209/1979

Given i Helsingfors den 23 februari 1979.

Förordning om ändring av varumärkesförordningen.

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 9 § 2 och 3 mom., 13 § 3 mom. och 31 § varumärkesförordningen den 29 maj 1964 (296/64) samt

fogas till förordningens 9 § ett nytt 4 mom., varvid nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., som följer:

9 §.

Till ansökningen skall fogas avbildning av varumärket i två exemplar, avtryckt, fastsatt eller maskinskriven på postkortskartong i formatet 15 x 10 cm. Gäller ansökningen flere än en klass, skall för varje klass dessutom bifogas ett exemplar av avbildningen.

Gäller ansökningen registrering av varumärke i svartvitt och utgöres märket av figur eller av ord, bokstav, siffra eller kombination; av dessa i särskild tryckstil, skola till ansökningen fogas 10 exemplar av på arkiveringsdugligt papper avtryckt, för återgivning lämpad avbildning av märket högst i formatet 8 x 8 cm.

Gäller ansökningen registrering av varumärke i annan färg än i svartvitt, skall ansökningen innehålla kort färgbeskrivning av märket och skola till ansökningen fogas minst 10 exemplar av på arkiveringsdugligt papper avtryckt, för återgivning lämpad avbildning av märket i färg högst i formatet 8 x 8 cm.


13 §.

Till ansökningen skola fogas, i 9 § avsedda märken, avbildningar eller färgavbildningar.

31 §.

Registermyndigheten meddelar närmare föreskrifter om registreringsansökan och dess handläggning, ärenden rörande registrerat varumärke, varumärkesregistret och kungörelser i varumärkesärenden.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1979.

I stället för kliché, som fogats till varumärkesansökan, som är inlämnad före denna förordnings ikraftträdande, kan sökanden till ansökningen foga i 9 § 3 och 4 mom. avsedda avbildningar av varumärket.

Helsingfors den 23 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.