1055/1979

Given i Helsingfors den 28 december 1979.

Förordning angående ändring av förordningen om förskottsuppbörd.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till finansministeriets verksamhetsområde

upphäves 6 § förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78),

ändras förordningens 3 §, 4 § 1 mom., 5 och 7 §§, 34 § 1 mom. samt 38 och 42 §§ samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom., till 12 § ett nytt 2 mom., till 29 § ett nytt 2 mom. och till 34 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till förordningen en ny 44 a § som följer:

3 §.

Såsom i 11 § lagen om förskottsuppbörd avsedd inkomst av huvudsyssla skall anses sådan inkomst på grund av tjänste- eller arbetsavtalsförhållande, varav löntagaren erhåller sin huvudsakliga utkomst.

4 §.

Från lön, som avses i 11 a § lagen om förskottsuppbörd, verkställes förskottsinnehållning på följande sätt:

Belopp av lön, som lyftes eller gottskrives, Förskottsinnehållning
mk %
20,00―200,00 30
200,01―500,00 40
500,01 eller större 50

Förskottsinnehållning på lön som avses ovan i 1 mom. verkställes dock enligt ett för löntagare beräknat personligt procenttal, om löntagaren har tillställt den innehållningsskyldige skattebok eller annat av skattemyndighet utfärdat bevis, på vilket personligt procenttal har antecknats, eller personligt procenttal har givits den innehållningsskyldige i enlighet med 13 § 3 mom. lagen om förskottsuppbörd.

5 §.

Skattebyrån i det skattedistrikt, till vilket den skattskyldiges hemkommun hör, ger skattebok till den skattskyldige, för vilken förskottsinnehållning med stöd av 4―6 §§ lagen om förskottsuppbörd kan komma i fråga. Har skattskyldig icke tillställts skattebok, är han själv skyldig att anhålla om den hos skattebyrån. I detta fall kan skattebok givas även av annan än ovan avsedd skattebyrå.

7 §.

Erhåller skattskyldig sådan lön, på vilken innehållning skall verkställas enligt i skatteboken antecknad innehållningskod, bör han i god tid före löneutbetalningen ingiva skatteboken till arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att uppbevara skatteboken.

Erhåller skattskyldig lön eller pension av två eller flera arbetsgivare eller pensionsutbetalare eller åtnjuter han utöver löneinkomst pension eller livränta av flera olika utbetalare, skall skattskyldig ingiva skattebok till arbetsgivare eller pensionsutbetalare som verkställer innehållning enligt innehållningskod som avses i 11 § lagen om förskottsuppbörd. Likaså ges uppgifter om förskottsinnehållning i de fall som avses i 13 § 3 mom. lagen om förskottsuppbörd till löne- eller pensionsutbetalare vilken verkställer innehållning enligt innehållningskod som avses i 11 § lagen om förskottsuppbörd.

12 §.

Pensionsutbetalare, som sköter utanordnandet av pensionerna med användning av automatisk databehandling, får till pensions tagare utfärda innehållningsbevis över förskottsinnehållning på pensionen även i sådana fall då skattebok har givits till pensionsutbetalare. Pensionsutbetalare är i detta fall skyldig att göra anteckning på förskottsinnehållningsbeviset om att detta har utfärdats i stället för skattebok. Pensionsutbetalaren får förstöra pensionstagares skattebok när skatteåret har gått till ända, såvida icke arbetsgivare eller annan innehållningsskyldig har gjort anteckningar i denna.

29 §.

Inleder arbetsgivare löneuträkning med användning av automatisk databehandling, skall även härom meddelas ovan avsett länsskatteverk.

34 §.

Registrerad arbetsgivare skall till det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen, för övervakning av innehållna och erlagda medel avge årsanmälan, av vilken framgår:

1) namn och personbeteckning på de löntagare som under året varit i arbetsgivarens tjänst;

2) beloppet av förskottsinnehållning underkastad lön till envar löntagare samt av innehållning som verkställts på lönen;

3) de sammanlagda beloppen av förskottsinnehållning underkastade löner till ovan avsedda löntagare samt av innehållningar som verkställts på lönerna; samt

4) andra av skattestyrelsen bestämda uppgifter.


Årsanmälan skall ges före utgången av januari det år som följer efter löneutbetalningsåret. Länsskatteverket kan på anhållan av arbetsgivare på synnerliga skäl förlänga tiden för avgivande av årsanmälan.


38 §.

Förskottsinnehållningen på dividend, som avses i 31 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd, och ränta på andelskapital är 50 procent.

Förskottsinnehållning skall dock icke verkställas till den del det sammanlagda beloppet av dividender och räntor som betalats till fysisk person eller inhemskt dödsbo icke överskrider 1 500 mark under samma kalenderår. För den del som betald dividend eller ränta överskrider detta belopp skall förskottsinnehållning verkställas enligt procenttal som avses i 1 mom. Förutsättningen för att förskottsinnehållning icke skall verkställas är, att mottagaren av dividend eller ränta företer av skattebyrån utfärdat bevis (dividendskattebok) till utbetalaren. Dividendskattebok företes då dividend eller ränta lyftes, dock senast inom en månad efter det att det blivit möjligt för vederbörande att lyfta dividend eller ränta.

42 §.

Av redovisning, som enligt 33 § lagen om förskottsuppbörd skall avges till länsskatteverket, skall framgå det sammanlagda beloppet av de dividender som enligt beslut skall utdelas och de räntor som erlagts, det sammanlagda beloppet av innehållningar som verkställts, samt andra uppgifter som infordras genom en blankett, uppgjord i enlighet med av skattestyrelsen fastställt formulär.

Redovisning som skall avges till länsskatteverket skall tillställas skattebyrån i det skattedistrikt, till vilket dividend- eller ränta utbetalarens hemkommun hör.

Utbetalaren av dividend eller ränta skall på uppmaning av vederbörande tjänsteman vid länsskatteverk eller skattebyrå meddelas de dividend- eller räntetagare, i fråga om vilka förskottsinnehållning icke verkställts eller i fråga om vilka förskottsinnehållning har verkställts enligt mindre belopp än 50 procent.

44 a §.

Som innehållningsbevis, som avses i 34 § lagen om förskottsuppbörd, användes dividendskattebok eller dividendinnehållningsbevis i enlighet med ett av skattestyrelsen fastställt formulär.

Då dividendskattebok företes för utbetalaren för erhållande av i 38 § förordningen om förskottsuppbörd åsyftad befrielse från innehållsskyldighet, skall utbetalaren göra anteckning om betald dividend eller ränta i dividendskatte- boken. Skattestyrelsen kan i enskilda fall berättiga utbetalaren av dividend eller ränta att göra anteckning i annan än ovan avsedd dividendskattebok.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980, dock så att 38, 42 och 44 a §§ tillämpas från den 1 februari 1980.

Helsingfors den 28 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.