Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

529/1980

Given i Nådendal den 4 juli 1980.

Lag om avgiftsbefrielse.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Statskontoret kan helt eller delvis befria betalnings- eller ersättningsskyldig från att erlägga statsverket tillkommande avgift eller ersättning, såvida befriandet icke kränker statens fördel eller såvida indrivandet av avgiften eller ersättningen vore uppenbart oskäligt. Under samma förutsättningar kan statskontoret bevilja lättnad i skyldighet att erlägga avgift eller ersättning.

2 §.

Statskontoret kan helt eller delvis befria person, som står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, eller värnpliktig i aktiv tjänst från att ersätta skada, som denne i sin tjänst, befattning eller sitt arbete, under sin tjänstgöring eller i övrigt under omständigheter som grundar sig på tjänstgöringsförhållande åsamkat staten. Befrielse kan beviljas även om ersättningsskyldigheten icke fastställts, såframt den myndighet som bevakar statens fördel beträffande erläggandet av ifrågavarande ersättning, har utrett skadans storlek. Under samma förutsättningar kan statskontoret bevilja lättnad i skyldighet att erlägga ersättning.

Vad i 1 mom. är stadgat äger dock ej tillämpning, om skadan har förorsakats uppsåtligen, såvida detta icke av synnerliga orsaker prövas skäligt.

3 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1980 och gäller även sådan betalnings- och ersättningsskyldighet som har uppstått tidigare.

Genom denna lag upphäves lagen den 13 januari 1978 om rätt för statskontoret att bevilja lättnader i och befrielse från erläggandet av statsverket tillkommande avgifter och ersättningar (21/78).

Nådendal den 4 juli 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.