498/1979

Given i Helsingfors den 25 maj 1979.

Förordning om kontrollavgift i kollektivtrafik.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 14 § lagen den 19 januari 1979 om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/79), rättad den 11 maj 1979:

1 §.

Till ansökan om rätt att uppbära kontrollavgift skall fogas utredning om:

1) det trafikområde, den trafik och de trafikrutter eller bandelar, beträffande vilka kontrollavgiften är avsedd att uppbäras;

2) fortskaffningsmedlen och deras beräknade dagliga passagerarantal;

3) priserna på trafikidkarens resebiljetter, sätten för deras användning och möjligheterna att anskaffa sådana;

4) informationen till allmänheten om kontrollavgiftssystemet;

5) formulären för de blanketter som används när kontrollavgift bestämmes och uppbäres; samt

6) hur införandet av kontrollavgiftssystemet påverkar trafikidkarens inkasseringspersonals ställning.

Trafikministeriet kan vid behov ålägga sökanden att förebringa även annan utredning som påverkar beviljandet av rätt att uppbära kontrollavgift.

2 §.

Kontrollavgift skall fastställas i hela mark till ett belopp som är delbart med fem.

3 §.

Som biljettkontrollör får godkännas tjänsteinnehavare som anses besitta vid kontrollverksamheten erforderlig kännedom om vederbörande trafik samt om de stadganden och bestämmelser, som gäller kontrollverksamheten, ävensom förutsättningar att även i övrigt sköta kontrolluppgiften sakligt och tillförlitligt.

Chefen för polisdistriktet avgör ärende, som gäller godkännande av biljettkontrollör på ansökan av det samfund som är berättigat att uppbära kontrollavgift. Till ansökan skall fogas:

1) utredning, innefattande personuppgifter samt uppgifter om utbildning och tjänsteförhållande i fråga om den som föreslagits till kontrollör;

2) utredning om den trafik, inom vilken befogenheterna är avsedda att gälla; och

3) två fotografier, lämpade att anbringas på kontrollpasset.

Till chefen för polisdistriktet skall även lämnas övriga uppgifter, som denne har inbegärt och som erfordras för avgörande av ärende, vilket gäller godkännande av kontrollör eller återkallande av hans befogenheter. Då kontrollörs tjänsteförhållande upphör, skall chefen för polisdistriktet underrättas därom.

4 §.

Chefen för polisdistriktet skall föra förteckning över sina beslut om godkännande av kontrollör och om återkallande av kontrollörs befogenheter.

Vad i 3 § och ovan i 1 mom. är stadgat om chefen för polisdistrikt skall tillämpas även på annan sådan tjänsteman inom polisdistriktet, på vilken uppgifter, som anges i 6 § lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik, har överförts genom instruktionen för polisdistriktet.

5 §.

På kontrollpass, som utgives till kontrollör, skall anbringas ett fotografi av kontrollören. I kontrollpasset skall lämnas personuppgifter om kontrollören samt nämnas hans befogenheter och den trafik, inom vilken befogenheterna gäller.

Kontrollör skall vid utförandet av sitt kontrolluppdrag vid behov för passagerare förete sitt kontrollpass.

6 §.

Till passagerare som omedelbart betalar den påförda kontrollavgiften skall ges kvitto häröver. Till kvittot skall fogas anvisning om hur passageraren bör förfara för att bringa sina besvär över kontrollörens åtgärd till handläggning i länsrätten.

I det skriftliga föreläggande att betala kontrollavgift, som tillställes passagerare, skall anges passagerarens personuppgifter, avgiftens storlek och orsaken till att avgiften påföres och tidpunkten härför samt den trafikrutt eller handel, beträffande vilken avgiften har påförts. Därtill skall i föreläggandet uppges det postgirokonto, på vilket avgiften skall inbetalas, och den dag då betalningen senast bör ske. I föreläggandet skall nämnas att kontrollavgiften, om dess erläggande försummas, kan indrivas i exekutiv väg utan dom eller utslag. Till föreläggandet skall fogas i 1 mom. avsedd anvisning och ett inbetalningskort för erläggandet av kontrollavgiften.

7 §.

Vid handläggningen av besvär över kontrollörs åtgärd kan länsrätten med anledning av besvären inbegära förklaring av vederbörande kontrollör, av trafikidkaren och av vederbörande offentliga samfund.

8 §.

Avlyfter länsrätt med anledning av besvär kontrollavgift, skall avskrift av beslutet sändas till vederbörande offentliga samfund för återbetalning av avgiften.

9 §.

I statsjärnvägarnas persontrafik och i kollektivtrafik, som idkas i samarbete med statsjärnvägarna och beträffande vilken rätt att uppbära kontrollavgifter har beviljats, påföres avgiften av biljettkontrollör som har godkänts av järnvägsstyrelsen. Denne är i sin kontrollverksamhet underställd järnvägsstyrelsens överinseende. Järnvägsstyrelsen utfärdar kontrollpass för kontrollören. Vad i denna förordning är stadgat om kontrollpass, godkännande av kontrollör, återkallande av kontrollörs befogenheter samt om utförandet av kontrollen gäller i tillämpliga delar även kontrollör som har godkänts av järnvägsstyrelsen.

10 §.

Offentligt samfund skall informera allmänheten om kontrollavgiftssystemet i tillräcklig omfattning genom att i fortskaffningsmedel och längs trafikrutter ävensom annorstädes för allmänheten anslå redogörelser för sätten för anskaffning och stämpling av resebiljetter samt för kontrollavgiftssystemet.

Trafikministeriet kan fastställa ett emblem som anger att ett kontrollavgiftssystem tillämpas.

11 §.

Trafikministeriet fastställer formulären för de blanketter som erfordras vid tillämpningen av denna förordning samt utfärdar allmänna anvisningar om verkställigheten av förordningen.

12 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1979.

Helsingfors den 25 maj 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.