847/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag om ändring av 12 § inkomstskattelagen för gårdsbruk.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 § inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 30 december 1970 och den 21 december 1979 (847/70 och 977/79), som följer:

12 §.

Värdet av det arbete, som egentlig gårdsbruksföretagare eller dennes make, sådan skattskyldigs hemmavarande barn eller annan medlem av hans familj, som före skatteåret fyllt 14 år, delägare i dödsbo eller sammanslutning eller medlem av hans familj utfört under skatteåret genom att upparbeta eller transportera virke i samband med leveransförsäljning eller annan därmed jämförbar försäljning ur gårdsbruksenhetens skog (leveransarbete), uppskattas i pengar till det belopp som skulle ha utgått till avlönad person för arbetet. Värdet av leveransarbetet anses likväl utgöra skattepliktig inkomst endast till den del den virkesmängd som de ovan nämnda personerna har upparbetat eller transporterat sammanlagt överstiger 150 kubikmeter.

Värdet av leveransarbete, som har utförts av den skattskyldige egentlige företagaren och dennes make samt av sådan delägare i dödsbo eller sammanslutning eller sådan medlem av hans familj, som har utfört leveransarbete av större värde än de övriga, utgör inkomst av gårdsbruket. Värdet av de övriga i 1 mom. nämnda personernas arbete utgör vederbörandes egen skattepliktiga inkomst.

Närmare föreskrifter om de grunder enligt vilka ovan avsedd inkomst skall uppskattas meddelas av finansministeriet.


Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1981.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.