115/1979

Given i Helsingfors den 2 februari 1979.

Lag angående ändring av 7 § lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 7 § 1 mom. lagen den 3 juni 1960 om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan (270/60), sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 9 juli 1976 (605/76), som följer:

7 §.

När samtycke till framställning om utlämning ges, skall följande villkor uppställas:

1) den som utlämnas får icke i den stat, till vilken han utlämnas, åtalas eller straffas för annat före utlämningen begånget brott än det, för vilket han utlämnas, såframt finsk domstol redan avgjort målet i fråga om detta brott eller finsk myndighet fattat beslut om att han icke skall åtalas för brottet;

2) finsk medborgare som utlämnas får i den stat, till vilken han utlämnas, ej heller åtalas eller straffas för annat före utlämningen begånget brott än det, för vilket han utlämnas, om icke

a) särskilt tillstånd därtill givits i enlighet med 21 §, eller

b) den utlämnade inför domstol samtyckt därtill, eller

c) han, sedan han slutgiltigt frikänts eller efter till fullo avtjänat straff försatts i frihet, stannar i landet under längre tid än en månad efter det utresa obehindrat kunnat ske, eller

d) han efter att ha lämnat landet återvänder dit;

3) den som utlämnas och som ej är finsk medborgare får icke, under andra än ovan i 2 punkten nämnda förutsättningar, åtalas eller straffas för sådant före utlämningen begånget politiskt brott, för vilket han icke utlämnats; och

4) den som utlämnas får ej utlämnas vidare till tredje stat för brott, som förövats före utlämningen, om icke särskilt medgivande därtill lämnats i beslutet om utlämning eller jämlikt 21 §.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1979.

Helsingfors den 2 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.