1032/1979

Given i Helsingfors den 28 december 1979.

Lag angående ändring av lagen om avträdelsepension.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74) 2 § 2 och 3 mom.,

sådana dessa lagrum lyder i lag av den 23 april 1976 (356/76),

ändras 2 § 1 mom. 3 punkten, 5 § 2 mom., 7 § 2 mom. och 12 § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de, med undantag av 7 § 2 mom., lyder i lag av den 7 januari 1977 (18/77), samt

fogas till lagen en ny 2 b § och till 6 §, i stället för det 4 mom. som upphävts genom nämnda lag av den 7 januari 1977, ett nytt 4 mom. som följer:

2 §.

Förutsättning för erhållande av pension är:


3) att avträdaren då avträdelsen sker har fyllt 55 år eller, om avträdaren är änka eller sådan kvinnlig avträdare, vars make även är berättigad till avträdelsepension, 45 år; och


2b §.

Vid tillämpning av stadgandet i 2 § 1 mom. 1 punkten anses avträdaren ha fortsatt att bedriva gårdsbruk även den tid, under vilken

1) i lagen om begränsning av nyttjande av åker (216/69) avsett åkerreserveringsavtal angående brukningsenhetens åkerareal varit i kraft;

2) produktionsändringsavtal enligt lagen om styrning av lantbruksproduktionen (446/77) har varit i kraft med avseende på brukningsenheten;

3) brukningsenhetens åkerareal eller del därav har legat i träda med stöd av trädesavtal som ingåtts med staten;

4) arrendeavtal som brukningsenhetens ägare ingått varit i kraft, såframt lägenhetens åkrar utarrenderats till annan på grund av sådan arbetsoförmåga hos ägaren, vilken enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) berättigar till full invalidpension; eller

5) arrendeavtal som brukningsenhetens ägare ingått med nedan i 6 § 1 mom. avsedd överlåtelsetagare varit i kraft, dock så, att såsom dylik tid beaktas högst ett år omedelbart före tidpunkten för avträdelsen.

Under ovan i 1 mom. 1 punkten nämnd förutsättning anses avträdaren fortgående ha varit bosatt på brukningsenheten på sätt som i 2 § 1 mom. 1 punkten stadgas. Kravet på att avträdaren skall vara bosatt på brukningsenheten kan även i övrigt frångås, om särskilda skäl därtill föreligger.

5 §.

Såsom jordbruksjord beaktas icke område som under de tre åren närmast före avträdelsen anskaffats eller erhållits på annat sätt än genom arv.

6 §.

Ägaren anses ha avstått från att bedriva jordbruk på ett i denna lag åsyftat sätt, om han i enlighet med 1 mom. eller 2 mom. 1 punkten har överlåtit sin mark till enskild odlare, men överlåtelsen förhindras av att kommun nyttjar sin rätt att i enlighet med förköpslagen (608/77) inlösa fastighet som överlåtits.

7 §.

Rätt till avträdelsepension föreligger icke, om avträdaren den 1 april 1977 eller därefter till annan än jordbruksstyrelsen eller som tillskottsområde till enskild odlare har överlåtit en så väsentlig del av sin brukningsenhet, att överlåtelsen bör anses splittra lägenheten.

12 §.

Börjar avträdare bedriva jordbruksproduktion i större omfattning än i 6 a § 1 mom. är stadgat eller har försäljningsbegränsnings- eller beskogningsförbindelse icke iakttagits, indrages avträdelsepensionen. Är förseelsen ringa eller föreligger annat särskilt skäl, kan pensionen indragas delvis eller för viss tid eller ock beslut fattas om att utbetala pensionen till samma belopp som tidigare. Pensionen kan indragas eller sänkas från den tidpunkt då den verksamhet inleddes, som orsakade indragningen, eller då försummelsen skedde.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Denna lag tillämpas, om avträdelse sker eller, då pensionen baserar sig på i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut ges efter denna lags ikraftträdande.

Stadgandena i 12 § 4 mom. av denna lag tillämpas öm förseelse sker efter denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 28 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tahkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.