232/1979

Given i Helsingfors den 23 februari 1979.

Lag angående ändring av 15 § lagen om statens pensioner.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 15 § lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 22 juli 1970 (527/70) och lag av den 10 december 1971 (851/71), ett nytt 5 mom. som följer:

15 §.

Understiger beloppet av ålderspension eller sådan invalidpension, som beviljats med tillämpning av 10 § 1 mom. i denna lag, före uträknandet av pensionens maximibelopp enligt 11 eller 12 § 2,50 mark i månaden, kan pensionen utbetalas i ett för allt, varvid beloppet beräknas enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder för tillämpning av 19 b § lagen om pension för arbetstagare. Den som erhållit dylik betalning i ett för allt är därefter icke berättigad till pension för den tjänstgöring, på vilken pension som motsvarar utbetalningen i ett för allt är baserad. Har för bestämd tid beviljad invalidpension utbetalts i ett för allt, kan pensionstagaren likväl beviljas pension för den tid hans arbetsoförmåga fortgår efter den bestämda tidens utgång. Ovan avsett markbelopp justeras årligen från ingången av januari månad i enlighet med det löneindextal, som fastställes för tillämpning av 9 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1979.

Denna lag tillämpas även på sådana pensioner, vilka beviljats på basen av pensionsfall som inträffat före denna lags ikraftträdande.

I denna lag stadgat markbelopp motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1966.

Helsingfors den 23 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.