteinnehavare att vidtaga i 19 § avsedda åtgärder för rättelse av beslutet och utbetalningen samt för återindrivning till staten av det överbetalda beloppet av bostadsbidraget.


22 §.

I beslut av länsrätt med anledning av besvär eller i ärende, vari fråga är om att bostadsbidrag ej skall återindrivas, får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981 och tillämpas på bostadsbidrag som beviljats eller justerats räknat från nämnda dag eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.