846/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § 1 mom. 5 punkten, 18 § 4 punkten temporärt, 36 § och 61 § 1 mom. lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68), av sagda lagrum 6 § 1 mom. 5 punkten, 18 § 4 punkten och 61 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 3 november 1978 (821/78), som följer:

6 §.

Skattepliktig inkomst äro icke:


5) dividender samt räntor på andelskapital och placering i tillskottsfond som inhemskt aktiebolag eller andelslag eller inhemsk sparbank erhållit av inhemskt aktiebolag eller andelslag eller av inhemsk sparbank, med nedan stadgade undantag.


18 §.

Avdragbara utgifter äro även:


4) vid statsbeskattningen 60 procent av det belopp, som aktiebolag utdelat i dividend eller som andelslag utdelat i ränta på andelskapital eller som sparbank eller andelsbank utdelat i ränta på placering i tillskottsfond, minskat med de i 6 § 5 punkten avsedda skattefria dividenderna och räntorna.

36 §.

Anskaffningsutgiften för skyddsrum, den mot skyddsrummet svarande delen av anskaffningsutgiften för byggnad, anskaffningsutgifterna för konstruktioner, anläggningar, maskiner och andra nyttigheter för förhindrande av vatten- och luftförening samt den av anslutning till distributionsnät för naturgas föranledda anskaffningsutgiften för naturgasrörnät avdrages genom årliga avskrivningar om högst 25 procent.

61 §.

Med avvikelse från vad i 18 § 4 punkten är stadgat anses vid statsbeskattningen hela beloppet av dividend eller ränta på andelskapital eller placering i tillskottsfond, som enligt beslut därom skall utdelas på det av aktieägare eller medlemmar inbetalda aktie- eller andelskapitalet i sådant aktiebolag eller andelslag, som under tiden 1.1. 1969―31.12.1981 anmälts till registrering, eller på placering i sådan sparbanks eller andelsbanks tillskottsfond som under sagda tid anmälts till registrering, eller på betald ökning av aktie- eller andelskapital eller på placering i tillskottsfond, vilken under samma tid registrerats eller influtit, som avdragbar utgift under registrerings- eller betalningsåret och de fem därpå följande åren, likväl ej under ett skatteår mera än 20 procent av det aktie- eller andelskapital, som betalts till aktiebolaget eller andelslaget för aktierna eller andelarna eller av placering i tillskottsfond som betalts till sparbank eller andelsbank. Såframt beslut fattats att på nytt aktie- eller andelskapital eller på ny placering i tillskottsfond utdela större dividend eller ränta än på det övriga aktie- eller andelskapitalet eller övriga placeringar i tillskottsfond och utdelningen kan antagas ha skett för undvikande av beskattning, avdrages med stöd av detta moment blott dividend eller ränta i enlighet med den lägsta dividend- eller ränteprocenten.Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1981. Lagens 18 § 4 punkt tillämpas temporärt i den lydelse den erhållit i denna lag på dividender och räntor på andelskapital, som samfund utdelat för den räkenskapsperiod som utgår år 1981, samt på räntor på placering i tillskottsfond vilka det utbetalt för sagda räkenskapsperiod.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.