208/1979

Given i Helsingfors den 23 februari 1979.

Handelsregisterförordning.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 31 § handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79):

1 §.

Anmälningar, om vilka stadgas i handelsregisterlagen (129/79), skall göras skriftligt på blanketter, för vilka formulär fastställes av patent- och registerstyrelsen. Anmälningarna skall uppgöras i två exemplar, och till vardera skall fogas erforderliga bilagor.

Patent- och registerstyrelsen, nedan registermyndigheten, samt magistrat och häradsskrivare, nedan den lokala myndigheten, skall mot avgift tillhandahålla allmänheten i 1 mom. avsedda blanketter.

2 §.

Registermyndigheten för diarium över inkomna anmälningar och meddelanden. I diariet, som är offentligt, skall antecknas firma, diarienummer, ankomstdag, anmälningens eller brevets datering, uppskovsbeslut eller andra interimistiska åtgärder samt dagen för registreringen.

3 §.

Har anmälan gjorts i stadgad ordning och föreligger ej heller annat hinder för registreringen, skall de i anmälningen nämnda uppgifterna antecknas i registret.

4 §.

De anmälda firmorna antecknas i registret i den tidsföljd i vilken beslut om införande av dem i registret fattats. Varje firma ges ett eget registernummer. Numreringen löper i direkt nummerföljd. I registret antecknas dessutom dagen för registreringen samt det nummer av handelsregistertidningen i vilket kungörelsen om registreringen publiceras.

5 §.

Bifirma skall antecknas i registret invid vederbörande firma, varvid den del av verksamheten skall nämnas som bifirman gäller.

Prokura skall antecknas i registret vid anteckningen om vederbörande näringsidkare.

På basen av anmälningar om aktiebolags och andelslags fusion göres anteckningarna i registret vid anteckningen om det överlåtande bolaget.

6 §.

Registermyndigheten skall föra alfabetiskt index över firmor som antecknats i registret och deras på olika språk uttryckta former samt bifirmor.

Ett särskilt alfabetiskt index skall föras över firmor vilka antecknats i registret såsom upphörda samt över firmor som avförts ur registret.

7 §.

Av handlingar rörande firma som antecknats i registret skall uppgöras en särskild akt, som förses med firmans registernummer. Till akten skall fogas ändringsanmälningar och meddelanden.

8 §.

Är någon bolagsman i öppet bolag utlänning, utländsk sammanslutning eller stiftelse eller sådan finsk sammanslutning, som avses i 2 § lagen om rätt för utlänningar och vissa sammanslutningar att inträda såsom bolagsman i handelsbolag och kommanditbolag (322/73), skall till grundanmälningen fogas utredning över att bolagsmannen erhållit vederbörande myndighets tillstånd att inträda såsom bolagsman i bolaget.

9 §.

Till kommanditbolags grundanmälan skall fogas bolagskontraktet i original.

Är någon av bolagsmännen person, sammanslutning eller stiftelse som avses i 8 §, skall till anmälan fogas i nämnda paragraf avsedd utredning över att myndighet beviljat tillstånd.

10 §.

Till ideell förenings grundanmälan skall fogas utdrag ur föreningsregistret samt utredning över föreningens rätt att idka näring och över val av styrelseordförande.

11 §.

Till stiftelses grundanmälan skall fogas utdrag ur registret över stiftelser samt utredning över stiftelsens rätt att idka näring.

12 §.

Till aktiebolags grundanmälan skall fogas stiftelseurkunden i original, särskild avskrift av bolagsordningen, styrkt avskrift av protokollet från konstituerande stämman och vid behov utredning över val av styrelse, medlem i förvaltningsrådet och ordförande i styrelsen och förvaltningsrådet samt av verkställande direktör ävensom om beviljad rätt att teckna firman. Till anmälningen skall även fogas sådan försäkran av styrelsen och sådant intyg av revisorerna som avses i 2 kap. 9 § 3 mom. lagen om aktiebolag (734/78).

Till affärsbanks och hypoteksbanks samt kreditaktiebolags och försäkringsbolags grundanmälan skall även fogas beslutet om fastställandet av bolagsordningen i original eller i officiellt styrkt avskrift, ömsesidigt försäkringsbolags styrelse skall även avge försäkran om att grundfonden helt inbetalts, om bolaget har dylik fond.

Ingår i bolagsordningen i 3 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier avsedd bestämmelse eller har handels- och industriministeriet meddelat i 2 kap. 1 § 2 mom. i eller 8 kap. 4 § 1 mom. och 12 § 2 mom. lagen om aktiebolag avsett tillstånd, skall till anmälningen fogas intyg över att i aktieboken och eventuella interimsbevis gjorts anteckningar som förutsattes i den förstnämnda lagen eller intyg över att tillstånd enligt lagen om aktiebolag givits.

13 §.

Till andelslags grundanmälan skall fogas stiftelseurkunden i original, särskild avskrift av stadgarna, utredning över beviljad rätt att teckna firman samt vid behov utredning över val av styrelse samt ordförande i förvaltningsrådet och styrelsen. Har statsrådet meddelat i 69 § 2 mom. eller 76 § 1 mom. lagen om andelslag (247/54) nämnt tillstånd, skall till anmälan fogas intyg över att tillstånd givits.

Till andelslags grundanmälan skall dessutom fogas beslutet angående fastställandet av stadgarna i orginal eller i officiellt styrkt avskrift. Till grundanmälan om andelslag som bedriver lånerörelse skall fogas utredning över att finansministeriet icke har något att anmärka mot stadgarna.

14 §.

Till sparbanks grundanmälan skall fogas stadgarna i original, utredning över val av styrelse samt ordförande och viceordförande i styrelsen ävensom vid behov över beviljad rätt att teckna firman samt beslutet rörande fastställandet av stadgarna i original eller i officiellt styrkt avskrift.

Till anmälan skall fogas sparbankens styrelses försäkran om att sparbankens grundfond helt inbetalts.

15 §.

Till hypotoksförenings grundanmälan skall utöver vad i 10 § lagen om hypoteksföreningar (936/78) är stadgat fogas utredning över val av styrelse samt ordförande och viceordförande i styrelsen ävensom vid behov utredning över beviljad rätt att teckna firman.

16 §.

Till ömsesidig skadeförsäkringsförenings grundanmälan skall fogas avtalet om stiftandet i original, beslutet om fastställande av föreningens stadgar i original eller i officiellt styrkt avskrift, styrkt avskrift av protokollet från konstituerande stämman samt vid behov utredning över val av styrelse och över beviljad rätt att teckna firman.

Har föreningen garantikapital skall till anmälan fogas försäkran av föreningens styrelse om att minst hälften av varje garantiandel inbetalts och om att varje garant beträffande återstoden av sin andel avgivit en av styrelsen godkänd förbindelse.

17 §.

I grundanmälan om utländsk näringsidkares filialrörelse skall nämnas:

1) filialrörelsens firma;

2) näringsidkarens fullständiga namn, medborgarskap och hemort;

3) verksamhetens art;

4) den kommun i Finland i vilken det driftställe är beläget från vilket verksamheten ledes;

5) det i Finland belägna driftställets postadress;

6) filialrörelsens ansvariga föreståndares fullständiga namn, medborgarskap och hemort; samt

7) alla filialrörelsens firmatecknares fullständiga namn, medborgarskap och hemort samt hur firman tecknas.

18 §.

Till grundanmälan om utländsk näringsidkares filialrörelse skall fogas utredning över grundandet av filialrörelsen och tillsättandet av ansvarig föreståndare samt om beviljad rätt att teckna firman. Vidare skall till anmälan fogas utredning över att näringsidkaren idkar näring i sitt hemland samt över att han erhållit vederbörligt tillstånd till grundandet av filialrörelsen. Är den utländska näringsidkaren en sammanslutning eller stiftelse, skall till anmälan fogas utdrag ur vederbörande register eller annan utredning över sammanslutningens eller stiftelsens existens samt avskrift av bolagets bolagsordning, stadgar eller andra motsvarande handlingar.

19 §.

I ändringsanmälan skall tydligt anges omständighet som enligt 14 § handelsregisterlagen skall antecknas i registret, och till anmälningen skall fogas styrkt avskrift av det beslut på vilket ändringen grundar sig. Vad ovan stadgats om bilagor till grundanmälan gäller i tillämpliga delar även bilagorna till ändringsanmälan.

Skall myndighets fastställelse eller godkännande utverkas för beslut, skall till ändringsanmälan fogas fastställelsebeslutet i original eller i officiellt styrkt avskrift.

Till ändringsanmälan i fråga om ändring av aktiebolags bolagsordning och andelslags stadgar skall dessutom bifogas särskild avskrift av den ändrade bolagsordningen eller de ändrade stadgarna i sin helhet.

20 §.

De i lagen om aktiebolag nämnda anmälningarna om godkännande av fusionsavtal och om tillstånd av domstol skall göras för varje överlåtande bolags vidkommande i form av ändringsanmälningar, vilka skall undertecknas på såväl det överlåtande som det övertagande bolagets vägnar.

Såvida fusioneringen efter det fusioneringsavtalet registrerats förfaller, skall det överlåtande bolaget göra ändringsanmälan härom.

Ändringsanmälan i fråga om det övertagande bolaget, då en sådan i samband med fusionen är av nöden, eller grundanmälan i fråga om nytt bolag som bildas i samband med fusionen skall göras samtidigt med den ändringsanmälan som skall göras beträffande tillstånd av den i 1 mom. avsedda domstolen.

21 §.

I lagen om andelslag nämnd anmälan om fusion av andelslag skall göras såsom ändringsanmälan av det överlåtande andelslaget. Anmälningen skall undertecknas av styrelsen i såväl det överlåtande som det övertagande andelslaget.

22 §.

Vad i 19 § är stadgat om ändringsanmälan och utredning som fogas till den gäller i tillämpliga delar även andra anmälningar till handelsregistermyndigheten.

23 §.

I anmälan om trädande i likvidation skall nämnas de fullständiga namnen på de personer som valts eller förordnats att verkställa likvidationen samt deras medborgarskap, hemort och postadress. Likaså skall nämnas vem eller vilka som tecknar firman under likvidationen.

24 §.

I anmälan om prokura skall nämnas prokuristens fullständiga namn och hemort samt huruvida prokuristen tecknar firman ensam eller tillsammans med annan. Vidare skall medborgarskapet för aktiebolags och andelslags prokurist anmälas. Till anmälningen skall fogas utredning över att prokura meddelats.

25 §.

Registermyndigheten har utöver vad ovan sagts rätt att av den som gör anmälan kräva även annan erforderlig utredning om huruvida anmälningen är lagenlig eller anmäld uppgift riktig.

26 §.

Den lokala myndigheten skall föra diarium över anmälningar som inlämnats till den, var- vid i tillämpliga delar skall iakttagas vad 1 2 § är stadgat.

27 §.

Den lokala myndigheten skall ofördröjligen till registermyndigheten insända till den inlämnade anmälningar jämte duplettexemplar och de till vardera exemplaren hörande bilagorna.

28 §.

Då anteckning i registret gjorts med anledning av anmälan eller meddelande eller på annan grund, skall registermyndigheten för anteckning i lokal förteckning om registreringen underrätta den lokala myndighet, inom vars verksamhetsområde den kommun är belägen, från vilken enskild näringsidkares, öppet bolags och kommanditbolags samt utländsk näringsidkares verksamhet ledes, eller den kommun är belägen, som utgör arman näringsidkares hemkommun.

Jämte i 1 mom. nämnd underrättelse skall till den lokala myndigheten sändas duplettexemplaret av anmälningen jämte bilagor, av vilka sammanställes en akt som förvaras hos den lokala myndigheten.

29 §.

Registermyndigheten och de lokala myndigheterna utfärdar mot stadgad avgift utdrag ur handelregistret och lokal förteckning samt avskrift av de till dem anslutna handlingar som är i myndighetens besittning.

30 §.

Närmare bestämmelser om de lokala myndigheternas uppgifter samt i övrigt angående tillämpningen av denna förordning utfärdas av patent- och registerstyrelsen.

31 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1979.

Genom denna förordning upphäves kungörelsen den 19 mars 1896 angående förande av handelsregister samt förteckningar över anmälningar till handelsregistret.

För verkställigheten av denna förordning erforderliga åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i ikraft.

32 §.

Till aktiebolags grundanmälan som göres före den 1 januari 1980 skall, i stället för de i 12 § nämnda utredningarna, fogas utredningar i enlighet med de stadganden som var i kraft före ikraftträdandet av lagen om upphävande av förordningen angående handelsregister samt om firma och prokura (131/79) samt denna förordning, med beaktande likväl av vad i 3 § lagen angående införande av lagen om aktiebolag (735/78) är stadgat.

Helsingfors den 23 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.