329/1979

Given i Helsingfors den 16 mars 1979.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte.

På föredragning av justitieministern

upphäves 173, 174, 176 och 179 §§ förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52),

sådana dessa lagrum lyder i förordning av den 19 maj 1972 (399/72),

ändras 169―172, 178 och 184 §§,

av dessa lagrum 169 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 19 maj 1972 och genom förordning av den 31 juli 1974 (650/74) samt 170―172, 178 och 184 §§ sådana de lyder i nämnda förordning av den 19 maj 1972, samt

fogas till förordningen en ny 169 a § som följer:

169 §.

Jorddomstolarna är till antalet fyra: Södra Finlands jorddomstol, östra Finlands jorddomstol, Vasa jorddomstol och Norra Finlands jorddomstol.

Jorddomstolarnas domkretsar är:

för Södra Finlands jorddomstol Nylands, Åbo och Björneborgs, Ålands och Tavastehus län;

för Östra Finlands jorddomstol Kymmene, St Michels, Kuopio och Norra Karelens län;

för Vasa jorddomstol Vasa län; och

för Norra Finlands jorddomstol Mellersta Finlands, Uleåborgs och Lapplands län.

Södra Finlands jorddomstol underlyder Åbo hovrätt, östra Finlands jorddomstol östra Finlands hovrätt samt Vasa jorddomstol och Norra Finlands jorddomstol Vasa hovrätt.

169 a §.

Då i jorddomstol finns flera än en jordrättsdomare, utgör jorddomstolen ett ämbetsverk med två eller flera divisioner.

170 §.

Den ordinarie jordrättsdomaren är ämbetsverkets chef. Finns flera ordinarie jordrättsdomare är jordrättsdomaren vid jorddomstolens första division chef för ämbetsverket, såsom i arbetsordningen för jorddomstolen bestämmes.

Ämbetsverkets chef förordnar jordrättsdomare och jordrättsingenjörer till divisionerna samt besluter om ärendenas fördelning mellan divisionerna.

Justitieministeriet fastställer jorddomstols arbetsordning.

171 §.

Kompetensvillkor för befattningen som extraordinarie jordrättssekreterare är juris kandidatexamen. Jordrättssekreterare antages för viss tid av hovrätten, sedan den hört ämbetsverkets chef.

Övriga extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt personalen i arbetsavtalsförhållande vid jorddomstol antages av ämbetsverkets chef.

172 §.

Ämbetsverkets chef skall tillse att för varje kommun väljes nämndemän i jorddomstolen samt att förteckning föres över dem. Kommunstyrelsen skall utan dröjsmål underrätta jorddomstolen om valet av nämndeman.

178 §.

Jorddomstols protokoll och utslag skall för varje förrättning häftas och förses med löpande förvaringsnummer, som påtecknas akten samt antecknas i förvaringsmappens rubrik.

184 §.

Angående förande av saköreslängd och sändande av verkställighetshandling gäller vad i förordningen om verkställighet av bötesstraff är stadgat.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1979.

Till den del, som gäller ändringen av Åbo jorddomstols namn till Södra Finlands jorddomstol, träder denna förordning dock i kraft först den 1 januari 1980.

Helsingfors den 16 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.