398/1979

Given i Helsingfors den 6 april 1979.

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff.

På föredragning av justitieministern

ändras 1 § 3 mom., 3 § 2 mom., 4 § 2 och 3 mom., 21 § 1 mom., 22 § 2 mom., 23 §, 29 § 2 mom. samt 48, 52 a och 61 §§ förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69),

av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 19 mars 1976 (258/76), 4 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i förordning av den 22 december 1978 (1069/78) och 21 § 1 mom., 22 § 2 mom., 23 §, 29 § 2 mom. och 52 a § sådana de lyder i förordning av den 16 december 1977 (936/77), samt

fogas till förordningen nya 23 c och 23 d §§ som följer:

1 §.

Böter eller fordran får verkställas även på basen av efterlysning, som uppgjorts med stöd av verkställighetshandling, eller på basen av utdrag ur fordringsregistret. Utmätt egendom får härvid likväl icke säljas och ej heller mål om bestämmande av förvandlingsstraff för böter avgöras. Även för övriga verkställighetsåtgärder skall verkställighetshandlingen vid behov införskaffas.

3 §.

Har mål hänskjutits till annan domstol, skall anteckning om innehållet av beslutet därom göras blott i den domstols saköreslängd, vid vilken målet senast handlagts.


4 §.

Från allmän underrätt skall i 1 mom. avsett meddelande insändas för varje månad före den 15 nästföljande månad. Meddelande om utslag får icke insändas förrän den stadgade tiden för missnöjesanmälan utgått. Har i målet anmälts missnöje, får meddelandet om utslaget icke insändas förrän utredning föreligger om huruvida besvären har fullföljts, men den skall insändas inom 15 dagar från besvärstidens utgång. Skall i samma mål insändas meddelande om utslag i fråga om flera dömda personer, insändes meddelandena om dem samtliga samtidigt.

Utdrag ur allmän underrätts saköreslängd skall insändas till den länsstyrelse, som avses i 1 mom., efter det utredning föreligger om huruvida besvären i mål, vari missnöje anmälts, har fullföljts och senast inom 15 dagar från besvärstidens utgång. Utdrag ur häradsrätts saköreslängd vid ettvart allmänt sammanträde insändes samtidigt. Annan myndighet än domstol skall insända utdrag ur sin saköreslängd för varje månad före den 15 nästföljande månad till länsstyrelsen i det län, där myndighetens verksamhetsort är belägen.


21 §.

Kan böter icke uttagas ur den dömdes egendom och är den dömdes vistelseort icke känd, skall utmätningsmannen ofördröjligen återställa verkställighetshandlingen till länsstyrelsen för efterlysning.


22 §.

Blir böterna helt indrivna eller instämmes den bötfällde till rättegång, som gäller bestämmande av förvandlingsstraff, skall efterlysningen återkallas. Blir böterna delvis indrivna eller inträffar i övrigt ändringar i de upplysningar som ingår i efterlysningen, skall efterlysningen rättas.


23 §.

Då utmätningsman anträffar person, som är efterlyst för böter, eller ock egendom som tillhör honom, skall han påbörja indrivningen. Kan böterna härvid icke till fullo indrivas, skall han instämma den bötfällde till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff för de utestående böterna, om härför icke föreligger laga hinder.

Då polisman anträffar person, som är efterlyst för böter, skall han instämma den bötfällde till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff, såframt denne ej omedelbart betalar böterna eller för stämning icke föreligger laga hinder. Betalar den bötfällde härvid en del av böterna, skall han instämmas för de utestående böterna.

23 c §.

Då verkställighetshandlingen beträffande fordran återställes till länsstyrelsen, försedd med hinderintyg, och länsstyrelsen med stöd av 23 b § icke avstår från verkställigheten, skall den göra anmälan beträffande fordringen till det fordringsregister, som föres i anslutning till efterlysningsregistret.

Länsstyrelse skall anmäla till föraren av fordringsregistret om influtna betalningar, om upphörandet av rätt till indrivning av fordran och om andra ändringar i de upplysningar, som ingår i registret.

23 d §.

Då utmätningsman anträffar dömd person, som har antecknats i fordringsregistret, eller ock egendom som tillhör honom, skall han påbörja indrivningen.

Då polisman anträffar dömd person, som har antecknats i fordringsregistret, kan han av denne emottaga frivillig betalning.

29 §.

Då den bötfällde instämmes, skall han erhålla ett inbetalningskort, med vilket de böter, för vilka han instämts, kan betalas på utmätningsmannens på stämningsorten postgirokonto. Han skall även givas anvisningar om betalningen av böterna. Då polisman vid rörliga polisen instämmer person, som är efterlyst för böter, kan till den instämde i stället för det ovan avsedda inbetalningskortet utgivas ett inbetalningskort, med vilket böterna kan betalas på justitieministeriets postgirokonto.


48 §.

Över varje betalning i penningar som mottages av utsökningsmyndighet skall åt betalaren givas kvitto, varom är stadgat i förordningen om statens indrivningskvitton (468/78). Betalas av de böter eller den fordran, som skall indrivas, endast en del, skall denna del och, i fråga om böter, det återstående beloppet antecknas på indrivningskvittot.

52 a §.

Då polisman emottagit betalning av person, som är efterlyst för böter, eller av dömd person, som är antecknad i fordringsregistret, skall han inom tid, som föreskrivits av polisdistriktets eller -enhetens chef, redovisa de influtna medlen till polisdistriktets eller -enhetens redogörare. Denna skall redovisa medlen till länsstyrelsen. Om redovisningen gäller i tillämpliga delar vad om utmätningsmans redovisning ovan är stadgat. Polisman vid rörliga polisen får redovisa medlen också till redogörare vid den lokala polisen.

Om kvitto som skall givas för betalning, gäller vad i 48 § är stadgat.

61 §.

Har bötfälld ej anträffats inom ett år från efterlysningen eller har fordran icke inom sagda tid från det saken anmäldes till fordringsregistret kunnat indrivas hos den dömde, skall böterna eller fordringen avskrivas i årsredovisningen. Kan böter eller fordran, som har avskrivits, helt eller delvis verkställas därefter, men innan rätten att verkställa beslutet förfallit, skall det verkställda beloppet ånyo upptagas bland passiva. Har bötfälld avlidit eller rätten att verkställa böter eller fordran av annan orsak förfallit eller har länsstyrelsen avstått från verkställighet av fordran, skall den oindrivna delen av böterna eller av fordringen, såvitt de icke tidigare avskrivits, avkortas i årsredovisningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1979.

Helsingfors den 6 april 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.