959/1979

Given i Helsingfors den 21 december 1979.

Lag om ändring av lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 och 5 §§ lagen den 31 december 1968 angående införande av lagen om statens farmljepensioner (775/68), av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i lag av den 22 juli 1970 (530/70), som följer:

3 §.

Då familjepension beviljas efter förmånslåtare, som avses i 2 §, bestämmes förmånslåtarens rätt till pension, pensionstiden och den pensionsgrundande lönen i enlighet med stadgandena i lagen om statens pensioner och i lagen angående dess införande, dock så, att såsom pensionstid även räknas tid som räknats såsom pensionstid för förmånslåtarens egen pension, eller om sådan ännu icke beviljats, som skulle ha räknats, om han vid tidpunkten för dödsfallet i stället hade blivit arbetsoförmögen, och att såsom pensionsgrundande lön för ovan i 2 § 2 punkten avsedd förmånslåtares pension skall anses den lön, enligt vilken förmånslåtarens egen pension vid dödsfallet bestämts eller, om den ännu icke hade beviljats, skulle ha bestämts, eller, om dödsfallet inträffat efter den 31 december 1971, den lön som sagda dag legat till grund för förmånslåtarens egen pension, justerad så som i 11 § lagen om statens familjepensioner är stadgat.

5 §.

Sedan lagen om statens familjepensioner trätt i kraft skall

lagen den 28 december 1956 om familjepension och begravningshjälp för statstjänstemän (696/56) och

förordningen den 29 december 1956 om familjepension och begravningshjälp för statstjänstemän (697/56)

tillämpas endast i de fall som avses i 4 § och, såvida icke annat följer av stadgandena i 2 och 3 mom., på familjepension, begravningshjälp eller ersättning för begravningskostnader, som skall utgå till följd av dödsfall som inträffat innan lagen om statens familjepensioner trätt i kraft.

Förmånstagare, som till följd av dödsfall, vilket inträffat efter den 31 december 1966, men innan lagen om statens famlljepensioner trätt i kraft, åtnjuter familjepension med stöd av tidigare gällande stadganden, äger rätt att övergå till att erhålla familjepension med stöd av lagen om statens familjepensioner genom att skriftligen anmäla detta hos statskontoret och genom att tillika avstå från sin på tidigare gällande stadganden grundade rätt till familjepension. Övergången verkställes från ingången av den kalendermånad som närmast följer en månad efter det anmälan gjordes.

Äger förmånstagare till följd av dödsfall, som inträffat efter den 31 december 1966, men innan lagen om statens familjepensioner trätt i kraft, rätt till familjepension även med stöd av tidigare gällande stadganden, är han berättigad att erhålla familjepension antingen i enlighet med tidigare gällande stadganden eller i enlighet med stadgandena i lagen om statens familjepensioner genom att skriftligen anmäla detta hos statskontoret.

Förmånstagare som till följd av dödsfall, vilket inträffat efter den 31 december 1968, åtnjuter familjepension med stöd av tidigare gällande stadganden, äger utan hinder av vad i 4 § 1 mom. är stadgat rätt att övergå till att erhålla familjepension med stöd av lagen om statens familjepensioner genom att skriftligen anmäla detta hos statskontoret och genom att tillika avstå från sin på tidigare gällande stadganden grundade rätt till familjepension. övergång verkställes från ingången av den kalendermånad som närmast följer en månad efter det anmälan gjordes.

Äger förmånstagare till följd av dödsfall, som inträffat efter den 31 december 1968, rätt till familjepension med stöd av tidigare gällande stadganden, är han, utan hinder av vad i 4 § 1 mom. är stadgat, berättigad att erhålla familjepension i enlighet med stadgandena i lagen om statens familjepensioner genom att skriftligen anmäla detta hos statskontoret.

Är de i 2, 3, 4 och 5 mom. avsedda förmånstagarna två eller flera och önskar en del av dem få sin familjepension i enlighet med tidigare gällande stadganden och en del i enlighet med stadgandena i lagen om statens familjepensioner, bestämmes familjepensionens storlek och den del därav som tillkommer envar av dem såsom den skulle ha bestämts, om alla hade beviljats familjepension enligt samma stadganden.

Pensionsärende, som avgjorts genom laga kraft vunnet beslut och berör i 2 och 4 mom. avsett dödsfall, behandlas på ansökan ånyo av statskontoret.

Åtnjuter förmånstagare, då lagen om statens familjepensioner träder i kraft, extra pension, som beviljats honom efter förmånslåtaren, äger statskontoret rätt att upptaga ärendet angående extra pension till förnyad behandling samt, med beaktande av den förmån som tillkommer förmånstagaren med stöd av lagen om statens familjepensioner, ändra eller helt återtaga beslutet om extra pension.

Innan beslut utgives till sökande med anledning av ansökan som avser familjepension, vilken utgår enligt i 1 mom. av nämnda lag eller enligt i sagda lag stadgade grunder, kan förskott på familjepensionen utbetalas. Erlagt förskott avdrages från den familjepension som utgår enligt pensionsbeslutet, då denna utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 21 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.