1064/1979

Given i Helsingfors den 28 december 1979.

Förordning om försäkringsbolag.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 18 kap. 9 § lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79):

1 §.

På social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning föres register över försäkringsbolag beviljade koncessioner. I koncessionsregistret antecknas:

1) namnet på försäkringsbolag som erhållit koncession och den lydelse av firma på två eller flera språk, som avses i 2 kap. 4 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag;

2) den försäkringsrörelse beviljad koncession gäller;

3) dagen då koncession beviljats; och

4) koncessions återkallande, orsaken därtill och tidpunkten därför samt, om återkallandet icke gäller bolagets hela verksamhet, vilken del av verksamheten som återkallandet gäller.

Envar har rätt att få del av anteckningar som gjorts i koncessionsregistret samt av därtill hörande handlingar.

2 §.

Handlingar som gäller fusion av försäkringsbolag eller överlåtelse av försäkringsbestånd skall finnas till påseende på social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning till slutet av den utsatta tid, varom har stadgats i 16 kap. 3 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

3 §.

Sedan i 15 kap. 8 och 15 §§ lagen om försäkringsbolag avsedda redovisningar blivit uppgjorda skall avskrift av dem ofördröjligen översändas till social- och hälsovårdsministeriet. Likaså skall ministeriet tillställas avskrift av den i förstnämnda lagrum avsedda anmälan, som skall avgivas av likvidatorerna.

4 §.

Förbjuder social- och hälsovårdsministeriet försäkringsbolag att bevilja nya försäkringar, skall ministeriet på bolagets bekostnad införa kungörelse därom i officiella tidningen och underrätta bolagets delägare på sätt bolagsordningen bestämmer.

Förbjuder ministeriet försäkringsbolag att överlåta eller pantsätta egendom i bolagets besittning, skall ministeriet likaså på bolagets bekostnad införa kungörelse därom i officiella tidningen.

5 §.

Av de i 14 kap. 7 § lagen om försäkringsbolag avsedda sakkunniga skall minst en vara förtrogen med personförsäkring, en med skadeförsäkring och en med penningplacering; minst en sakkunnig skall vara försäkringsmatematiker och en jurist. Vad här är stadgat om de sakkunniga skall äga motsvarande tillämpning på de sakkunnigas ersättare.

6 §.

De sakkunnigas sammanträde är beslutfört då minst fyra sakkunniga är närvarande.

Som sakkunnigas yttrande gäller den mening som mer än hälften av de närvarande sakkunniga har biträtt.

7 §.

Deltagare i de sakkunnigas sammanträde och rådplägning erhåller av social- och hälsovårdsministeriet bestämt arvode,


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 28 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.