610/1979

Given i Helsingfors den 10 juli 1979.

Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 14 § 1 mom.,

ändras 11―13 §§, 15 § 1 mom., 16 §, 17 § 1 mom., 18 och 33 S§ samt 51 § 1 och 3 mom.,

av dessa lagrum 11 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 31 december 1974 och den 11 augusti 1978 (1049/74 och 612/78), 12 § sådan den lyder i lag av den 23 december 1976 (1018/76), 13 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 13 augusti 1976 (670/76) och genom nämnda lag av den 23 december 1976, 16 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 23 december 1976, 17 § 1 mom., 33 § samt 51 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 11 augusti 1978, samt

fogas till lagen nya 11 a, 11 b och 58 c §§ som följer:

11 §.

På lön, som huvudsakligen med regelbundna mellantider utbetalas till löntagare för hans huvudsyssla, skall förskottsinnehållning verkställas enligt i skatteboken antecknad förskottsinnehållningskod och annan bestämmelse om innehållning i skatteboken, med användning av de beräkningsgrunder som fastställts för ettvart år (innehållning enligt innehållningskod).

11 a §.

På lön, som icke huvudsakligen utbetalas med regelbundna mellantider eller som erlägges för bisyssla eller tillfälligt arbete, eller på betalning, vilken erlägges med stöd av lagen om lönegaranti (649/73), skall förskottsinnehållning verkställas enligt en procentsats, om vilken stadgas i förordning och som icke får överstiga 50. Innehållning kan dock verkställas med avvikelse från de genom förordning stadgade procentsatserna enligt en för den skattskyldige på av skattestyrelsen fastställt sätt beräknad personlig procentsats, under förutsättning att procentsatsen icke överstiger sagda maximum (innehållning enligt procentsats). Innehållning enligt denna paragraf verkställes ej på lön som understiger 20 mark.

11 b §.

Förskottsinnehållning verkställes icke till större belopp än den i penningar utbetalda lönen. Vid innehållningen lämnas den del obeaktad, som överstiger jämna mark.

12 §.

Skattestyrelsen fastställer de förskottsinnehållningskoder, som under skatteåret skola användas vid innehållning som avses i 11 §, och motsvarande beräkningsgrunder samt uppgör motsvarande innehållningstabeller och fastställer vilka avdrag som kunna göras från förskottsinnehållningen.

Beräkningsgrunderna och ovan i 1 mom. avsedda avdrag skola fastställas så, att de innehållna beloppen så noggrant som möjligt motsvara det sammanlagda beloppet av den statsskatt, den enligt 3 § beräknade kommunal- och kyrkoskatt samt den folkpensions- och sjukförsäkringspremie som löntagaren skall erlägga för sin totala lön under skatteåret.

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl även bestämma att förskottsinnehållning från början av skatteåret högst till utgången av mars månad skall verkställas enligt de beräkningsgrunder som fastställts för föregående år.

13 §.

Åt skattskyldig gives för skatteåret skattebok, i vilken antecknas förskottsinnehållningskod och de avdrag, vilka enligt 12 § skola göras från förskottsinnehållningen.

Är det uppenbart att löntagarens inkomst under skatteåret icke stiger till belopp, för vilket han borde erlägga stats- och kommunalskatt, kan det, då skatteboken utgives, bestämmas att förskottsinnehållning icke skall verkställas.

Under förutsättningar som skattestyrelsen bestämmer kunna lön- eller pensionstagares förskottsinnehållningskod och andra uppgifter om förskottsinnehållningen givas direkt till utbetalaren av lönen eller pensionen. Härvid erhåller lön- eller pensionstagaren ingen skattebok, utan honom meddelas motsvarande uppgifter.

Företer löntagare icke sin skattebok för arbetsgivaren, skall förskottsinnehållning verkställas enligt av skattestyrelsen bestämd förskottsinnehållningskod. På samma sätt skall förfaras om utbetalare av lön eller pension icke erhåller i 3 mom. avsedd uppgift om förskottsinnehållningskod och lön- eller pensionstagare icke företer sin skattebok.

15 §.

Då förskottsinnehållning skall verkställas på lön som betalas till två eller flera löntagare gemensamt och utredning icke företes om hur lönen fördelar sig mellan dem, skall innehållningen verkställas på det gemensamma lönebeloppet i enlighet med 11 a §.


16 §.

Är det uppenbart att förskottsinnehållningen på löntagares inkomst icke motsvarar det sammanlagda beloppet av den statsskatt, den enligt 3 § utgående kommunal- och kyrkoskatt samt den folkpensions- och sjukförsäkringspremie som skall påföras honom för löneinkomst under skatteåret, kan skattedirektören i det skattedistrikt, till vilket löntagarens hemkommun hör, på anhållan av honom eller eljest på nytt fastställa löntagarens förskottsinnehållningskod och andra bestämmelser om hans förskottsinnehållning, på sätt som skattestyrelsen närmare bestämmer.

Likaså kan skattedirektör, i enlighet med vad skattestyrelsen närmare bestämmer, på begäran av löntagaren eller eljest på nytt fastställa eller bestämma storleken av innehållning som avses i 11 a §, om det är uppenbart att innehållningen icke motsvarar de skatter och avgifter som slutligen skall påföras löntagaren.

För viss grupp av löntagare, som på enhetliga grunder kunna beviljas andra än i 8 § 2 mom. avsedda avdrag, vilka icke beaktats vid fastställande av ovan i 12 § avsedda beräkningsgrunder och avdrag, kan även skattedirektören i det skattedistrikt, till vilket arbetsgivarens hemkommun hör, på arbetsgivarens begäran bestämma att dessa avdrag skola göras från inkomsten innan förskottsinnehållningen verkställes.

17 §.

Uppkommer oklarhet om huruvida förskottsinnehållning skall verkställas eller huruvida innehållningen skall verkställas enligt 11 § eller 11 a § eller om vad som vid innehållning i Övrigt skall iakttagas, avgöres ärendet på anhållan av arbetsgivaren eller löntagaren av det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen.


18 §.

Anmäler löntagare i god tid före löneutbetalningen att han önskar större förskottsinnehållning på lön än i 11 eller 11 a § stadgas, skall innehållningen verkställas till den storlek, varom han anhållit.

33 §.

Medel som innehållits på dividend eller ränta skall inbetalas på skatteuppbördsmyndighetens postgirokonto senast den tionde dagen i den kalendermånad som följer närmast efter den kalendermånad, under vilken förskottsinnehållningen enligt 32 a § senast skall verkställas. Samtidigt skall till det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde utbetalarens av dividenden eller räntan hemort är belägen, avgivas sådan redovisning, som genom förordning stadgas.

51 §.

Ändring i sådan bestämmelse angående förskottsinnehållning, vilken utfärdats med stöd av 11 a och 13 §§, samt i sådan bestämmelse angående förskott, vilken utfärdats med stöd av 43 §, får icke sökas innan anhållan om rättelse av dem gjorts på sätt i 16 eller 46 § förutsättes. Ändring får icke sökas i skattedirektörs avgörande, som avses i 15 § 2 mom., eller i sådant beslut av länsskatteverk angående registrering, som avses i 21 §.


Beskattningsombud i länsskattenämnd äger rätt att söka ändring i beslut som länsskatteverket utfärdat med stöd av denna lag, med undantag av ovan i 21 § avsett beslut angående registrering. Statsombud och kommunalombud i skattenämnd äga rätt att söka ändring i beslut som avses i 16 och 45 §§.


58 c §.

Har i länsskatteverks med stöd av 24 § 2 mom., 55, 58, 58 a eller 58 b § utfärdade beslut eller i skattedirektörs med stöd av 55 § utfärdade beslut inträffat räknefel eller därmed jämförbart misstag eller konstateras återbäring eljest helt eller delvis sakna grund, skall länsskatteverket eller skattedirektören rätta sitt beslut.

Beträffande rättelse av beslut iakttages i tillämpliga delar vad om ovan i 27 § avsedd rättelse av debitering är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 10 juli 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.