375/1980

Given i Helsingfors den 23 maj 1980.

Förordning angående ändring av förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 § 2 mom. 6 punkten samt 15 och 16 §§ förordningen den 29 juni 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (501/78) samt

fogas till 2 § 2 mom. en ny 7 punkt, varvid den nuvarande 7 punkten blir 8 punkt, till förordningen nya 16 a och 16 b §§ samt till 19 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

2 §.

Vid centralinstitutet finns:


6) en avdelning för psykologi;

7) en avdelning för arbetarskydd; samt


15 §.

Avlöningsvillkoren och övriga villkor i anställningsförhållandet för personalen vid institutet fastställes på sätt i lagstiftningen angående funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner är stadgat.

Ekonomi.
16 §.

Institutet skall årligen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar för godkännande tillställa ministeriet ett förslag till nästa års budget, som följer resultaträkningens indelning i huvudgrupper.

Social- och hälsovårdsministeriet skall innan budgeten godkännes inhämta utlåtande i frågan av statsrådets finansutskott.

16 a §.

Vid godkännande av institutets budget fastställer social- och hälsovårdsministeriet beloppen av de utgifter, som godkännes såsom kostnader vilka berättigar till statsandel, med beaktande av den i statsförslaget godkända omfattningen av institutets verksamhet samt personalens avlöningsvillkor och övriga villkor i anställningsförhållandet i enlighet med 15 §.

Visar sig de kostnader, vilka berättigar till statsandel, enligt bokslutet uppgå till ett lägre belopp än som avses i 1 mom., skall institutet, sedan bokslutet har fastställts, i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar till staten av statsandelen återgälda det belopp som överstiger fyra femtedelar av de faktiska kostnader, vilka berättigar till statsandel.

Om de inkomster som inflyter genom institutets verksamhet uppskattas överstiga en femtedel av de i 1 mom. avsedda kostnaderna, vilka berättigar till statsandel, skall institutet i samband mod förslaget till budget hos social- och hälsovårdsministeriet göra framställning om användningen av nämnda belopp.

16 b §.

Institutet skall särskilt se till att erforderliga intäkter av egen verksamhet för finansiering av institutets till statsandel berättigande verksamhet kan erhållas. Kan det beräknas att intäkterna stannar vid ett mindre belopp, skall institutet till social- och hälsovårdsministeriet göra framställning om de åtgärder, genom vilka institutets ekonomi kan tryggas, med beaktande av vad i 3 § lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/78) är stadgat angående statsandelens högsta belopp.

Vad i 1 mom. stadgats skall i tillämpliga delar iakttagas även då institutets kostnader, vilka berättigar till statsandel, uppgår till ett högre belopp än som kunde förutses vid uppgörandet av budgeten.

19 §.

Institutet skall ha ett system för planering av verksamheten och ekonomin, vilket innefattar planering på medellång sikt och för den årliga verksamheten samt budgetberedning. Institutet skall även följa de anvisningar, vilka social- och hälsovårdsministeriet utfärdar till detta underställda ämbetsverk och inrättningar om uppgörande av verksamhets- och ekonomiska planer samt budgetförslag.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

Helsingfors den 23 maj 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.