931/1979

Given i Helsingfors den 21 december 1979.

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff.

På föredragning av justitieministern

ändras 2 § 1 och 2 mom., 2 b §, 3 § 1 mom. och 4 § förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff (447/75),

av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 22 december 1978 (1070/78) samt 2 § 2 mom., 2 b § och 3 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 3 december 1976 (946/76), samt

fogas till 3 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 §.

Allmän underrätt skall sända meddelande om utslag beträffande de personer, som dömts under respektive månad, till justitieministeriet före den 15 nästföljande månad. Meddelandet får icke sändas förrän den stadgade tiden för missnöjesanmälan utgått. Har i målet anmälts missnöje, får meddelandet om utslag icke sändas förrän utredning föreligger om huruvida besvären har fullföljts, men det skall insändas inom 15 dagar från besvärstidens utgång. Skall i samma mål sändas meddelande om utslag i fråga om flera dömda, sändes meddelanden om samtliga dömda samtidigt.

Hovrätt skall sända meddelande om utslag i mål som den avgjort i andra instans till justitieministeriet inom en vecka efter det utslaget har givits. Meddelande om utslag skall sändas även försåvitt någon, som i underrätt har ådömts fängelsestraff vilket skall verkställas, i hovrätt befrias från sådan påföljd eller försåvitt saken icke upptages till prövning beträffande straffet. Då hovrätt förordnar att av underrätt såsom villkorligt ådömt fängelsestraff skall verkställas eller skärper bötesstraff till fängelsestraff, skall den till meddelandet om utslag foga avskrift av underrättens domslut eller avskrift av utslaget. I mål som hovrätt avgjort i första instans skall meddelandet om utslag sändas, när utredning föreligger om huruvida över utslaget anförts besvär i högsta domstolen och senast den 15:e dagen efter besvärstidens utgång. I mål angående häktad person, som hovrätt avgjort i första instans, skall hovrätten dock omedelbart sända vederbörande länsstyrelse meddelande om utslaget (temporär verkställighetshandling).


2 b §.

Har underrätt dömt åtalad för ett eller flera brott till fängelse i minst två år, skall den inom 30 dagar efter det utslaget avkunnades angående målet sända ett protokollsutdrag, som innehåller åtalet och utslaget i målet jämte motivering, i fråga om häktad person till länsfängelset och i fråga om annan person till justitieministeriet. För envar åtalad, som har dömts medelst ett och samma utslag, skall sändas ett särskilt utdrag. Sålunda skall förfaras även då målet har hänskjutits till annan domstol eller då straffet är villkorligt.

3 §.

Då högsta domstolen dömer till ovan i 1 § 1 mom. nämnd påföljd, utgör en avskrift av utslaget verkställighetshandling.


Då högsta domstolen med stöd av 30 kap. 23 § rättegångsbalken förordnar, att hovrättens utslag, som innehåller i 1 § 1 mom. av denna förordning avsett avgörande, tills vidare ej skall gå i verkställighet eller att verkställigheten av utslaget ej skall fortgå, skall den genast sända meddelande härom till justitieministeriet. Justitieministeriet skall genast sända meddelande om förbud mot eller avbrott i verkställigheten till den länsstyrelse, till vilken verkställighetshandlingen har sänts.

4 §.

Är den dömde häktad i målet, skall verkställighetshandlingen av länsstyrelsen omedelbart sändas till direktören för den straffanstalt, där den dömde hålles häktad. I annat fall skall länsstyrelsen, sedan den införskaffat utredning om att utslaget kan verkställas, tillställa magistraten eller länsmannen på den dömdes boningsort verkställighetshandlingen. Avtjänar den dömde annat straff i straffanstalt eller är häktad i ett annat mål får verkställighetshandlingen sändas till direktören för vederbörande straffanstalt.

Sedan länsstyrelsen av Justitieministeriet erhållit meddelande om högsta domstolens förordnande om förbud mot eller avbrott i verkställigheten av hovrättens utslag, skall den genast sända meddelande om saken till direktören för den straffanstalt eller till den magistrat eller länsman, till vilken verkställighetshandlingen redan har sänts.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 21 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.