407/1979

Given i Helsingfors den 6 april 1979.

Lag om arbetarskyddsfonden.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.
Arbetarskyddsfondens verksamhet.

För främjande av sådant arbetarskydd som tjänar enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) försäkringsskyldiga arbetsgivares och hos dem anställda arbetstagares intressen finns en arbetarskyddsfond. Fondens uppgift är att bevilja medel för arbetarskyddsforskning, arbetarskyddsutbildning, insamlande av kunskaper om arbetarskydd och information om arbetarskyddet.

Arbetarskyddsfonden har därutöver till uppgift att understöda den arbetarskyddscentral som upprätthålles av Työturvallisuuskeskuksen Kannatusyhdistys r.y. benämnda förening.

2 §.
Fondens tillgångar.

Medel överföres till arbetarskyddsfondens förfogande i den ordning som är särskilt stadgad i 35 § lagen om olycksfallsförsäkring.

3 §.
Tillsyn över fonden.

Tillsyn över arbetarskyddsfondens verksamhet utövas av social- och hälsovårdsministeriet.

Ministeriet fastställer fondens stadgar och utnämner medlemmarna i det organ som utövar den högsta beslutanderätten inom fonden samt personliga suppleanter för dem, på förslag av arbetsgivarnas och arbetstagarnas mest representativa centralorganisationer samt från social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

4 §.
Ikraftträdande.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1979. Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 6 april 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.