696/1980

Given i Helsingfors den 17 oktober 1980.

Förordning om Finlands författningssamling.

På föredragning av statsministern stadgas:

1 §.

För publicering av författningar finns Finlands författningssamling. I samlingen publiceras även särskilda beslut, kungörelser och tillkännagivanden, angående vilka så är stadgat eller bestämt särskilt.

2 §.

I författningssamlingen skall publiceras:

1) lagar;

2) förordningar;

3) statsrådets och ministeriernas beslut, innefattande bestämmelser angående lags eller förordnings verkställighet;

4) de författningar som enligt riksdagens meddelande skall publiceras i författningssamlingen; samt

5) övriga beslut, kungörelser och tillkännagivanden, angående vilka är stadgat att de skall publiceras i författningssamlingen.

Annat än i 1 mom. avsett beslut av statsrådet eller av ministerium ävensom annat beslut av myndighet, annan kungörelse eller annat tillkännagivande av allmännare betydelse kan på förordnande av statsrådet eller vederbörande ministerium publiceras i författningssamlingen.

Internationella överenskommelser publiceras såsom en fristående del (fördragsserien) av författningssamlingen.

3 §.

Författning skall om möjligt publiceras så, att den är tillgänglig för allmänheten i god tid före dess ikraftträdande.

4 §.

Författningssamlingens publicering, distribution och försäljning ombesörjes av statens tryckericentral, om icke av särskilda skäl annat följer.

5 §.

Vederbörande föredragande i statsrådet förordnar om tryckning av publikation. Publikationerna skall tryckas omedelbart efter det att förordnandet om tryckning inkommit till statens tryckericentral, likväl med beaktande av vad i 6 § 1 mom. är stadgat. Av särskilda skäl kan publikationerna även mångfaldigas på annat sätt.

Föredragande skall såvitt möjligt ombesörja att förordnande om tryckning ges så, att de författningar, i vilka tidpunkten för ikraftträdandet har nämnts, hinner tryckas eller på annat sätt mångfaldigas i god tid före denna tidpunkt.

6 §.

Författningssamlingen publiceras i häften om minst ett tryckark, såvida icke av författnings brådskande natur annat följer.

Statens tryckericentral utsätter i början av respektive häfte publikationernas löpande nummer och häftets publiceringsdag samt förser häftet med innehållsförteckning och andra erforderliga uppgifter av informationskaraktär. För varje årgång av författningssamlingen uppgöres ett alfabetiskt sakregister. Minst vart femte år utges en sammanfattning av de alfabetiska registren.

I häfte skall för varje lag hänvisas till den regeringsproposition eller den lagmotion samt till de utskottsbetänkanden som lett till lagens stiftande. Vederbörande föredragande skall ange hänvisningarna i förordnandet om tryckning.

7 §.

Skall författning, som skall publiceras i författningssamlingen, kungöras i den ordning som är stadgad i lagen om offentliga kungörelser (34/25), skall de för anslag erforderliga exemplaren av vederbörande häfte kostnadsfritt tillställas vederbörande myndighet av den myndighet som utfärdat förordnandet om kungörelse.

Har upplaga av häfte, som innehåller en gällande författning, som publicerats i författningssamlingen, tagit slut hos statens tryckericentral och är det icke ändamålsenligt att taga ny upplaga, säljes författningen på annat sätt mångfaldigad. Sådan mångfaldigad författning skall förses med statens tryckericentrals stämpel.

8 §.

Statsrådets kansli utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

9 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 30 december 1932 angående Finlands författningssamling (373/32) jämte däri senare företagna ändringar.

Helsingfors den 17 oktober 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Ställföreträdare för statsministern Minister
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.