736/1979

Given i Helsingfors den 7 september 1979.

Förordning angående ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet.

På föredragning av undervisningsministern

ändras 6 §, 8 §, 155 §, 157 § 2 mom., 159 § 2 och 3 mom., 168 § 1 mom., 169 § 1 mom., 171 § 6 punkten, 176 § 1 mom., 184 §, 223 § 1 mom. och 224 § förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/70), av dessa lagrum 6 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 10 november 1972 (745/72) och 171 § 6 punkten, 184 § och 223 § sådana dessa lagrum lyder ändrade genom förordning av den 31 augusti 1978 (672/78), samt

fogas till 7 §, sådan den lyder ändrad genom förordning av den 10 november 1972 (745/ 72), ett nytt 3 mom. som följer:

6 §.

Ortodoxa kyrkosamfundet, som utgör ett ärkebiskopsstift, indelas för handhavande av församlingarnas kyrkliga förvaltning i tre biskopsstift, Karelens stift, Helsingfors stift och Uleåborgs stift. Stiften är till sin kyrkliga ställning metropoilitstift.

7 §.

Biskopssätet för Uleåborgs stift är förlagt till Uleåborgs stad och biskopen bär titeln "metropoliten av Uleåborg".

8 §.

Till Karelens stift hör:

Idensalmi, Ilomantsi, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lieksa, St Michels, Nurmes, Pielavesi, Rautalampi, Taipale och Varkaus församlingar; samt Valamo och Lintula klosterförsamlingar.

Till Helsingfors stift hör:

Helsingfors, Kotka, Lahti, Tammerfors, Tavastehus, Villmanstrands och Åbo församlingar samt kapellförsamlingen i Fredrikshamn.

Till Uleåborgs stift hör:

Kajana, Kiuruvesi, Lapplands, Uleåborgs och Vasa församlingar.

155 §.

Vid förfall för ärkebiskopen tjänstgör den till tjänsteåren äldsta stiftsbiskopen som vikarie för honom. Biskoparna i Helsingfors stift och i Uleåborgs stift tjänstgör som varandras vikarier vid förfall för någondera av dem.

157 §.

Lekmannaledamöterna skall äga sådan skicklighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av uppdraget förutsätter, och de bör vara valbara till medlemmar av kyrkomöte samt ha fyllt minst trettio år.

159 §.

Vid förfall för ärkebiskopen handhas ordförandeskapet av den biskop som förordnats att handha ärkebiskopens åligganden och vid förfall för alla biskopar av den prästerliga ledamoten i kyrkostyrelsen. Kommer den prästerliga ledamoten att handha ordförandens åligganden eller har någon ledamot förfall, träder motsvarande prästerliga eller lekmannasuppleant i kyrkostyrelsen i hans ställe.

Kyrkostyrelsen är beslutför då fyra medlemmar är tillstädes och om beslutet ense. I annat fall bör fem medlemmar ta del i handläggningen av ärendet. Kyrkostyrelsen bör även då den fungerar som domstol bestå av minst fyra medlemmar, av vilka åtminstone två bör vara prästerliga medlemmar.

168 §.

Biskopskonferensen sammankallas av ärkebiskopen eller vid förfall för denne av den till tjänsteåren äldsta stiftsbiskopen.


169 §.

Förhandlingarna vid biskopskonferensen ledes av ärkebiskopen eller vid förfall för denne av den till tjänsteåren äldsta stiftsbiskopen.


171 §.

Kyrkomötet har följande uppgifter:


6) att välja prästerlig och lekmannaledamot samt två prästerliga suppleanter och två lekmannasuppleanter i kyrkostyrelsen, ävensom två prästerliga ledamöter och tre lekmannaledamöter samt deras suppleanter i kyrkliga överdomstolen.


176 §.

I kyrkomöte skall utom de självskrivna ombud om vilka stadgas i lagen om ortodoxa kyrkosamfundet, deltaga fjorton valda ombud för prästerskapet och sexton valda lekmannaombud.


184 §.

Lekmannaombuden väljes valkretsvis genom val, som förrättas av därför församlingsvis valda valmän.

Valkretsarna är följande:

I Karelens stift mellersta valkretsen, till vilken hör Idensalmi, Jyväskylä, Kuopio, St Michels, Pielavesi, Rautalampi och Varkaus församlingar med Kuopio stad som valförrättningsort, och östra valkretsen, till vilken hör Ilomantsi, Joensuu, Lieksa, Nurmes och Taipale församlingar med Joensuu stad som valförrättningsort.

I Helsingfors stift Helsingfors valkrets, till vilken hör Helsingfors församling med Helsingfors stad som valförrättningsort och södra valkretsen, till vilken hör Kotka, Lahti, Tammerfors, Tavastehus, Villmanstrands och Åbo församlingar samt kapellförsamlingen i Fredrikshamn med Lahti stad som valförrättningsort.

I Uleåborgs stift Lapplands valkrets, till vilken hör Kajana, Kiuruvesi, Lapplands, Uleåborgs och Vasa församlingar med Uleåborgs stad som valförrättningsort.

Ombuden väljes valkretsvis så, att från varje valkrets utses till stiftet hörande ombud i förhållande till antalet församlingsmedlemmar i valkretsen. I varje valkrets utses lika många suppleanter som ordinarie ombud.

223 §.

Prästerliga och lekmannaledamöter samt deras suppleanter i kyrkliga överdomstolen utses av ordinarie kyrkomötet för tre år i sänder. Åtminstone en av lekmannaledamöterna skall vara förtrogen med landets lagstiftning och, såvitt möjligt, vara förfaren i domarvärv. Han är tillika kyrkliga överdomstolens sekreterare.


224 §.

Kyrkliga överdomstolen är beslutför då ordföranden samt två prästerliga ledamöter och två lekmannaledamöter är tillstädes.

Helsingfors den 7 september 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Pär Stenbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.