130/1979

Given i Helsingfors den 2 februari 1979.

Prokuralag.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

I handelsregistret antecknad näringsidkare kan befullmäktiga viss person att vara näringsidkarens prokurist genom att giva honom fullmakt, vilken enligt fullmaktens text uttryckligen förklaras utgöra prokura, eller genom att på annat sätt bevisligen angiva att han är näringsidkarens prokurist.

Om registrering av prokura stadgas i handelsregisterlagen (129/79).

2 §.

Prokurist får i allt som gäller bedrivande av huvudmannens rörelse handla på huvudmannens vägnar och teckna hans firma. Prokuristen får dock icke utan särskilt bemyndigande överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomtlegorätt eller söka inteckning i dessa.

Är prokuran skriftlig, har prokuristen rätt att företräda näringsidkaren inför domstolar och andra myndigheter.

3 §.

Prokura kan även meddelas flera personer på sådant sätt att den endast kan begagnas av dem gemensamt (kollektivprokura).

I aktiebolag eller andelslag kan bestämmas, att prokurist får teckna firma endast tillsammans med person som enligt 8 kap. 12 § lagen om aktiebolag (734/78) eller 76 § lagen om andelslag (247/54) är berättigad att teckna firman.

4 §.

Prokurist i aktiebolag och andelslag skall vara i Finland bosatt finsk medborgare, såvida icke handels- och industriministeriet medger undantag.

5 §.

Tidsbegränsning av prokurist enligt denna lag tillkommande behörighet eller annan begränsning däri än som avses i 3 § kan icke åberopas mot tredje man i god tro.

6 §.

Prokurist bör vid tecknande av firma angiva sitt prokurauppdrag genom vederbörligt tillägg, såsom i egenskap av prokurist, per procuram, p.p. eller på annat motsvarande sätt. I övrigt gäller om firmateckning vad i firmalagen (128/79) är stadgat.

7 §.

Prokurist får icke överlåta prokuran på annan.

8 §.

Prokura kan när som helst återkallas. Huvudmannens död medför ej att prokuran upphör att gälla.

9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979.

Helsingfors den 2 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.