245/1979

Given i Helsingfors den 23 februari 1979.

Lag angående ändring av lagen om medling i arbetstvister.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 27 juli 1962 om medling i arbetstvister 3 § 1 mom. 2 punkten, 5 § 1 punkten och 16 §, sådana de lyder i lag av den 6 november 1970 (668/70), som följer:

3 §.

Riksförlikningsmännen åligger:


2) att på begäran av parterna fungera såsom ordförande vid förhandlingar angående åstadkommande av arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtal;


5 §.

Distriktsförlikningsman åligger:

1) att på begäran av parterna vara ordförande vid förhandlingar angående åstadkommande av arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtal;


16 §.

Tvist angående arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtal, vars handläggning ankommer på arbetsdomstolen eller vilken enligt avtal skall avgöras av skiljemän, omfattas icke av det medlingsförfarande varom stadgas i detta kapitel; och förlikningsman, som erhållit utredning om att tvisten är av nämnda slag, skall därom underrätta parterna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 23 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.