389/1980

Given i Helsingfors den 30 maj 1980.

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff.

På föredragning av justitieministern

ändras 4 § förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff (447/75), sådant sagda lagrum lyder i lag av den 21 december 1979 (931/79), samt

fogas till förordningen en ny 19 a § som följer:

4 §.

Är den dömde häktad i målet, skall verkställighetshandlingen på åtgärd av länsstyrelsen omedelbart tillsändas direktören för den straffanstalt, där den dömde hålles häktad. I annat fall skall länsstyrelsen, sedan den införskaffat utredning om att utslaget vunnit laga kraft, tillsända verkställighetshandlingen magistraten eller länsmannen på den dömdes boningsort. Magistrat kan överföra verkställighetsuppgiften på stadsfogde. Avtjänar den dömde annat straff i straffanstalt eller är häktad i ett annat mål, får verkställighetshandlingen tillsändas direktören för vederbörande straffanstalt.

19 a §.

Vad i 4 samt 8―13 §§ är stadgat om magistrat och länsman tillämpas i landskapet Åland på landskapsfogden.

Helsingfors den 30 maj 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.