1068/1979

Given i Helsingfors den 28 december 1979.

Lag om Sibelius-Akademin.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Sibelius-Akademin är en högskola, vars uppgift är att meddela högsta undervisning på den skapande och den återgivande tonkonstens område samt på därtill anslutna yrkesområden, att meddela dem som bereder sig för musikpedagogiska uppgifter högsta utbildning, att bedriva forskningsverksamhet på de områden som är företrädda vid högskolan och konsertverksamhet i anslutning till undervisningen samt även på andra sätt främja tonkonstens utveckling.

Vid Sibelius-Akademin, nedan högskolan, finns en utbildningscentral, vari kan meddelas även annan undervisning än undervisning på högskolenivå samt undervisning även åt dem som är i läropliktsåldern.

2 §.

Högskolans hemort är Helsingfors stad.

Högskolans institutioner kan vid behov förläggas även till andra orter.

3 §.

Högskolan är underställd undervisningsministeriet.

I sina interna angelägenheter åtnjuter högskolan självstyrelse på sätt genom förordning stadgas.

Högskolan skall vid beredningen av en lag eller förordning som berör enbart den givas tillfälle att avgiva utlåtande i saken.

4 §.

Till högskolan hör dess lärare, forskare, övriga personal och studerande.

5 §.

Utöver utbildningscentralen kan vid högskolan inom ramen för statsförslaget finnas även andra fristående inrättningar för undervisning, forskning och service.

6 §.

Angående högskolans förvaltning stadgas genom förordning.

Medlemmarna i de kollegiala förvaltningsorgan som utövar högskolans beslutanderätt kan utses genom val, som förrättas inom högskolan på sätt genom förordning stadgas. Valberättigad är envar till högskolan hörande person och valbar varje myndig valberättigad som är finsk medborgare eller tjänsteman i Finland.

7 §.

Vid högskolan kan inrättas professurer och biträdande professorstjänster, vilka även kan vara tjänster med avtalslön, samt lektors-, bibliotekarie-, förvaltningsdirektörs-, sekreterar-, biträdande sekreterar-, kamrers- och avdelningssekreterartjänster ävensom byråsekreterar-, biblioteksamanuens-, bokförar-, kanslist-, maskinskrivar-, vaktmästar-, gårdskarls-, biblioteksbiträdes- och byråbiträdesbefattningar.

Vid högskolan kan därjämte utnämnas docenter samt inom ramen för statsförslaget anställas assistenter, andra extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och timlärare samt personal i arbetsavtalsförhållande.

8 §.

Högskolans undervisnings- och examensspråk är finska och svenska.

I alla ordinarie ämnen skall undervisning meddelas på finska språket, såvida ämnets natur icke annorlunda kräver. På svenska språket skall undervisning meddelas under ettvart läsår på sätt som motsvarar undervisningens behov i enlighet med fastställd undervisningsplan.

Utlänning, som förordnats att antingen tillfälligt eller i enlighet med 84 § regeringsformen såsom ordinarie fungera som lärare vid högskolan, får som enda undervisningsspråk använda ett främmande språk.

Studerande har rätt att vid övningar, förhör och examina såväl muntligt som skriftligt använda finska eller svenska språket.

9 §.

Högskolans ämbetsspråk är finska. Enskild person har dock rätt att i egen sak använda svenska språket och att utfå expedition på detta språk.

10 §.

För erhållande av undervisningstjänst eller

-befattning vid högskolan fordras, att den som söker tjänsten eller befattningen förmår meddela undervisning på finska eller svenska språket på sätt genom förordning stadgas. Om ådagaläggande av språkkunskap stadgas genom förordning.

Till undervisningstjänst eller -befattning kan likväl utnämnas annan än finsk medborgare utan hinder av att han icke har ådagalagt stadgad språkkunskap.

Angående språkkunskap som kräves för erhållande av annan än undervisningstjänst eller

-befattning gäller vad i lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22) är stadgat.

11 §.

Genom förordning stadgas om förutsättningarna för inträde vid högskolan.

12 §.

Till vakant professur kan på kallelse utnämnas person, vars kompetens för tjänsten är konstaterad och ostridig och som det med hänsyn till högskolans uppgifter är ändamålsenligt att utnämna.

13 §.

Högskolan äger rätt att mottaga donerade och testamenterade medel. Om förvaltningen och användningen av dem stadgas genom förordning.

14 §.

Om inrättande av professur eller annan tjänst eller befattning vid högskolan med ovan i 13 § avsedda medel stadgas i varje enskilt fall genom förordning.

Innehavare av ovan i 1 mom. avsedd tjänst eller befattning har i tillämpliga delar samma rättigheter och skyldigheter som annan motsvarande innehavare av tjänst eller befattning vid högskolan.

15 §.

Högskolan kan för statens och kommunala myndigheters samt för enskildas och samfunds räkning utföra av dessa beställda undersökningar och andra serviceuppdrag.

Angående avgifter som skall debiteras för beställda undersökningar och för serviceuppdrag stadgas genom förordning. Avgifterna bestämmes enligt de i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) stadgade allmänna grunderna.

16 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

17 §.

Om denna lags ikraftbringande stadgas särskilt.

Helsingfors den 28 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.