128/1979

Given i Helsingfors den 2 februari 1979.

Firmalag.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden.
1 §.

Med firma avses det namn under vilket näringsidkare bedriver sin verksamhet.

Aktiebolag och andelslag får idka del av verksamheten under särskilt namn (bifirma). Näringsidkare kan för sin verksamhet jämte firma använda annat kännetecken (sekundärt kännetecken).

Vad i denna lag stadgas om firma gäller även bifirma. Stadgandena om firma i 2 § 3 mom. samt 3―6, 18, 22―24 och 27―29 §§ av denna lag äger motsvarande tillämpning på sekundärt kännetecken.

2 §.

Ensamrätt till firma förvärvas genom registrering eller inarbetning av firma. Ensamrätt till sekundärt kännetecken kan förvärvas endast genom inarbetning.

Om registrering av firma stadgas i handelsregisterlagen (129/79).

Firma anses inarbetad, om den är allmänt känd bland dem till vilka näringsidkarens verksamhet riktar sig.

3 §.

Ensamrätt till registrerad firma innebär att annan näringsidkare icke här i landet får använda en med sådan firma förväxlingsbar firma, om det ej visas att innehavaren av firman icke kan lida skada därav.

Ensamrätt till firma på grundval av inarbetning innebär, att annan näringsidkare icke inom det område där inarbetningen skett får använda en därmed förväxlingsbar firma.

4 §.

Näringsidkare får använda sitt släktnamn såsom firma, om dess användning icke är ägnad att framkalla förväxling med annans skyddade firma eller varumärke.

Inom det område, på vilket näringsidkare enligt 1 mom. använder sitt släktnamn som firma, får annan näringsidkare icke använda en med detta namn förväxlingsbar firma.

5 §.

Förväxlingsbarhet mellan firmor kan åberopas endast om innehavarna idkar verksamhet av samma eller liknande slag.

Förväxlingsbarhet kan dock även annars åberopas:

1) till förmån för firma, som är synnerligen starkt inarbetad och allmänt känd, såvida användningen av en annan liknande firma med hänsyn härtill skulle innebära otillbörligt utnyttjande av den förstnämnda firmans affärsvärde; eller

2) till förmån för firma, som är inarbetad, såvida användandet av en liknande firma med beaktande av verksamhetens speciella karaktär uppenbarligen skulle minska den förstnämnda firmans affärsvärde.

6 §.

Vid avgörandet av tvist, som gäller rätt till firmor som är förväxlingsbara, har den företräde som kan åberopa tidigaste rättsgrund.

Är firma inarbetad och har innehavaren av en därmed förväxlingsbar äldre firma icke inom rimlig tid inskridit mot användningen av den yngre firman, består rätten till den inarbetade firman vid sidan av den äldre rätten. För undvikande av risk för förväxling har domstol dock härvid rätt att på yrkande av part och efter vad som prövas skäligt förordna, att firma får användas endast på särskilt sätt, såsom med tillfogande av ortsangivelse eller med annat förtydligande. Innan dylikt förordnande utfärdas skall registermyndighetens utlåtande i saken inhämtas.

7 §.

Utöver vad annorstädes är stadgat i lag gäller angående utformningen av firma:

1) enskild näringsidkares firma får ej innehålla annan persons än innehavarens namn;

2) öppet bolags firma skall innehålla orden "öppet bolag", såvida bolagsformen icke annars framgår av firman, och i firman får ej heller förekomma annan persons än bolagsmans namn;

3) kommanditbolags firma skall innehålla ordet "kommanditbolag" eller allmänt vedertagen förkortning därav, och i firman får ej heller förekomma annan persons än personligen ansvarig bolagsmans namn;

4) aktiebolags firma skall innehålla ordet "aktiebolag" eller allmänt vedertagen förkortning därav, och såvida bostadsaktiebolag avses, skall detta klart framgå av firman;

5) andelslags firma skall innehålla ordet "andelslag" eller i sammansättning ordet "andels-", och i sådan firma får ej förekomma namn på person eller omnämnande av medlemmarnas tillskottsplikt;

6) ideell förenings firma skall innehålla det namn under vilket föreningen införts i föreningsregistret;

7) stiftelses firma skall innehålla det namn under vilket stiftelsen införts i registret över stiftelser; samt

8) sådan filialrörelses firma, som utländsk näringsidkare grundat i Finland, skall innehålla den utländska näringsidkarens firma jämte tillägg som utvisar att rörelsen är en filialrörelse.

Aktiebolags bifirma får icke innehålla ordet "aktiebolag" eller allmänt vedertagen förkortning därav, ej heller andelslags bifirma ordet "andelslag" eller i sammansättning ordet "andels-".

Utöver vad i denna paragraf är stadgat skall iakttagas vad om firma stadgas annorstädes i lag.

8 §.

Firma skall särskilja innehavarens företag. Vid bedömandet av firmas särskiljningsförmåga skall hänsyn tagas till alla föreliggande omständigheter. Firma, som endast anger verksamhetens art eller allmän benämning på vara eller tjänst som erbjudes, eller som uteslutande innehåller allmänt nyttjat ortnamn eller annat sådant namn, kan anses särskiljande endast om den inarbetats. Sådan del av firma, som enbart anger företagsformen, skall icke anses öka firmans särskiljningsförmåga.

9 §.

Firma får icke strida mot god sed eller allmän ordning eller vara ägnad att vilseleda allmänheten.

10 §.

Firma får icke utan vederbörligt samtycke innehålla:

1) sådan statlig eller internationell benämning eller förkortning av namn, som enligt lag icke får användas i näringsverksamhet, ej heller uttryck som kan förväxlas därmed;

2) något sådant som kan uppfattas såsom annans släktnamn, konstnärsnamn eller annat motsvarande namn, såvida ej namnet uppenbarligen avser någon för länge sedan avliden person, ej heller något som är ägnat att uppfattas såsom namnet på stiftelse eller förening eller annat dylikt samfund;

3) något sådant som kan uppfattas såsom titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, om titeln är egenartad, eller något som kränker annans upphovsrätt till sådant verk; eller

4) något sådant som kan förväxlas med annans skyddade firma, sekundära, kännetecken eller varumärke.

11 §.

Firma får registreras på två eller flera språk, om uttrycken på de olika språken till sitt innehåll motsvarar varandra. Vad om firma är stadgat skall tillämpas på vart och ett sådant uttryck.

12 §.

Ensamrätt till firma på grundval av registrering gäller från den dag då anmälan inkommit till registermyndigheten för registrering.

Övergång av firma.
13 §.

Firma får överlåtas till annan endast i samband med överlåtelse av näringsverksamhet.

Firma övergår i samband med överlåtelse av näringsverksamhet, utom då firman innehåller enskild näringsidkares eller bolagsmans släktnamn eller annat avtalats i saken.

14 §.

Övergår näringsverksamhet till följd av enskild näringsidkares död vid avvittring eller arvskifte till maken eller annan delägare i dödsboet eller genom testamente till testamentstagare, får firman användas oförändrad, såvida annat icke avtalats vid avvittringen eller arvskiftet eller föreskrivits i testamentet.

15 §.

Fortsattes bolagsverksamhet sedan bolagsman i öppet bolag eller personligen ansvarig bolagsman i kommanditbolag avlidit, får firman användas oförändrad även om den avlidnes namn ingår i firman, såvida annat icke avtalats mellan bolagsmännen.

Utträder bolagsman ur öppet bolag eller personligen ansvarig bolagsman ur kommanditbolag, får bolagsmannens namn behållas i firman endast om han samtyckt därtill.

16 §.

Skulle firma i det i 13 § stadgade fallet komma att innehålla annans än innehavarens eller bolagsmans namn, skall till firman dock fogas tillägg som utvisar att firman övergått eller förhållandena förändrats.

17 §.

Firma får icke utmätas.

Försattes enskild näringsidkare, öppet bolag eller kommanditbolag i konkurs, ingår firman i konkursboet, om den icke innehåller gäldenärens eller bolagsmans släktnamn. Firma som icke hör till konkursboet får dock användas under den tid verksamheten fortsättes för boets räkning.

Förhud mot användning av firma.
18 §.

Om firma eller dess användning strider mot god sed eller äventyrar allmän ordning eller vilseleder allmänheten, kan domstol i den omfattning som befinnes erforderlig vid vite förbjuda innehavaren av firman att använda den.

Ovan i 1 mom. avsedd förbudsdom kan även meddelas och vite utsättas, om någon gjort intrång i annans rätt till firma.

Förbuds tala n får föras av envar som lider förfång av firman eller dess användning. I fall som avses i 1 mom. får talan även föras av myndighet som handels- och industriministeriet bestämmer samt av samfund som bevakar vederbörande näringsidkares intressen.

Talan om utdömande av vite får föras av den på vars yrkande förbudsdom givits samt, om förbudsdom givits med stöd av 1 mom., även av myndighet som handels- och industriministeriet bestämmer.

Hävande av registrering.
19 §.

Har firma registrerats i strid med denna lag eller andra stadganden angående firma, och föreligger alltjämt hinder för registrering, kan domstol på talan häva registreringen.

Registrering kan likaså hävas:

1) om firman blivit stridande mot lag sedan den registrerats och alltjämt är lagstridig;

2) om innehavaren av firman icke längre är näringsidkare; eller

3) om firman ej varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren icke visar godtagbart skäl därtill.

20 §.

Talan om hävande av registrering får föras av envar som lider förfång av registreringen. Likaså får talan föras av myndighet som handels- och industriministeriet bestämmer samt av samfund som avses i 18 § 3 mom., förutom då talan grundar sig på 10 § 2―4 punkterna.

21 §.

Sedan dom om hävande av registrering vunnit laga kraft, skall registermyndigheten avföra firman ur registret. Domstol kan dock förordna, att firman får finnas i registret ända till utgången av en skälig tid för anmälan av ny firma till registret.

Straff stadgande.
22 §.

Den som uppsåtligen kränker annans rätt till firma skall för firmaintrång dömas till böter.

Allmän åklagare får driva åtal för brott som avses i 1 mom. endast om målsäganden anmält brottet till åtal.

Ersättningsskyldighet.
23 §.

Näringsidkare, inom vars näringsverksamhet i annans rätt till firma uppsåtligen eller av vållande gjorts intrång, är skyldig att ersätta den skada intrånget medfört. Föreligger endast ringa vållande, kan skadeståndet jämkas.

Rätt till skadestånd preskriberas, om ersättningstalan ej väckts inom fem år från skadans uppkomst.

Säkerhetsåtgärder.
24 §.

Då domstol dömer näringsidkare till vite som utsatts med stöd av 18 § 1 mom., kan den enligt vad som befinnes skäligt förordna att firma, som olovligen anbringats på affärsskylt, vara, förpackning, reklamtryck, affärshandling eller dylikt, skall avlägsnas eller att firman skall ändras så att den icke längre kan missbrukas. Kan sådan åtgärd icke eljest genomföras, kan det förordnas, att egendom på vilken firman anbringats skall förstöras eller ändras till erforderliga delar.

Har intrång gjorts i annans rätt till firma, får domstol på yrkande av den vars rätt lidit intrång, förordna att i 1 mom. nämnd åtgärd skall vidtagas i enlighet med vad som anses erforderligt för att upprepat intrång skall kunna förhindras.

Uppfylles icke förpliktelse som ålagts i vitesbeslut, eller finnes det skäl antaga, att brott som avses i 22 § blivit begånget, kan domstol förordna, att i 1 och 2 mom. avsedd egendom skall tagas i beslag till dess därom annat förordnas. Härvid gäller i tillämpliga delar vad om beslag i brottmål är stadgat.

Särskilda stadganden.
25 §.

Har intrång i rätt till registrerad firma gjorts, får för intrånget icke dömas till påföljd enligt 22―24 §§ sedan registreringen hävts genom dom som vunnit laga kraft.

26 §.

Gör svaranden i mål om intrång i registrerad firma gällande att kärandens firma är sådan, att dess registrering borde hävas, skall domstolen på yrkande av honom uppskjuta ärendets behandling eller avgörande till dess talan om hävande av registreringen slutligt avgjorts. Har talan icke väckts, skall domstolen i samband med uppskov i målet förelägga svaranden viss tid, inom vilken sådan talan skall väckas.

27 §.

Talan om fastställande av huruvida rätt till firma föreligger eller huruvida visst förfarande gör intrång i sådan rätt kan upptagas till behandling i domstol, om ovisshet i saken föreligger och detta medför förfång för käranden.

Göres i mål om fastställelsetalan invändning att registrering skall hävas, äger motsvarande tillämpning vad i 26 § är stadgat.

28 §.

Helsingfors rådstuvurätt är laga domstol i mål som gäller rätt till firma, förbud mot användning av firma eller hävande av dess registrering, i 27 § avsedd talan eller firmaintrång.

29 §.

Domstol skall till registermyndigheten sända avskrift av laga kraft vunnen dom i mål som gäller förbud mot användning av firma, hävande av registrering av firma, i 27 § avsedd talan eller firmaintrång.

30 §.

Statlig och kommunal inrättning har i denna lag avsedd ensamrätt till sitt namn som om namnet blivit registrerat som firma.

31 §.

Då firma tecknas skall hela firman klart anges och underskrivas av firmatecknaren. Vid teckning av bifirma skall även firman anges.

Under konkurs eller likvidation skall firma tecknas med tillägg som anger det ändrade förhållandet.

Om firmateckning gäller i övrigt vad därom är särskilt stadgat.

32 §.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979.

33 §.

Denna lag tillämpas även på firma som registrerats innan lagen trätt i kraft, dock så att:

1) sådan registrering av firma, som skett före denna lags ikraftträdande, med stöd av 19 § 1 mom. kan hävas endast om detta varit möjligt före denna lags ikraftträdande; och

2) andelslag, som är infört i handelsregistret då lagen träder i kraft och vars namn i sammansättning innehåller ordet "-lag", bibehåller sin firma oförändrad utan hinder av vad i 7 § 1 mom. 5 punkten är stadgat.

Utöver det som är stadgat om tioårig preskriptionstid gäller beträffande skadestånd till följd av sådant firmaintrång som inträffat innan denna lag trätt i kraft, att rätten till skadestånd är förverkad, såvida icke talan väckts inom fem år från lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 2 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.