1012/1979

Given i Helsingfors den 21 december 1979.

Lag angående ändring av 13 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 13 § 3 mom. lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) som följer:

13 §.

Vid bestämmande av bostadsbidrag beaktas boendekostnader, i 4 § 3 mom. stadgad tilläggssjälvriskdel och de i denna lag stadgade markbeloppen, med undantag av det belopp varom stadgats i 3 § 2 mom., avrundade till fulla belopp av tio mark så, att avrundning sker nedåt, om det överskjutande beloppet understiger fem mark, och uppåt, om det överskjutande beloppet är fem mark eller större. Ovan i 3 § 2 mom. stadgat belopp beaktas såsom månatligt belopp, avrundat i enlighet med vad i folkpensionslagen är stadgat om avrundande av pensionsbetalning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 21 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.