677/1980

Given i Helsingfors den 3 oktober 1980.

Förordning om ändring av 13 § utsökningsförordningen.

På föredragning av justitieministern fogas till 13 § utsökningsförordningen, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 14 december 1973 (906/73), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

13 §.

Då återbäring av skatteförskott utmätts, sänds protokollsutdraget angående utmätningen till vederbörande länsskatteverk. Har om återbäring av förskott förordnats i kommun som ligger utanför utsökningsdistriktet, sänds protokollsutdraget i två exemplar till utmätningsmannen i det utsökningsdistrikt, till vilket ifrågavarande kommun hör. I sistnämnda fall ankommer det på den utmätningsman, som lämnar handräckning, att draga försorg om delgivandet av det i 4 kap. 18 § utsökningslagen stadgade betalningsförbudet och om redovisandet för de av skatteåterbäringen influtna medlen till den utsökningsman, som begärt handräckningen.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1980.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 oktober 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.