640/1979

Given i Nådendal den 27 juli 1979.

Förordning om ändring av familjepensionsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 2 § 2 mom. och 5―7 §§ familjepensionsförordningen av den 4 juli 1969 (449/ 69) samt

fogas till förordningen en ny 3 a § som följer:

2 §.

Änka, som åtnjuter änkepension, skall till folkpensionsanstaltens lokalbyrå anmäla ingående av äktenskap. Änka eller annan vårdnadshavare skall även anmäla givande av barn, som åtnjuter barnpension, som adoptivbarn eller övergång av vårdnaden om sådant barn på annan person. Barnet eller dess vårdnadshavare skall likaså göra anmälan, då studier, skolgång eller yrkesutbildning som avses i 8 § 1 mom. 2 punkten familjepensionslagen upphör eller då barn som åtnjuter barnpension självt börjar förtjäna sitt uppehälle.

3 a §.

Folkpensionsanstaltens styrelse kan överföra de ärenden som gäller förmåner enligt familjepensionslagen eller en del av dessa ärenden på de i 66 § folkpensionslagen nämnda socialförsäkringskommissionerna att avgöras av dem och samtidigt fastställa med vilka begränsningar socialförsäkringskommissionerna utövar denna rätt.

5 §.

Vederbörande läroinrättning är skyldig att på begäran i fall, som avses i 8 § 1 mom. 2 punkten familjepensionslagen, lämna erforderliga uppgifter om sådant barns studier, skolgång eller yrkesutbildning som åtnjuter barnpension.

6 §.

Vad i 22 och 23 §§ folkpensionsförordningen är stadgat skall äga motsvarande tillämpning på kostnaderna för förmåner i enlighet med familjepensionslagen.

7 §.

Vad i förordningen om understödstillägg (641/79) och förordningen om bostadsbidrag för pensionstagare (642/79) är stadgat gäller i tillämpliga delar understödstillägg och bostadsbidrag i enlighet med familjepensionslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Nådendal den 27 juli 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.