1080/1979

Given i Helsingfors den 28 december 1979.

Köpvittnesförordning.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av stadgandena i 1 kap. 2 och 3 §§ jordabalken:

1 §.
Förteckning över köpvittnen.

Över dem vilka av domstol med stöd av 1 kap. 3 § jordabalken förordnats att vara offentliga köpvittnen skall förteckning föras av häradshövding och rådstuvurätt. I förteckningen antecknas köpvittnes fullständiga namn, hemort och adress samt verksamhetsområde ävensom den dag då han förordnats till eller avgått från uppdraget.

Utdrag ur den i 1 mom. avsedda förteckningen skall vara anslaget i domsagans och rådstuvurättens kansli. I utdraget antecknas i förteckningen ingående uppgifter om tjänstgörande köpvittnen. Utdrag skall årligen inom januari månad insändas till justitieministeriet för publicering i den officiella tidningen.

Av domstol förordnat köpvittne skall ofördröjligen underrätta häradshövdingen eller rådstuvurätten om förändring av hemort och adress.

2 §.
Tillsyn över köpvittnen.

Av domstol förordnat köpvittnes tjänsteåtgärder övervakas av den domstol som utfärdat förordnandet. I fråga om tillsynen över övriga köpvittnens verksamhet iakttages vad om tillsynen över deras tjänsteåtgärder är stadgat eller bestämt.

Vid tillsynen skall särskild uppmärksamhet fästas vid att köpvittnet punktligt fullgör den anmälningsskyldighet som ankommer på honom enligt denna förordning.

Fullgör köpvittne icke punktligt sin anmälningsskyldighet, skall detta av lantmäterikontoret meddelas den domstol som förordnat köpvittnet eller dess ordförande eller den myndighet som övervakar sådant köpvittnes tjänsteåtgärder som fungerar såsom köpvittne på tjänstens vägnar. Dessa skall efter att ha erhållit meddelandet samt även eljest då försummelser uppdagas i köpvittnes verksamhet pröva vilka åtgärder försummelsen föranleder.

3 §.
Bestyrkande av överlåtelsehandling.

I 1 kap. 2 § jordabalken avsedd överlåtelsehandling bestyrker köpvittnet genom att teckna bevis på överlåtelsehandlingen. Av beviset skall framgå namnen på dem som undertecknat överlåtelsehandlingen samt att deras identitet har konstaterats. I beviset skall nämnas huruvida undertecknarna varit samtidigt närvarande samt att parterna medgivit överlåtelsehandlingens riktighet och egenhändigt undertecknat densamma. I beviset skall därjämte anges orten och dagen för bestyrkandet av överlåtelsehandlingen. Beviset skall undertecknas av köpvittnet, som skall ange sin tjänsteställning eller av domstol för honom utfärdat förordnande jämte verksamhetsområde, samt av det av honom tillkallade ojäviga vittnet. Är överlåtelsehandlingen upprättad i flera exemplar, skall beviset tecknas på vart och ett av dem.

Köpekontrakt skall bestyrkas på samma satt som överlåtelsehandling.

Den som anhåller om bestyrkande av överlåtelsehandling skall tillställa köpvittnet ett exemplar av de handlingar, på vilka beviset tecknas, för att av köpvittnet förvaras. Om arkivexemplar ej inges, utskriver köpvittnet sådant på partens bekostnad.

4 §.
Köp vittnes skyldighet att meddela anvisningar.

Har från lägenhet överlåtits eller vid överlåtelse av lägenhet förbehållits visst område, skall köpvittnet, sedan han bestyrkt överlåtelsehandlingen, till den som äger rätt att erhålla inteckning till säkerhet för rätten att utbryta området lämna av justitieministeriet fastställda anvisningar för sökande av inteckning.

Då köpvittne bestyrkt köpebrev som ligger till grund för sådan överlåtelse, varom enligt vad i 5 § är stadgat meddelande skall sändas till lantbruksbyrå eller jordbruksstyrelsen, skall köpvittnet lämna köparen av justitieministeriet fastställda anvisningar för sökande av sådant markförvärvstillstånd som avses i 2 § lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78).

Köpvittnet skall vid bestyrkande av överlåtelsehandling hos förvärvaren förhöra sig om huruvida denne är utlänning eller sådan i lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier (219/39) avsedd sammanslutning, som icke utan ett av statsrådet för varje särskilt fall beviljat tillstånd med äganderätt får förvärva fast egendom i Finland. Är förvärvaren utlänning eller sådan sammanslutning, skall köpvittnet upplysa förvärvaren om den skyldighet att söka tillstånd som avses i sagda lag.

5 §.
Köpvittnes meddelanden.

Köpvittnet skall inom sju dagar efter det Överlåtelse bestyrkts sända meddelande om överlåtelsen till lantmäterikontoret i det län, till lantbruksbyrån i det lantbruksdistrikt samt till den kommun, inom vars område den fastighet som överlåtelsen avser är belägen. Har genom en och samma överlåtelsehandling överlåtits flera sådana fastigheter eller från flera sådana fastigheter outbrutna områden eller vissa andelar, som är belägna inom olika lantmäterikontors, lantbruksbyråers eller kommuners områden, skall meddelande tillställas vart och ett lantmäterikontor och var och en kommun samt jordbruksstyrelsen i stället för lantbruksbyrån. Kommun kan skriftligen meddela köpvittne, att meddelanden om vissa områden eller överlåtelser icke skall tillställas kommunen.

Skyldigheten att meddela lantbruksbyrå och jordbruksstyrelsen gäller endast köp. Anmälningsskyldighet föreligger likväl ej, såvida

1) den sålda fastigheten är i tomtboken införd tomt eller allmänt område;

2) köpare är staten, kommun, kommunalförbund, församling eller församlingsförbund eller säljare är staten eller kommun; eller

3) part i köpet för köpvittnet företer av skattedirektör utfärdat intyg över att den sålda fastigheten vid senast verkställda beskattning har ansetts vara annan än i 2 § inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67) avsedd inkomstkälla.

Meddelandena göres på blankett för vilken formulär fastställts av justitieministeriet, och uppgifterna antecknas på blanketten i enlighet med vad som uppgivits i överlåtelsehandlingen eller av dem som undertecknat densamma. Kan samtliga erforderliga uppgifter, till följd av det stora antalet överlåtna objekt eller av annan dylik orsak, icke på lämpligt sätt antecknas på blanketten, skall köpvittnet foga arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen till det meddelande som tillställes lantmäterikontoret.

6 §.
Köpvittnes journal.

Köpvittnet skall på ett bestående sätt förvara avskrift av ovan i 5 § avsett meddelande till lantmäterikontoret och arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen. Dessa arkiverade avskrifter av anmälningarna utgör jämte arkivexemplaren av därtill anslutna överlåtelsehandlingar köpvittnets journal.

Då av domstol förordnat köpvittne avgår från sin syssla eller avlider, skall domstolens ordförande omhändertaga journalen och förvara den i domsagans eller rådstuvurättens kansli. Förordnas annan i köpvittnets ställe, överlämnas journalen till honom.

7 §.
Lantmäterikontorets uppgifter.

Då meddelande om överlåtelse inkommit till lantmäterikontoret, skall detta granska riktigheten av däri ingående uppgifter om föremålet för överlåtelsen och inom tio dagar sända avskrift av meddelandet i ett exemplar till den mantalsskrivare och i två exemplar till den skattebyrå, inom vars verksamhetsområde den fastighet är belägen som överlåtelsen avser. Justitieministeriet skall tillställas avskrift av meddelandet enligt vad lantmäteristyrelsen bestämmer. Har till köpvittnets meddelande fogats arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen, skall lantmäterikontoret efter att ha inhämtat nödiga uppgifter ur arkivexemplaret utan dröjsmål återställa det till köpvittnet. Är förvärvaren i 4 § 3 mom. avsedd utlänning eller sammanslutning, skall lantmäterikontoret utan dröjsmål sända avskrift av meddelandet till länsstyrelsen i det län, inom vars område fastigheten är belägen.

Lantmäterikontoret skall på meddelande anteckna den dag då meddelandet inkommit till lantmäterikontoret. Meddelandena skall förvaras sålunda ordnade, att i dem ingående uppgifter om överlåtelse är lättillgängliga.

Om lantmäterikontorets uppgifter såsom förare av köpeskillingsregister för fastigheter stadgas särskilt.

8 §.
Utrikesrepresentationens uppgifter.

Tjänsteman vid finsk beskickning och finsk konsul skall till ministeriet för utrikesärendena insända meddelande angående överlåtelsehandling som han bestyrkt inom sju dagar efter bestyrkandet. Meddelandet avfattas i tre exemplar på blankett som avses i 5 § 3 mom. Ministeriet för utrikesärendena skall utan dröjsmål tillställa vederbörande lantmäterikontor, kommun och lantbruksbyrå eller, enligt vad i 5 § 1 mom. är stadgat, jordbruksstyrelsen ett exemplar var av meddelandet.

Vad i 6 § 1 mom. är stadgat om förvarande av avskrifter av meddelanden och arkivexemplar av överlåtelsehandlingar samt om köpvittnes journal gäller även tjänsteman vid finsk beskickning och finsk konsul i deras egenskap av köpvittne.

9 §.
Skyldighet att lämna uppgifter och utfärda avskrifter.

Köpvittne är skyldigt att på basen av den journal som han för lämna uppgifter och av de handlingar som han förvarar utge avskrifter åt envar som anhåller därom. Detsamma gäller domstol då journal har lämnats i dess vård.

Lantmäterikontor är skyldigt att utge avskrifter av meddelanden som inkommit till detsamma med stöd av denna förordning och av de arkivexemplar av överlåtelsehandlingar som är i dess besittning samt att lämna uppgifter på basen av dessa meddelanden och arkivexemplar.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller även tjänsteman vid finsk beskickning och finsk konsul i deras egenskap av köpvittne.

10 §.
Arvoden och avgifter.

För bevis som köpvittne tecknar på överlåtelsehandling skall mottagaren av beviset i arvode erlägga 10 mark. Har köpvittnet ej fribrevsrätt, skall mottagaren för beviset dessutom erlägga postavgift för de handlingar som köpvittnet på begäran insänt samt för ovan i 5 § avsett meddelande till lantmäterikontoret. Staten är befriad från erläggande av arvode för bevis. Har köpvittne på anhållan infunnit sig hos annan för att bestyrka överlåtelsehandling, tillkommer honom i ersättning 5 mark. Om han härvid nödgats företaga resa, har han därjämte rätt till kostnadsersättning för denna i enlighet med vad om de till andra reseklassen hörande innehavarnas av statens tjänst eller befattning resekostnadsersättning och dagtraktamente är stadgat eller avtalat.

För utskrivande av arkivexemplar av överlåtelsehandling och avskrift av överlåtelsehandling har köpvittne rätt att uppbära arvode med iakttagande av vad i förordningen om expeditionslösen och förrättningsarvode är stadgat angående av myndighet, hörande till 2 gruppen, utfärdad och bestyrkt avskrift och lösen för sådan.

Lantbruksbyrå eller, såvida meddelandet tillställts jordbruksstyrelsen, jordbruksstyrelsen samt kommun erlägger i arvode till köpvittne 3 mark för varje meddelande om överlåtelse samt, om köpvittnet ej har fribrevsrätt, post- avgifter för sändande av meddelanden. Arvoden och avgifter uppbäres kvartalsvis.

Angående avgifter för bevis eller avskrift som utfärdats av tjänsteman vid finsk beskickning eller finsk konsul skall i stället för stadgandena i denna förordning iakttagas vad i förordningen om grunderna för avgifter inom utrikesförvaltningen är stadgat.

Beloppet av arvode och avgift, som får uppbäras enligt denna förordning, antecknas på överlåtelsehandlingen eller det meddelande eller den avskrift som på anhållan utfärdas. Arvode och avgift får utsökas utan dom eller utslag.

11 §.
Kompletterande stadgande.

Blanketter för meddelande samt i 4 § avsedda anvisningar tillhandahålles köpvittnen och övriga myndigheter avgiftsfritt av statens tryckericentral.

12 §.
Ikraftträdelsestadgande.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1980.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 9 juni 1933 angående offentliga köpvittnen (199/33) jämte däri senare företagna ändringar. Av justitieministeriet med stöd av förordningen utfärdade beslut förblir i kraft till dess justitieministeriet annorlunda förordnar.

Helsingfors den 28 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.