526/1980

Given i Nådendal den 4 juli 1980.

Lag angående ändring av lagen om skatteuppbörd.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78) 14 § 1 mom., 15―22 §§ och 23 § 3 mom. samt

fogas till 9 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till lagen nya 18 a och 18 b §§ som följer:

9 §.

I 108 § beskattningslagen avsedd förskottsåterbäring användes till kvittning mot den dröjsmålsränta som uppbäres på den avkortade delen av det i samma paragraf avsedda förskottet.


14 §.

Finansministeriet fastställer årligen de relativa andelar, vilka motsvaras av det belopp som av de influtna förskottsinnehållningarna beräknas utgöra inkomstskatt till staten, kommunalskatt, kyrkoskatt samt den försäkrades folkpensions- och sjukförsäkringspremie (skattetagargruppernas utdelning) samt beräkningsgrunderna för de andelar (kommunernas utdelning och församlingarnas utdelning), enligt vilka den del av förskottsinnehållningarna, som fastställts att utgöra kommunalskatt och kyrkoskatt, beräknas fördela sig på kommunerna och församlingarna. Angående de grunder som skall (iakttagas vid fastställande av skattetagargruppernas, kommunernas och församlingarnas utdelning stadgas genom förordning.


15 §.

Till skattetagarna redovisas månatligen den debiterade förskottsinnehållning som influtit under skatteåret enligt ovan i 14 § avsedd utdelning. Den debiterade förskottsinnehållning som influtit efter skatteåret innan beskattningen slutförts redovisas till skattetagarna månatligen enligt den utdelning, i enlighet med vilken förskottsinnehållningarna under iskatteårets sista månad redovisats.

Innan beskattningen slutförts redovisas månatligen till skattetagarna deras andel av de belopp som i hela landet influtit såsom förskottsuppbörd enligt debiteringsförnållandena den månad då medlen inflöt.

16 §.

Efter slutförd beskattning rättas de redovisade förskottsinnehållningarna och de belopp som redovisats såsom förskottsuppbörd så, att de motsvarar de belopp som enligt den slutliga beskattningen tillkommer skattetagarna (debiteringsredovisning). Skattetagarnas andelar erhålles då från summan av

1) de i hela landet redovisade förskottsinnehållningarna och

2) de belopp som i hela landet redovisats såsom förskottsuppbörd avdrages beloppet av förskottsåterbäringarna och skillnaden delas i förhållande till de slutliga skatter som debiterats skattetagarna till godo.

De tilläggsbelopp som skall erläggas till skattetagarna samt de överstora belopp som redovisats till dessa och som skall återindrivas, varvid såväl erläggandet som återindrivningen sker på basen av andelarna enligt debiteringsredovisningen, erlägges eller avdrages i samband med redovisningen den månad beskattningen slutföres eller en av finansministeriet bestämd senare månad.

På de belopp som erlägges eller uppbäres vid debiteringsredovisningen beräknas en förhöjning enligt ett genom förordning fastställt procenttal. Förhöjningen beräknas på den skillnad som erhålles, då från summan av skattetagarens i 1 mom. avsedda skatteandel och skattetagarens förskottsåterbäringsandel avdrages de belopp, som redovisats till skattetagarna såsom förskottsinnehållningar och förskottsuppbörd. Förhöjningens betalning och uppbörd verkställes under den februari månad som följer på beskattningsåret.

Skattetagarens i 3 mom. avsedda förskottsåterbäringsandel erhålles, då det per kommun beräknade sammanlagda beloppet av skatteåterbäringarna delas i förhållande till de slutliga skatter som debiterats skattetagarna till godo.

17 §.

Till skattetagarna redovisas månatligen deras andel enligt debiteringsförhållandena av de i beskattningslagen avsedda slutliga skatter samt den skogsvårdsavgift som influtit i hela landet. Efter slutförd beskattning före rättelse som avses i 18 § uppgöres redovisning enligt de debiteringsförhållanden som fastställts vid debiteringen av regelmässig slutlig skatt eller vid den därtill anslutna debiteringen av skogsvårdsavgift.

Efter slutförd beskattning före rättelseredovisning som avses i 18 § redovisas till skattetagarna de belopp som influtit i förskottsinnehållningar och såsom förskottsuppbörd i de debiteringsförhållanden som gäller för den slutliga skatten.

18 §.

Vid de redovisningar (rättelseredovisning) som skall äga rum i mars och december det år som följer på beskattningsåret och därefter årligen i december rättas de redovisade beloppen så, att i de använda debiteringsförhållandena förutom debiteringen av regelmässig slutlig skatt och i samband därmed debiterad skogsvårdsavgift inberäknas till skatteåret hänförda andra debiteringar av skatter i enlighet med beskattningslagen och skogsvårdsavgift samt av ändringar i debiteringen och andra skäl föranledda avdrag från de belopp som redovisats eller skall redovisas till skattetagarna. Belopp i enlighet med rättelseredovisningen utbetalas eller avdrages hos skattetagaren i samband med månadsredovisningen för rättelseredovisningsmånaden.

Efter rättelseredovisningen redovisas belopp som i hela landet influtit såsom i beskattningslagen avsedda skatter samt i förskottsinnehållningar och såsom förskottsuppbörd ävensom i skogsvårdsavgifter månatligen enligt debiteringsförhållandena för denna redovisning, till dess att följande rättelseredovisning äger rum.

Återbäringar på förskottsinnehållningar som avses i 13 § eller i 15 § 1 mom. eller på ovan i 15 § 2 mom. avsett förskott, som betalas vid uppbörd, vilka återbäringar betalts innan beskattningen slutförts, samt förskottsinnehållningsmedel som efter slutförd beskattning återburits till arbetsgivare eller andra innehållningsskyldiga och återbäringar på annat förskott än sådant som tillgodoräknats vid beskattningen betraktas vid redovisningarna såsom avdrag från det belopp som influtit. Övriga återbäringar och avdrag på skatter och avgifter jämte räntor på dem betraktas vid månadsredovisningarna såsom avdrag från de influtna medlen och skall belasta vederbörande skattetagare vid de i 1 mom. avsedda rättelseredovisningarna.

18 a §.

Efter det fem år förflutit från ingången av det år, under vilket debiteringen av den i beskattningslagen avsedda regelmässiga slutliga skatten verkställts, lämnas skattetagarna en särskild redovisning (slutredovisning). För det år som föregår slutredovisningen uppgöres ingen rättelseredovisning.

Slutredovisningen uppgöres med iakttagande av stadgandena i 18 § angående rättelseredovisning, likväl så, att de skatter enligt beskattningslagen vilka icke influtit och de förskott som betalas vid uppbörden behandlas såsom motsvarande stora, skattetagaren belastande ändringar av debiteringen.

De förskottsinnehållningar som inflyter efter slutredovisningen redovisas årligen i debiteringsförhållanden enligt slutredovisningen, vilka korrigeras så, att det i 2 mom. avsedda avdraget av icke influtna medel icke göres (efterredovisning av förskottsinnehållningar).

De skatter enligt beskattningslagen som inflyter efter slutredovisningen och likaså de förskott som betalas vid uppbörden efter slutredovisningen redovisas årligen på sätt därom stadgas i 22 § (efterredovisning).

De återbäringar som efter slutredovisningen betalas till de skattskyldiga och övriga avdrag av de medel som redovisas till skattetagarna behandlas vid efterredovisningarna.

18 b §.

De belopp som erlägges vid ovan i 18 § avsedda rättelseredovisningar eller vid ovan i 18 a § avsedd slutredovisning betalas förhöjda med ett genom förordning stadgat procenttal. Förhöjning enligt samma procenttal uppbäres hos de skattetagare, vilka på basen av rättelse- och slutredovisningarna skall verkställa återbetalning av överbetalda belopp av prestationerna.

19 §.

Belopp, vilka såsom andra än i 13―18 §§ avsedda prestationer influtit till skattetagaren, redovisas månatligen med avdrag av de belopp som jämte eventuell ränta återburits till de skattskyldiga.

20 §.

Skall hos skattetagare återindrivas överbetalt belopp, avdrages detta i samband med följande redovisning. Skall redovisning eljest rättas, göres rättelse i samband med följande redovisning. Belopp som av misstag erlagts till skattetagaren skall dock återbetalas utan inväntande av följande redovisning.

Är redovisning, från vilken har avdragits övriga därtill hänförda avdrag, icke tillräcklig för avdrag av överbetalt belopp eller belopp som på grund av rättelse av redovisning skall återindrivas eller del därav, avdrages det felande beloppet vid följande redovisning eller redovisningar. På belopp som avdrages i enlighet härmed uppbäres genom förordning stadgad ränta räknat från den redovisning, från vilken avdraget borde ha gjorts. Räntan räknas till den redovisning, från vilken avdraget göres, eller till återbetalningsdagen.

21 §.

Återindrives hos skattetagare på grund av ändring i utdelningen i enlighet med 14 §, debiteringsredovisning i enlighet med 16 §, i 18 § avsedd rättelseredovisning eller rättelse av redovisning redan betalda prestationer, kan skattestyrelsen på villkor som finansministeriet bestämt på skattetagarens ansökan bevilja anstånd med återindrivningen på sätt som stadgas genom förordning. För anståndstiden uppbäres genom förordning stadgad ränta.

22 §.

Vid redovisning av ovan i 19 § avsedda skatter och avgifter anses i debiterad rat ingå olika skattetagares skatter eller avgifter i samma förhållande som de vid påförandet av ifrågavarande skatt har debiterats envar skattetagare till godo.

Influten debiterad rat eller del därav redovisas till skattetagarna i det förhållande den innehåller olika skattetagares skatter eller avgifter.

23 §.

Andra än kommunernas, församlingarnas, folkpensionsanstaltens, skogsvårdsföreningarnas och distriktsskogsnämndernas i 13 § avsedda andelar erlägges under den månad som följer efter den då de influtit. Såsom månad då de influtit betraktas den kalendermånad, under vilken de influtna medlen registrerats på skatteuppbördsmyndighetens postgirokonto. Såsom månad då genom restindrivning influtna belopp influtit betraktas dock den kalendermånad, under vilken redovisningsexemplaret av utmätningsmans indrivningskvitto eller annan motsvarande handling som individualiserar den influtna prestationen har inkommit till skatteuppbördsmyndigheten.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1980. Lagen tillämpas även på redovisning av slutliga skatter, förskott och skogsvårdsavgifter, som debiterats före dess ikraftträdande och skall redovisas enligt lagen om skatteuppbörd. På skatter som hänför sig till skatteåret 1979 tillämpas lagen räknat från den debiteringsredovisning som avses i 16 §. På förskott som hänför sig till skatteåret 1980 och som influtit under år 1980 tillämpas lagen räknat från debiteringsredovisningen och på övriga förskott från och med den 1 januari 1981.

Månatligen redovisas de belopp som till skattetagare influtit i sådan restskatt enligt beskattningslagen som hänför sig till år 1978 eller tidigare skatteår, i skatter som debiterats genom skatte- eller debiteringsrättelse, i skatter som förhöjts genom beslut av rättsmedelsinstans och i skatter som debiterats på grundvalen av ånyo verkställd beskattning samt i skogsvårdsavgifter som debiterats genom efterbeskattning eller som grundar sig på ånyo verkställd debitering. Fördelningen av det influtna beloppet verkställes i enlighet med 22 §.

Återbäringar på ovan avsedda till år 1978 eller tidigare skatteår hänförda skatter och avgifter jämte räntor samt återbäringar på skatter och avgifter som debiterats före den 1 januari 1979 jämte räntor liksom även belopp, som på grund av avkortningar eller av annan orsak skall uppbäras hos skattetagaren, avdrages från belopp som enligt 13―18 §§ skall redovisas till skattetagaren.

Den förhöjning som ansluter sig till debiteringsredovisningen för den slutliga skatten för år 1979 betalas med avvikelse från 16 § 3 mom. vid en tidpunkt som bestämmes av finansministeriet.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 4 juli 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.