911/1979

Given i Helsingfors den 14 december 1979.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphäves i förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) 34, 36, 37, 39 a och 55 §§ samt 61 § 2 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 36 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 30 april 1971 (323/71), 37 § sådan den lyder i ovan nämnda förordning av den 30 april 1971, 39 a § sådan den lyder i förordning av den 22 januari 1960 (50/60) samt 55 § och 61 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 10 oktober 1975 (771/75),

ändras 32, 33, 35, 38, 39, 42 och 58 §§, 61 § 1 mom., 67 § 1 mom., 71 § 1 mom.. 74 § 4 mom., 102, 111, 112 och 115 §§, 140 § 2 mom., 146 § 1 mom. 7 punkten och 194 §,

av dessa lagrum 38, 42 och 58 §§, 61 § 1 mom. samt 111 § sådana de lyder i nämnda förordning av den 10 oktober 1975, 67 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 17 maj 1963 (236/63), 102 § sådan den lyder i förordning av den 21 mars 1973 (241/73), 115 § och 146 § 1 mom. 7 punkten sådan denna lyder i förordning av den 4 februari 1977 (138/77) samt 194 § sådan den lyder i förordning av den 19 maj 1972 (399/72), samt

fogas till 146 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 4 februari 1977, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

32 §.

Förrättningskarta skall uppfylla de krav som förrättningens ändamål och upprätthållandet av fastighetssystemet uppställer, med beaktande även av kartans användning för andra ändamål.

33 §.

Förrättningskarta skall uppgöras på det sätt, som med beaktande av totalkostnaderna är mest förmånligt.

Finner förrättningsingenjören ny kartläggning nödig och nöjer sig flertalet sakägare, sagda flertal beräknat enligt arealerna av de skifte underkastade ägorna, med förrättningsingenjörens beslut, skall detta iakttagas. Nöjer sig flertalet icke med beslutet, skall förrättningsingenjören underställa ärendet lantmäterikontorets avgörande. I lantmäterikontorets beslut får ändring icke sökas.

Ny kartläggning bör verkställas, därest de vid förrättningen närvarande sakägarna enhälligt det önska.

35 §.

Verkställes vid förrättning icke omkretsrågång, skola omkretsrårna för det område, som skall kartläggas, i samband med kartläggningen upprensas.

38 §.

Vid kartläggning av enskildheter skola markanvändningsslag och vattenområden samt andra för kartans användning och åskådlighet erforderliga detaljer antecknas på kartan.

För varje markanvändningsslag avskiljas vid behov olika ägoslag och för dessa vidare ägotyper sålunda, att varje figur i huvudsak omfattar likartad och likvärdig mark. För vattenområde avskiljas vid behov olika användningsslag.

39 §.

Jordområden indelas i följande markanvändningsslag:

1) odlad jord, vartill hänföres mark i varaktig jordbruksanvändning;

2) skogsmark, vartill hänföras skogsägor vilka användas huvudsakligen för virkesproduktion;

3) tvinmark och impediment, vartill hänföras skogsägor, vilka med hänsyn till sin karaktär eller sina användningsmöjligheter äro att anse såsom improduktiva eller ringa avkastande samt andra än smärre enskilda vägar och avloppsdiken; samt

4) särskild mark, vartill hänföras andra än i 3 punkten nämnda ägor, vilka användas för annat ändamål än jord- och skogsbruksproduktion.

Till vattenområden hänföras i vattenlagen (264/61) avsedda vattendrag.

42 §.

Tidigare icke mantalssatt mark åsättes mantal sålunda, att lägenhet, som bildats, för varje hektar mark påföres följande värden i tiotusendedels mantal, beroende av ägornas genomsnittliga bonitet i varje grupp:

odlad jord 70―20
skogsmark 50―10
tvinmark och impediment 10―0
särskild mark 70―1
vattenområde 10―1
58 §.

Vid graderingen skall på kartan antecknas alla de graderingsskillnader som icke antecknats i samband med kartläggningen. Antingen i samband med graderingen eller därförinnan skola de odlade ägornas samt enligt behov även övriga ägors naturliga egenskaper undersökas, såsom mull- och torvlagrens beskaffenhet och tjocklek, alvens art samt på skogs- och mossmarker skogs- eller mosstypen.

61 §.

Ägorna skola i hävdebeskrivningen antecknas lägenhetsvis och vid behov skiftesvis samt grupperas i markanvändningsslag och vattenområden.


67 §.

I slutet av hävdebeskrivningen uppgöres en sammanställning, som utvisar den sammanlagda arealen av varje lägenhets ägor och deras graderingsvärden enligt markanvändningsslag samt, därest ägorna antecknats i hävdebeskrivningen skiftesvis, antalet skiften på varje lägenhet ävensom för olika lägenheter samfällda ägor och i 64 § 2 mom. nämnda allmänna vägar.


71 §.

Då skiftesförslaget framlägges skall i protokollet förklaras och antecknas huruvida och i vilken omfattning olika markanvändningsslag med avvikelse från reparationen utbytts mot varandra samt huruvida och i vilken utsträckning lägenhet erhållit mer eller mindre ägor än vad som enligt repartitionen skulle tillkomma den.


74 §.

Omfattar nyskifte endast del av lägenhets ägor, skall i delningsboken göras en beräkning, som utvisar huru arealerna av lägenhetens olika markanvändningsslag på grund av nyskiftet förändrats.

102 §.

Vid styckningsförrättning upprättas karta enbart över det område som skall utbrytas.

Karta skall likväl upprättas över hela lägenheten, såvida lägenhetens areal är högst tio hektar, eller såvida från lägenheten, inberäknat det område som vid förrättningen skall utbrytas, efter det att karta över hela lägenheten senast gjordes, har avstyckats mera än hälften av dess markägors areal. Lantmäterikontoret kan på särskilda grunder bevilja tillstånd att i ovanavsedda fall i detta moment upprätta karta endast över det område som skall utbrytas.

Karta bör alltid upprättas över hela lägenheten, såvida ägaren till den återstående lägenheten det yrkar, eller såvida förrättningsingenjören anser att upprätthållandet av fastighetssystemet det kräver.

Då lägenheter gemensamt tillhörigt område styckas, upprättas karta enbart över det område som skall utbrytas.

111 §.

I styckningsinstrument skola angivas de fång som förrättningen baserar sig på samt de genom styckningen bildade lägenheternas och de till samfällda avskilda områdenas ägor och dessas arealer enligt olika markanvändningsslag eller figurvis samt lägenheternas andelstal och mantal.

112 §.

Vid i 200 § lagen om skifte stadgad styckning intagas i styckningsinstrumentet för de nybildade lägenheterna endast de olika markanvändningsslagens totala arealer och graderingsvärden, sådana som de framgå av hävdebeskrivningen. Även i det fall, att styckningen avslutas innan skiftet fullbordats, kunna styckningsrårna rörläggas först i samband med rörläggningen av skiftesrårna.

115 §.

Angående genom styckning avskiljda lägenheter skall lantmäterikontoret tillställa ägaren av varje lägenhet utdrag ur styckningsinstrumentet, varav skall framgå lägenhetens eventuella namn, registernummer, andelstal och mantal, ägare, arealen av de olika markanvändningsslag som avskilts för lägenheten och datum då förrättningen införts i jordregistret samt de åtkomsthandlingar, på grund av vilka avskiljandet av lägenheten har skett. I det utdrag som skall tillställas ägaren av den lägenhet som återstår efter styckningen skola för alla de bildade lägenheternas del ingå nämnda uppgifter, med undantag av omnämnandet om åtkomsthandlingar.

140 §.

Skola mantalen i de fall som avses i 241 och 243 §§ lagen om skifte ändras, skall verkställas särskild gradering av den överlåtande lägenhetens ägor enligt markanvändningsslag samt av det område, den andel eller den förmån som skall överföras. I beskrivningen angående överföringen, skall härvid på basen av graderingsvärdena göras en beräkning av huru mycket den överlåtande lägenhetens mantal minskat och huru mycket den mottagande lägenhetens mantal ökat.

146 §.

I jordregistret antecknas:


7) lägenhetens ägoarealer uttryckta i hektar;


Ovan i 7 punkten avsedda ägoarealer kunna på basen av lantmäteriförrättning antecknas i jordregistret skiftesvis och enligt markanvändningsslag. Dylika anteckningar i jordregistret kunna hållas tidsenliga även på basen av vid lantmäteribyrå eller lantmäterikontoret verkställd tillförlitlig utredning.


194 §.

Då förrättning handlagts av jorddomstol skall jordrättsdomare göra anteckning därom i delningsboken eller, om sådan icke finns, i annan motsvarande förrättningshandling.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980 och tillämpas vid förrättningar som inletts därefter. Lantmäteristyrelsen utfärdar anvisningar om när och huru övergången sker till indelning enligt de i 39 § avsedda markanvändningsslagen ifråga om kartläggning, förklaring och antecknande i jordregistret av ägor.

Helsingfors den 14 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.