1085/1979

Given i Helsingfors den 28 december 1979.

Idrottsförordning.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 26 § idrottslagen av den 21 december 1979 (984/79):

1 §.

Kommuns idrottsnämnd har till uppgift:

1) att följa med den idrottsverksamhet som bedrives i kommunen samt taga initiativ och göra framställningar beträffande denna verksamhet;

2) att uppgöra förslag till en till kommunplanen ansluten plan för idrott och motion;

3) uppgöra förslag till andra planer som gagnar idrott och motion, med beaktande av idrotts- och motionsservice för sådana invånare i kommunen, vilkas specialbehov icke i tillräcklig utsträckning har beaktats i idrottsföreningarnas idrottsverksamhet;

4) att uppgöra förslag till idrottsanläggningar, vilka i kommunen erfordras för idrottsverksamhet, samt till uppförande, anskaffande, utrustande och underhåll av till dem anslutna fritidsutrymmen;

5) att besluta om fördelningen av de anslag, som i kommunens budget har reserverats för stödjande av idrottsföreningars idrottsverksamhet, såvida denna uppgift har tilldelats nämnden i dess instruktion;

6) att avge utlåtanden och göra utredningar i frågor, som hör till nämndens verksamhetsområde; och

7) att utföra även andra i instruktionen föreskrivna och eljest till nämndens verksamhetsområde hörande uppgifter.

2 §.

Kompetensvillkor för de kommunala tjänster, för vilkas avlöning statsandel kan erhållas, är:

1) för idrottsdirektör vid högskola avlagd examen på idrottens och gymnastikens område eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen eller vid idrottsinstitut avlagd idrottsinstruktörsexamen och god förtrogenhet med kommunalförvaltning; samt

2) för idrottssekreterare och idrottsinstruktör i idrottsinstitut avlagd idrottsinstruktörsexamen eller god förtrogenhet med idrottsverksamhet.

3 §.

Statsandel, som avses i 8 § idrottslagen (984/79), skall sökas hos undervisningsministeriet senast den 31 augusti det år som närmast följer på räkenskapsåret. Till ansökan skall fogas av undervisningsministeriet föreskriven utredning.

4 §.

Som i 5 kap. idrottslagen avsedd riksomfattande idrottsorganisation, som kan erhålla i idrottslagen åsyftat statsunderstöd, kan godkännas:

1) centrala idrottsorganisationer, till vilka räknas Finlands Svenska Centralidrottsförbund r.f., Suomen Palloliitto-Finlands Bollförbund r.y., Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL r.y. och Työväen Urheiluliitto TUL r.y.;

2) riksomfattande registrerat specialidrottsförbund, vars medlemmar är lokala idrottsföreningar och vars uppgift i huvudsak är att främja ett visst slag av idrott; samt

3) annan registrerad förening, vars stadgeenliga huvudsakliga uppgift är utvecklandet av motionsidrott, fysisk fostran, gymnastik- och idrottsvetenskap eller annan idrottsfrämjande riksomfattande verksamhet.

Vad i idrottslagen och i denna förordning har stadgats om riksomfattande idrottsorganisation gäller i tillämpliga delar även Suomen Olympiayhdistys r.y. benämnda förening.

Även annan på idrottskulturens område verksam organisation kan av särskilt skäl genom beslut av statsrådet jämställas med ovan i 1 mom. nämnda föreningar.

5 §.

Med distriktsorganisation avses i denna förordning central idrottsorganisations registrerade regionala medlemsförening, vars medlemmar är lokala idrottsföreningar, samt med lokal idrottsförening registrerad förening, vars stadgeenliga uppgift i huvudsak är att främja idrottsverksamhet.

6 §.

Ansökan rörande ovan i 4 § avsett godkännande skall tillställas undervisningsministeriet. Till ansökan skall fogas av ministeriet föreskriven utredning om organisationens uppbyggnad, medlemskår, verksamhet och ekonomi.

För ny organisations verksamhet beviljas icke understöd utan särskilt skäl innan organisationen varit verksam under en räkenskapsperiod, som omfattat minst ett år.

Undervisningsministeriet för förteckning över de riksomfattande idrottsorganisationer, söm godkänts såsom organisationer, vilka erhåller understöd i enlighet med idrottslagen.

7 §.

Statsunderstöd till riksomfattande idrottsorganisationer skall, med anlitande av blanketter, vilka överensstämmer med av undervisningsministeriet fastställt formulär, sökas senast den 30 november det år som föregår understödsåret.

Redogörelse för räkenskaperna beträffande användningen av beviljat understöd skall, med anlitande av blankett som överensstämmer med av undervisningsministeriet fastställt formulär, inlämnas till ministeriet före utgången av april månad det år som närmast följer på understödsåret.

8 §.

Vid beviljandet av understöd beaktas såsom i 20 § idrottslagen nämnda godtagbara verksamhetsutgifter organisations utgifter till deras bruttobelopp, med undantag av utgifterna för tävlings- och publikationsverksamhet, av vilka endast en eventuell godtagbar förlust beaktas.

Utgifter förorsakade av inkomstförvärv och affärsverksamhet är icke i 1 mom. avsedda godtagbara verksamhetsutgifter.

9 §.

Innan statsunderstöd beviljas kan statsrådet till organisation, som föregående år erhållit understöd, erlägga förskott på statsunderstödet till högst det belopp som organisationen föregående år har erhållit i statsunderstöd.

10 §.

Närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av undervisningsministeriet.

11 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Statsunderstöd till riksomfattande idrottsorganisationer för år 1980 kan utan hinder av 7 § sökas senast den 31 mars 1980.

Helsingfors den 28 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.