590/1979

Given i Nådendal den 29 juni 1979.

Lag om hundskatt.

1 kap.

Skattskyldighet och skattens belopp.

1 §.

För hund skall i enlighet med vad i denna lag stadgas årligen betalas hundskatt till den kommun, inom vars område hunden varaktigt hållits vid utgången av föregående kalenderår (skatteåret).

2 §.

Skyldig att betala hundskatt är hundägare som vid skatteårets utgång har haft hunden i sin ägo.

Vad i denna lag är stadgat om hundägare gäller även minderårigt barns förmyndare, om hunden är i barnets ägo.

3 §.

Hundskatten är minst 30 och högst 100 mark, i enlighet med vad kommunfullmäktige besluter.

4 §.

Hundskatt utgår icke:

1) för hund som vid skatteårets utgång är yngre än fem månader;

2) för hund som äges av staten eller vars underhållskostnader erlägges av statens medel;

3) för hund som användes såsom vallhund för renar;

4) för invalids eller handikappad persons hjälp- eller ledarhund;

5) för hund som bevisligen skolats för uppgifter inom försvaret eller befolkningsskyddet och beträffande vilken ingåtts förbindelse om att hunden överlämnas för dessa uppgifter;

6) för hund som bevisligen skolats för spårning av skadat hjortdjur och beträffande vilken ingåtts förbindelse om att hunden vid behov överlämnas för att användas av polismyndighet;

7) för hund som äges av person som i Finland tjänstgör vid främmande stats diplomatiska eller annan representation eller konsulat, vars chef är utsänd konsul, eller medlem av hans familj eller privattjänare, om de icke är finska medborgare; samt

8) för hund som i enlighet med förordningen om användning av djur vid vetenskapliga experiment (334/71) användes för ändamål som stadgas i förordningen.

2 kap.

Anmälningsskyldighet och beskattningsförfarande.

6 §.

Den som under skatteåret har fått hund i sin ägo är skyldig att senast inom februari följande år anmäla hunden till kommunstyrelsen i den kommun, inom vars område han varaktigt håller hunden. Om uppgiften i instruktion uppdragits åt tjänsteinnehavare, skall anmälan göras till denne.

Anmälan, som skall göras på blankett vilken kommunstyrelsen har fastställt för ändamålet, skall innehålla uppgifter om hundens föregående ägare, dess namn och platsen där hunden varaktigt hålles samt om hundens ras och födelsetid (hundanmälan).

Kommunstyrelse eller i instruktion förordnad tjänsteinnehavare skall årligen under januari månad genom kungörelse, som offentliggöres på det sätt som kommunala kungörelser offentliggöres i kommunen, påminna vederbörande om anmälningsskyldigheten och samtidigt meddela var hundanmälningarna skall inlämnas och var blanketter för ändamålet kan erhållas.

6 §.

Hundägare skall göra ändringsanmälan om hund, såvida under skatteåret

1) sådan förändring har inträffat, att hunden varaktigt hålles i annan kommun än den tidigare,

2) hunden har överlåtits till ny ägare eller

3) hunden har dött.

Ändringsanmälan skall senast under februari månad året efter skatteåret göras till den kommunstyrelse eller i instruktion föreskrivna tjänsteinnehavare som har tagit emot hundanmälan. Angående hund, för vilken hundanmälan ännu ej har gjorts, göres ändringsanmälan till den kommunstyrelse eller i instruktion föreskrivna tjänsteinnehavare, till vilken hundanmälan före förändringen hade bort göras.

7 §.

För hund, för vilken hundskatt utgår, skall kommunstyrelsen eller i instruktion föreskriven tjänsteinnehavare årligen låta utskriva en hundskattedebetsedel på vilken skall antecknas:

1) hundägarens namn och adress;

2) hundens kännetecken, ålder och namn; samt

3) skattens belopp, betalningstid och betalningsort.

Kommunstyrelsen eller i instruktion föreskriven tjänsteinnehavare skall sända hundskattedebetsedlarna till hundägarna senast inom maj månad året efter skatteåret.

För hund för vilken skatt ej utgår utskrives en kontrollsedel, på vilken antecknas uppgifter om hundägaren, hunden och grunden för skattefriheten. Kontrollsedeln tillställes vederbörande hundägare samtidigt som hundskattedebetsedlarna.

8 §.

Har hundägare ej inom stadgad tid gjort hundanmälan om hund för vilken hundskatt utgår, kan kommunstyrelsen eller i instruktion föreskriven tjänsteinnehavare för det skatteår för vilket anmälan hade bort göras höja hundskatten till högst det dubbla beloppet.

Har hundskatt av ovan i 1 mom. avsedd orsak icke kunnat fastställas för skatteåret i enlighet med 7 §, skall kommunstyrelsen eller i instruktion föreskriven tjänsteinnehavare genom beslut påföra hundägaren hundskatt jämte ränta som svarar mot stadgad dröjsmålsränta för försummad skattebetalning samt höja hundskatten till högst det dubbla beloppet. Fastställande av hundskatt, med anledning varav hundägaren skall beredas tillfälle att avge förklaring, skall ske senast under det femte året efter skatteårets slut.

9 §.

Har hundägare försummat att göra ändringsanmälan om ort- eller ägarbyte för hunden eller hundanmälan för skattefri hund, kan kommunstyrelsen eller i instruktion föreskriven tjänsteinnehavare ålägga honom att erlägga en försummelseavgift om 50 mark. Avgiften skall debiteras senast under det femte året från utgången av det år för vilket anmälan hade bort göras. Angående försummelseavgiften gäller i övrigt vad om hundskatt är stadgat.

10 §.

Har hundägare utan egen förskyllan icke blivit påförd stadgad hundskatt, skall kommunstyrelsen eller i instruktion föreskriven tjänsteinnehavare genom beslut bestämma att hundägaren skall erlägga hundskatt senast under det tredje året efter skatteårets utgång.

11 §.

Den som har påförts hundskatt har rätt att hos kommunstyrelsen eller i instruktion föreskriven tjänsteinnehavare framställa skriftligt anspråk på rättelse. Rättelseanspråket skall framställas inom tre år räknat från början av det år under vilket skatten påförts.

Hundskatt skall erläggas trots att ändring har sökts i påförd hundskatt.

12 §.

Den som är missnöjd med kommunstyrelsens eller i instruktion föreskriven tjänsteinnehavares beslut med anledning av rättelseanspråk har rätt att inom 30 dagar efter det han fick del av beslutet däröver skriftligen anföra besvär hos länsstyrelsen i det län inom vilket kommunen är belägen.

I fastställande av hundskatt får ändring ej sökas genom besvär förrän rättelse av skatten har sökts på sätt i 11 § stadgas.

3 kap.

Särskilda stadganden.

13 §.

Hundägare är skyldig att förvara hundskattedebetsedel eller kontrollsedel samt att visa upp denna för de kommunala myndigheter som utövar tillsynen över beskattningen eller de andra personer som utövar tillsyn på uppdrag av kommunen.

14 §.

Kommunstyrelsen eller i instruktion föreskriven tjänsteinnehavare skall föra förteckning över anmälda hundar.

15 §.

Av hundanmälan som innehåller uppgifter om hundens förra ägare samt av ändringsanmälan angående ägarens flyttning till annan kommun eller överlåtelse av hund till ny ägare skall kommunstyrelsen eller i instruktion föreskriven tjänsteinnehavare för tillsynen över beskattningen sända avskrift till den kommunstyrelse som är behörig med hänsyn till hundens föregående, nuvarande eller nya ägares adress.

16 §.

Kommunstyrelse kan av särskilda skäl på ansökan enligt egen prövning helt eller delvis medgiva befrielse från hundskatt.

17 §.

Stadgandena i denna lag tillämpas icke på hundbeskattningen i landskapet Åland.

Såframt erforderliga stadganden utfärdas i lagstiftningen för landskapet Åland, kan genom förordning stadgas, att lagen skall gälla även vid ovan i 1 mom. avsedd beskattning.

18 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

19 §.

Denna lag tillämpas första gången på skatteåret 1980.

Genom denna lag upphäves förordningen den 14 december 1894 om utgörande av skatt för hundar jämte däri senare företagna ändringar, dock så, att stadgandena i sagda förordning tillämpas på hundskatt som utgår för år 1979 eller åren därförinnan.

Nådendal den 29 juni 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.