469/1979

Given i Helsingfors den 19 januari 1979 och i rättad form den 11 maj 1979.

Lag om kontrollavgift i kollektivtrafik.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.
Tillämpningsområde.

Offentligt samfund, som idkar spårtrafik, kan enligt denna lag beviljas rätt att uppbära kontrollavgift av den som utan vederbörlig biljett färdas i kollektivtrafik som samfundet idkar.

Denna lag tillämpas icke på passagerare som ej har fyllt 15 år.

2 §.
Trafik som idkas i samarbete.

Idkar samfund, som avses i 1 § 1 mom, kollektivtrafik inom huvudstadsregionens samarbetsdelegations verksamhetsområde i samarbete med en eller flera andra trafikidkare, kan trafikministeriet på ansökan av alla i samarbetet delaktiga besluta, att rätten att uppbära kontrollavgift skall gälla hela den i samarbete idkade trafiken. Uppbärandet av kontrollavgift får dock ombesörjas endast av ovan i 1 § 1 mom. åsyftat samfund som deltar i samarbetet.

3 §.
Tilläggsavgifter som uppbäres på statsjärnvägarna.

De särskilt utfärdade stadgandena och bestämmelserna om tilläggsavgifter, som uppbäres på statsjärnvägarna, tillämpas i sådan persontrafik på järnvägarna, i vilken rätt att uppbära i denna lag avsedd kontrollavgift icke gäller.

4 §.
Beviljande av rätt att uppbära kontrollavgift.

Rätt att uppbära kontrollavgift beviljas av trafikministeriet på ansökan av trafikidkare.

Rätt att uppbära kontrollavgift kan beviljas, om detta med beaktande av passagerarnas antal och trafikslaget samt andra faktorer anses nödigt med hänsyn till allmän fördel. Rätt att uppbära kontrollavgift skall beviljas under förutsättning att anskaffandet och användningen samt kontrollen av biljetter ordnas på ett enkelt och säkert sätt.

5 §.
Kontrollavgiftens storlek.

Kontrollavgiftens storlek rastställes av trafikministeriet på ansökan. Avgiften får fastställas till ett belopp som är högst 30 gånger så stort som den lägsta allmänna engångsavgiften i busstrafik.

6 §.
Biljettkontrollörer.

Passagerare som färdas i kollektivtrafik utan vederbörlig biljett påföres kontrollavgift av biljettkontrollör som är godkänd av chefen för det polisdistrikt där trafikidkaren har sitt hemvist. Såsom kontrollör kan godkännas endast innehavare av tjänst i offentligt samfund som avses i 1 § 1 mom. Kontrollören är i sin kontrollverksamhet underställd tillsyn av chefen för polisdistriktet. Chefen för polisdistriktet utfärdar kontrollpass för kontrollören. I detta anges kontrollörens befogenheter samt den trafik i vilken han är behörig.

Chefen för polisdistriktet kan återkalla kontrollörens befogenheter, om kontrollören visar sig vara olämplig för sin uppgift. Befogenheterna upphör även, om kontrollörens tjänsteförhållande till det offentliga samfundet upphör eller om rätten att uppbära kontrollavgift återkallas.

Uppgifter, som enligt 1 och 2 mom. ankommer på chefen för polisdistriktet, kan i instruktionen för polisdistriktet överföras på annan tjänsteman i polisdistriktet.

7 §.
Återkallande av rätten att uppbära kontrollavgift.

Trafikministeriet kan återkalla rätten att uppbära kontrollavgift, om 4 § avsedda förutsättningar icke längre föreligger eller om stadgandena eller bestämmelserna rörande kontrollverksamheten överträdes eller om andra missförhållanden vid uppbärandet av kontrollavgifter yppas.

8 §.
Påförande av kontrollavgift.

Passagerare är skyldig att vid anfordran av kontrollör uppvisa sin biljett. Uppvisar passageraren icke vederbörlig biljett, är han skyldig att mot kvitto till kontrollören utöver biljettens pris betala den av honom påförda kontrollavgiften. Passagerare som icke uppvisar vederbörlig biljett skall på yrkande av kontrollören för denne uppge namn, ålder, yrke och adress.

Erlägger passagerare icke kontrollavgift som kräves av honom, skall kontrollören tillställa honom skriftligt föreläggande att betala kontrollavgiften inom en vecka, vid äventyr att avgiften indrives i utsökningsväg.

Erlägges icke kontrollavgift inom ovan i 2 mom. stadgad tid, får den indrivas hos passageraren utan dom eller utslag i den ordning som är stadgad om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

9 §.
Kontrollavgiftens förhållande till straffrättslig påföljd.

Kontrollavgift får ej påföras passagerare för färd i kollektivtrafik utan vederbörlig biljett, om det beslutes att saken skall anmälas till polisen eller allmän åklagare för att handläggas i den ordning som är stadgad för brottmål.

10 §.
Befriande från kontrollavgift.

Passagerare påföres icke kontrollavgift, om det framgår att färden har företagits utan behörig biljett på grund av ouppmärksamhet, tanklöshet eller okunnighet, som är ursäktlig med hänsyn till passagerarens ålder, utvecklingsnivå, hälso- eller sinnestillstånd eller annan därmed jämförbar särskild omständighet, eller om påförande av kontrollavgift av annan orsak måste anses vara uppenbart oskäligt eller obefogat.

11 §.
Kontrollörs rättigheter och ansvar.

Kontrollör äger rätt att gripa passagerare som färdas utan vederbörlig biljett och icke tillförlitligt styrker sin identitet. Kontrollören kan även avlägsna sådan passagerare ur fordonet, om detta icke är oskäligt med hänsyn till passagerarens ålder och andra faktorer eller om detta icke äventyrar passagerarens hälsa. Avlägsnas den gripne icke omedelbart ur fordonet, skall han ofördröjligen överlämnas till polisen.

Söker passagerare genom att göra motstånd undgå att bli gripen, förpassad till polisen eller avlägsnad ur fordonet, äger kontrollören rätt att använda sådana maktmedel som med hänsyn till passagerarens uppträdande och övriga omständigheter kan anses försvarliga för åtgärdens genomförande.

Har strängare maktmedel än vad som enligt 2 mom. kan anses vara försvarliga brukats, skall gärningsmannen dömas med iakttagande av vad i 3 kap. 9 § strafflagen för motsvarande fall är stadgat.

12 §.
Passagerares straffansvar.

Den som med våld eller hot om våld hindrar eller försöker hindra blljettkontrollör att utföra i denna lag avsedd kontrollverksamhet eller som eljest uppsåtligen gör hinder åt kontrollören i fullgörandet av sagda uppgift skall, såframt icke annorstädes i lag strängare straff är stadgat, dömas för motstånd mot biljettkontrollör till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Den som i syfte att vilseleda kontrollör vid biljettkontroll uppger fel namn, ålder, yrke eller adress eller annars om sig själv lämnar oriktiga personuppgifter, skall för vilseledande av biljettkontrollör dömas till böter.

På brott riktat mot blljettkontrollör skall stadgandena i 16 kap. 1, 2 och 20 a §§ strafflagen icke tillämpas.

13 §.
Ändringssökande.

Passagerare, som är missnöjd med kontrollörs åtgärd som gäller påförande av kontrollavgift, får inom 30 dagar anföra besvär däröver hos länsrätten i det län inom vars verksamhetsområde kontrollavgiften har påförts. I fråga om meddelande av besvärsundervisning, anförande av besvär och komplettering av besvär samt besvärsförfarandet i övrigt gäller vad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) och i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) är stadgat.

Passagerare, som önskar anföra besvär över kontrollörs åtgärd på den grunden, att kontrollavgift påförts genom oriktig tillämpning av lagen eller att det vid ärendets behandling inträffat sådant misstag eller fel i förfarandet, som kan antagas ha påverkat avgörandet i saken, får hos den i 1 mom. avsedda länsrätten anföra besvär även efter det den däri stadgade tiden utlöpt, likväl icke sedan fem år förflutit från ingången av det kalenderår som följt efter påförandet av kontrollavgiften.

I utslag som givits i ärende, vilket avses i 1 och 2 mom., får ändring icke sökas genom besvär.

14 §.
Rätt att utfärda förordning.

Uppgifter som enligt 6 § ankommer på chefen för polisdistriktet kan genom förordning överföras på järnvägsstyrelsen i fråga om trafik som hör till dennas verksamhetsområde.

Allmänheten skall informeras om kontrollavgiftssystemet på sätt genom förordning stadgas.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

15 §.
Ikraftträdande.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1979.

Helsingfors den 11 maj 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.