941/1979

Given i Helsingfors den 21 december 1979.

Lag angående ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 3 mom. och 16 § 8 mom. lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64),

av dessa lagrum 16 § 8 mom. sådant det lyder i lag av den 7 juli 1970 (467/70), samt

fogas till 8 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., samt till 11 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 12 a § som följer:

8 §.

Pensionsanstaltens och pensionsnämndens beslut får delgivas vederbörande genom postens förmedling. Såframt i samband med besvär icke annat visas, anses ändringssökande ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det beslutet under den av honom uppgivna adressen lämnades till postbefordran från pensionsanstalten eller pensionsnämnden.

Då delegationens eller styrelsens eller dess sektions protokoll justerats, skola i 2 mom. avsedda beslut hållas till allmänt påseende i pensionsanstalten. Detta skall på förhand meddelas. på pensionsanstaltens anslagstavla för offentliga kungörelser. I övrigt iakttagas i tillämpliga delar stadgandena i lagen om offentliga kungörelser (34/25). Medlemssamfunden skola därjämte medelst tjänstebrev underrättas om ovan i 2 mom. avsedda beslut.


11 §.

Pension, som utgår enligt denna lag, får icke utan pensionsanstaltens samtycke överföras på annan. Avtal som avser pantsättning av pension är ogiltigt.

12 a §.

Förtroendevald samt tjänsteinnehavare och arbetstagare vid pensionsanstalten får icke utan tillstånd yppa vad han vid fullgörandet av sina i denna lag stadgade åligganden erfarit om annans ekonomiska ställning eller hälsotillstånd.

Den som bryter mot ovan i 1 mom. stadgad tystnadsplikt skall för brott mot tystnadsplikt varom är stadgat i lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, såframt för gärningen icke i annan lag strängare straff är stadgat. Allmän åklagare får icke väcka åtal, om ej målsäganden anmält brottet till åtal.

16 §.

Utan hinder av vad i 4 mom. är stadgat, äga tjänsteinnehavare och arbetstagare samt den, vars tjänste- eller arbetsförhållande till medlemssamfund upphört med anledning av pensionsfall, som inträffat den 1 januari 1979 eller senare, rätt att återtaga i 1 mom. avsett meddelande genom skriftlig anmälan till vederbörande medlemssamfund före utgången av år 1980. Om återtagande av meddelande skall kommunala pensionsanstalten ofördröjligen underrättas. Beträffande den som övergått till pensionsanstaltens pensionsskydd är medlemssamfundet skyldigt att retroaktivt, räknat från den 1 juli 1964, erlägga en ersättning som motsvarar betalningsandelen enligt av pensionsanstaltens delegation fastställda grunder. Har medlemssamfund redan beviljat honom pension, erlägger pensionsanstalten retroaktivt till medlemssamfundet den del av pensionsraterna, som motsvarar de pensionsrater samfundet utbetalt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 21 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
J. Koikkalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.