132/1979

Given i Helsingfors den 2 februari 1979.

Lag angående ändring av lagen om andelslag.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 77 § 2 mom. och 163 § 2 mom. lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54),

ändras 107, 110 och 111 §§, 136 § 2 mom. och 164 § samt

fogas till 5 § ett nytt 2 mom. som följer:

5 §.

Ämnar andelslag begagna firma på två eller flera språk, skall varje lydelse angivas i stadgarna.

107 §.

Har rörande andelslag under de senaste tio åren icke inkommit anmälan till handelsregistret, kan andelslaget avföras ur registret på sätt därom är särskilt stadgat.

110 §.

Har domstol förklarat, att andelslag skall träda i likvidation, skall underrättelse därom ofördröjligen tillställas registermyndigheten för anteckning i handelsregistret. Då domstol eller domare utsett likvidator, skall underrättelse om förordnandet ofördröjligen givas registermyndigheten. I underrättelsen skall angivas likvidatorns fullständiga namn och postadress.

111 §.

Likvidatorerna skola ofördröjligen till handelsregistret anmäla, att andelslaget trätt i likvidation. I anmälan skola angivas likvidatorernas fullständiga namn samt deras medborgarskap, hemort och postadress samt vem eller vilka som teckna firman under likvidationen.

136 §.

Finnes överskott efter avslutat konkursförfarande och var ej andelslaget i likvidation, då egendomen avträddes till konkurs, skall vid stämma, som bör utlysas av styrelsen, beslutas huruvida andelslaget skall fortsätta sin verksamhet eller träda i likvidation. Fattas vid stämman beslut om att andelslaget skall fortsätta sin verksamhet, skall styrelsen utan dröjsmål göra anmälan härom till handelsregistret. Hade andelslaget trätt i likvidation innan dess egendom avträddes till konkurs, gäller vad i 125 § 1 mom. är stadgat.

164 §.

I fråga om anmälan och meddelande rörande andelslag till handelsregistret gäller, utöver vad i denna lag är sagt, vad därom är särskilt stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979.

Helsingfors den 2 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.