184/1979

Given i Helsingfors den 16 februari 1979.

Lag angående ändring av lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1974 om (1086/74) 3 §, 4 § 1 mom., 7 §, 8 § 1 mom.

fogas till 9 § ett nytt 2 mom. och till 13 § 3 mom. i 13 § blir 3 och 4 mom., som följer:

3 §.

Finansieringsstöd kan beviljas

1) för anskaffning av anläggningstillgångar, som är av nöden för livsmedels- eller dagligvarubutik,

2) för utförande av nybyggnads-, reparations- och ändringsarbeten i livsmedels- eller dagligvarubutik, eller,

3) för anskaffning av butiksbil eller -båt samt för förnyande av försäljningsutrymmen i dessa.

4 §.

Beviljandet av finansieringsstöd förutsätter,

1) att stödet anses vara av nöden för uppnående av de i 1 § avsedda syftemålen,

2) att den fasta butik eller den butiksbil eller -båt, för vilken finansieringsstöd sökes, beräknas ha förutsättningar för verksamhet under minst fem år och

3) att stödet icke anses i oskälig grad inverka menligt på förutsättningarna för de andra butikers verksamhet, vilkas fortbestånd i huvudsak är beroende av samma konsumentunderlag.


7 §.

Handels- och industriministeriet godkänner lån såsom räntestödskredit för handeln samt finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder ävensom 10 och 12 §§ samt ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och besluter för hur många år räntestöd skall erläggas. Vid godkännande av lån såsom räntestödskredit fattar ministeriet inom ramen för det i 9 § 2 mom. angivna maximibeloppet beslut om hur stor ränta kreditinrättningen får uppbära för lånet.

8 §.

I räntestödsbeslut avsett arbete i enlighet med 3 § skall inledas eller däri avsedd anskaffning av anläggningstillgång ske inom ett år från den dag då den som erhållit räntestödskredit fick del av beslutet.


9 §.

Handels- och industriministeriet besluter, efter att ha inhämtat Finlands Banks utlåtande i saken, hur hög ränta kreditinrättningarna högst kan uppbära för räntestödslån.

10 §.

I räntestöd erlägges, i enlighet med vad handels- och industriministeriet vid godkännande av lån såsom räntestödskredit för handeln besluter, högst den i 7 § avsedda räntan för maximalt fem låneår efter det i 3 § avsedd investering i anläggningstillgångar gjorts.

12 §.

Inom ramen för statsförslaget kan handels- och industriministeriet i investeringsbidrag bevilja högst 30 procent av totalbeloppet av det godtagbara kostnadsförslaget för sådan investering i anläggningstillgångar som avses i 3 §. Av särskilda skäl kan dock investeringsbidrag för handeln uppgå till högst 50 procent, om räntestöd för handeln icke beviljas för samma projekt.

Investeringsbidraget för handeln för anskaffning av butiksbil eller -båt eller för förnyande av försäljningsutrymmet i dessa är högst 10 procent av det godtagbara kostnadsförslagets totalbelopp. Av särskilda skäl kan investeringsbidraget för handeln dock vara högst 20 procent.

Investeringsbidrag kan betalas sedan det på godtagbart sätt visats, att det i bidragsbeslutet avsedda projektet håller på att förverkligas.

13 §.

Investeringsbidrag för handeln och räntestödskredit för handeln får tillsammans icke överstiga 90 procent av totalbeloppet av det godtagbara kostnadsförslaget för sådan investering i anläggningstillgångar som avses i 3 §.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979. Lagen tillämpas på sådana räntestödskrediter för handeln, som beviljas mellan dagen för lagens ikraftträdande och den 31 december 1981, samt på investeringsbidrag för handeln, vilka användes för finansiering av investeringar, inledda på eller efter dagen för lagens ikraftträdande, dock senast år 1982.

Helsingfors den 16 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.