255/1979

Given i Helsingfors den 2 mars 1979.

Lag om ändring av sjömanslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78) 24 § 1 mom., 39 § 4 mom., 41 § 4 mom. och 54 § 1 mom. 6 och 7 punkterna samt

fogas till lagen nya 24 a, 24 b och 45 a §§ ävensom till 54 § 1 mom. en ny 8 punkt som följer:

24 §.
Permittering.

I arbetsförhållande kan överenskommelse träffas om att utförande av arbete och betalning av lön skall avbrytas tills vidare eller för viss tid, medan arbetsförhållandet i övrigt består. Under de förutsättningar, under vilka arbetsgivaren skulle få uppsäga eller häva arbetsavtalet, och med iakttagande av anmälningstid, som för befälhavare är 90 dagar, för det övriga befälet 30 dagar och för andra än här nämnda arbetstagare 14 dagar, kan arbetsgivaren, i stället för att uppsäga eller häva arbetsavtalet, bestämma om permittering av arbetstagare för viss tid eller tills vidare. Likaledes kan arbetstagare permitteras enligt 39 § 2 mom. 4 stycket. Genom avtal kan permitteringsrätten utvidgas.


24 a §.
Förhandsmeddelande om permittering.

Grundar sig permittering enligt 24 § 1 mom. på en minskning i arbetet, vilken beror på ekonomiska eller med produktionen sammanhängande omständigheter, skall arbetsgivaren, sedan han blivit medveten om att permittering är nödvändig, omedelbart och, såvitt möjligt, senast tre månader före permitteringens början giva i 77 § 1 mom. avsedd förtroendeman förhandsmeddelande om permitteringen och, då permitteringen berör minst tio arbetstagare, även arbetskraftsmyndigheterna. I förhandsmeddelandet skall nämnas permitteringens orsak, beräknade begynnelsedag och längd samt det beräknade antalet permitterade arbetstagare inom varje yrkesgrupp.

24 b §.
Meddelande om permittering.

Den skyldighet att giva meddelande om permittering som åsyftas i 24 § 1 mom. föreligger dock ej i fall då arbetsgivaren icke av annan orsak än på grund av permitteringen har skyldighet att erlägga lön som hänför sig till permitteringstiden eller då arbetshindret beror på omständigheter som avses i 23 § 2 mom.

Meddelande om permittering ges arbetstagaren personligen, såframt icke annat avtalas mellan arbetsgivaren och i 77 § 1 mom. avsedd förtroendeman. I meddelandet skall nämnas orsaken till permitteringen, dess begynnelsedag och tidsbestämd permitterings längd samt i fråga om permittering tills vidare dess beräknade längd. Arbetsgivaren skall på arbetstagarens begäran utgiva skriftligt intyg om permitteringen. Meddelande om permittering skall bringas till ovan avsedd förtroendemans och, om permitteringen berör minst tio arbetstagare, även till arbetskraftsmyndigheternas kännedom.

39 §.
Avtal som gäller tills vidare.

Arbetsavtal för arbetstagare som är havande får icke av arbetsgivaren uppsägas på grund av havandeskapet. Uppsäger arbetsgivaren arbetsavtalet för arbetstagare som är havande, anses uppsägningen vara föranledd av havandeskapet, såframt arbetsgivaren icke påvisar annan grund. Arbetstagaren skall på arbetsgivarens begäran förete utredning över havandeskapet. Arbetsgivaren får icke uppsäga arbetstagarens arbetsavtal under ovan i 32 § 1 mom. avsedd, i kollektivavtal eller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren överenskommen barnbördsledighet om högst 12 månader, ej heller, sedan han fått kännedom om arbetstagarens havandeskap, att upphöra då barnbördsledigheten börjar eller medan den pågår. Arbetsgivaren får ej heller uppsäga arbetstagarens arbetsavtal under ovan i 32 § 2 mom. avsedd ledighet. Annat avtal är ogiltigt.

41 §.
Verkställande av uppsägning. Uppsägningstid.

Har ingen särskild uppsägningstid bestämts, kan befälhavares arbetsavtal uppsägas att upphöra tidigast efter 90 dagar och det övriga befälets arbetsavtal tidigast efter 30 dagar. Andra än ovan nämnda arbetstagares arbetsavtal kan av arbetsgivaren uppsägas att upphöra tidigast efter 30 dagar och av arbetstagaren tidigast efter 14 dagar.

45 a §.
Återanställning av uppsagd arbetstagare.

I det fall att arbetsgivare, som uppsagt arbetsavtal av andra än av arbetstagaren föranledda orsaker, inom sex månader behöver arbetskraft för samma eller liknande uppgifter, skall arbetsgivaren hos vederbörande arbetskraftsmyndighet förfråga sig om huruvida tidigare arbetstagare söker arbete genom denna myndighets förmedling och, om så är fallet, i första hand erbjuda dessa arbetstagare arbete.

54 §.
Fri resa i särskilda fall.

Arbetsgivare skall bekosta fri resa jämte uppehälle för arbetstagare till dennes hemort, såvida arbetstagaren icke äger rätt till ovan i 52 § avsedd fri resa:


6) då arbetstagaren uppsagt sitt arbetsavtal med stöd av 61 § 1 mom.;

7) då i 32 § 1 mom. avsedd barnbördsledighet begynner; samt

8) då arbetstagaren på grund av konstaterat havandeskap med stöd av lagen om avbrytande av havandeskap (239/70) önskar avbryta havandeskapet.Denna lag träder i kraft den 1 april 1979. Hade på arbetsavtal före denna lags ikraftträdande vid meddelande om permittering bort tillämpas i arbets- eller kollektivavtal överenskommen uppsägningstid som överskrider den anmälningstid som avses i 24 § 1 mom., iakttages vid tillämpningen av 24 § 1 mom. och 24 b § denna uppsägningstid såsom ovan avsedd (tid för meddelande om permittering, så länge arbetsavtalet är i kraft eller till dess i kollektivavtalet annat överenskommits.

Helsingfors den 2 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.