291/1979

Given i Helsingfors den 9 mars 1979

Lag om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

I syfte att utveckla det industriella samarbetet med utvecklingsländerna bildas ett Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnt aktiebolag, i denna lag kallat bolaget.

Av bolagets aktier skall alltid minst femtioen procent vara i statens omedelbara ägo och besittning. På bolaget tillämpas gällande lagstiftning om aktiebolag, såvida i denna lag icke är annorlunda stadgat.

Bolaget är berättigat att begagna firma särskilt för sig på finska och på svenska språket samt namnet Finnish Fund for Industrial Development Cooperation Ltd.

2 §

Bolaget skall tillsammans med finländska företag utan att eftersträva vinst främja utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling genom att styra andliga och materiella resurser till den industriella utvecklingen av dessa länder.

Bolaget finansierar gemensamma företag, som grundas i utvecklingsländerna och som är verksamma där, genom att förvärva aktier och andelar i dylika företag, genom att bevilja företagen lån, genom att finansiera undersökningar och utredningar, som ansluter sig till inledandet och utvecklandet av industriell verksamhet, samt genom att deltaga i finansieringen av utvecklingsbanker, som är verksamma i utvecklingsländerna, eller eljest genom att vidtaga åtgärder, som främjar uppnåendet av ovan i 1 mom. avsedda mål.

3 §

Staten tecknar under åren 1979-1983 aktier i bolaget inom ramen för anslag som respektive år upptages i statsförslaget.

Bolagets aktiekapital inbetalas inom fem år från bolagets bildande.

Staten kan även senare teckna aktier i bolaget och bevilja bolaget lån inom ramen för anslag, som respektive år upptages i statsförslaget, samt gå i borgen för lån som bolaget upptagit.

4 §

Bolaget hör till ministeriets för utrikesärendena förvaltningsområde.

5 §

Bolaget har ett förvaltningsråd och en direktion.

6 §

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1979.

Åtgärder för bildande av bolaget och för inledande av dess verksamhet kan vidtagas redan innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 9 mars 1979

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister för utrikesärendena
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.