1072/1979

Given i Helsingfors den 28 december 1979.

Lag om ändring av 25 kap. 12 § och 26 kap. 9 § rättegångsbalken.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 26 kap. 9 § 2 och 3 mom. rättegångsbalken, sådana de lyder i lag av den 31 augusti 1978 (661/78), och

fogas till 25 kap. 12 § rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i nämnda lag av den 31 augusti 1978, ett nytt 3 mom., som följer:

25 kap.

Fullföljd av talan från underrätt till hovrätt.

Fullföljande av besvär.
12 §.

Besvär återkallas skriftligt. Återkallelseskriften skall riktas till hovrätten och tillställas hovrättens registratorskontor eller underrättens kansli.

26 kap.

Om handläggning av besvärsmål i hovrätt.

9 §.

Parterna får kallas till muntlig förhandling vid äventyr att frånvaro icke utgör hinder för målets handläggning och avgörande. På part, mot vilken i 8 § avsett straffyrkande riktar sig eller vars personliga hörande hovrätten eljest finner nödigt, skall likväl tillämpas vad i 16 kap. är stadgat om parts förständigande att infinna sig till målets fortsatta handläggning. I kallelsen skall parten meddelas det äventyr, vid vilket han skall infinna sig till den muntliga förhandlingen.

Uteblir part som vid vite förständigats att inställa sig inför rätta eller anträffas icke den som enligt förordnande skall hämtas eller kan underrättelse om muntlig förhandling icke delges part, kan målet, då skäl därtill föreligger, avgöras oaktat partens frånvaro. Förelagt vite utdömes härvid icke.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 28 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.